Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 138/2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wolin, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, póz. 1163 ze zm.) tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.


ZARZĄDZENIE NR 138 /2007

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wolin, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, póz. 1163 ze zm.) tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

1. Wykonując obowiązek zawarty w art. 35 ustawy o finansach publicznych z dn. 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104);

2. Stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, póz. 1163 ze. zm.);

3. Stosując Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 610), zarządzam, co następuje :  

§ 1. Ustalam zasady dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin:

  1. Urząd Miasta w Wolinie

  2. Gminne Biuro Administracyjne Szkół ł w Wolinie,

  3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie,

  4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie  

§ 2. Zakupu dostaw, usług i robót budowlanych dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych z przestrzeganiem zasad: celowości, legalności i gospodarności.

§ 3. 1. Zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł i nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, dokonuje się na zasadach określonych w ALGORYTMIE POSTĘPOWANIA , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty 15 000 zł dokonuje się po rozeznaniu rynku z przestrzeganiem zasad: celowości, legalności i gospodarności.

3. Pracownik dokonujący zakupu, o którym mowa w ust. 2, odpowiedzialny jest za wybór oferty cenowej na produkt określonego wykonawcy, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

4. Zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą na realizację zamówień o wartości powyżej 2000 zł na piśmie lub jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów 1.  

§ 4. 1. Podstawę dokonania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych o wartości określonej w § 3 ust. 1 niniejszego zarządzenia sta­nowi wniosek właściwego ze względu na przedmiot zamówienia kierownika komórki organizacyjnej , sporządzony wespół z pracownikiem ds. zamówień publicznych, skierowany do kierownika zamawiającego. Wniosek winien być zaparafowany przez pracownika ds. zamówień publicznych w kwestii oszacowania wartości zamówienia.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Kierownik zamawiającego po akceptacji wniosku zleca realizację dalszych czynności określonych w załączniku nr 1 do niniejsze­go zarządzenia (Algorytmie postępowania) w porozumieniu z właściwymi ze względu na przedmiot zamówienia kierownikami komórek organizacyjnych i Głównym Księgowym, w szczególności:

1) powołuje zespół do przygotowania zapytania ofertowego, dokonania oceny ofert i propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty, zarządzeniem w tej sprawie bądź poprzez zatwierdzenie składu zespołu na wniosku o przeprowadzenie postępowania.

2) dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnia postępowanie,

3) zamawiający zawiera umowę z wybranym wykonawcą na realizację zamówień powyżej na piśmie. i jeżeli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów 1.  

§ 5. 1. Za funkcjonowanie systemu zakupów, o którym mowa w § 3 , odpowiadają Kierownicy jednostek, pracownicy merytoryczni realizujący zamówienie oraz pracownicy merytoryczni ds. zamówień publicznych tych jednostkach w odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 15 000 zł .

2. Kierownicy komórek organizacyjnych:

1} określają celowość i zasadność zakupów, o których mowa w § 3,

2} odpowiadają za właściwy opis przedmiotu zamówienia,

3) odpowiadają za celowość i zasadność wyłączenia ze stosowania u Pzp zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro ,

4) odpowiadają za zgodność wykonania zamówienia na dostawy lub usługi z jego opisem oraz odbiór jakościowy.

3. Za zgodność wykonania zamówienia na roboty budowlane z jego opisem odpowiada inspektor nadzoru budowlanego wyzna­czony przez kierownika zamawiającego.

4. Główny Księgowy każdorazowo potwierdza zabezpieczenie środków finansowych na realizację określonych zakupów oraz od­powiada za warunki i terminy płatności od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę dokonania zapłaty.

5. Nadzór nad realizacją powyższego w Urzędzie Miasta sprawuje Z-ca Burmistrza Wolina.

§ 6. Odpowiedzialnymi za realizację Zarządzenia są :

- Z-ca Burmistrza Wolina - w Urzędzie Miasta w Wolinie,

- w pozostałych jednostkach organizacyjnych - kierownicy jednostek.  

§ 7. W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy Pzp, Ko­deks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .  

-------------------------------------------------------------

1. Formy pisemnej wymagają następujące umowy: 1) umowa pożyczki (art. 720 § 2 k.c.: umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna być stwierdzo­na pismem), 2) umowa kredytu {art. 69 ust. 2 ustawy Prawo bankowe: umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności...). 3) umowa rachunku bankowego (art. 52 ust. 1 ustawy Prawo bankowe: umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie), 4) umowa o roboty budowlane (art 648 § 1 k.c.: umowy o robot budowlane powinny być stwierdzane pismem).

 2 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 16-01-2008 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 25-02-2008 13:23