Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut Gminy Wolin

Statut Gminy Wolin.

Zacho.2004.23.443 t.j. z dnia 2004.04.08

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 22 grudnia 2018r.


 

Wejście w życie:

29 kwietnia 1996 r.

 

Uwagi:

Uchyla: uchwała VIII/39/90 Rady Miejskiej w Wolinie z 6.12.1990 r.

Uwagi:

Uchyla: uchwała VIII/39/90 Rady Miejskiej w Wolinie z 6.12.1990 r.


 

OBWIESZCZENIE

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 16 lutego 2004 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 65, poz. 595) oraz § 2 uchwały Nr XVII/184/2004 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Wolin ogłasza się, co następuje:

Jednolity tekst uchwały Nr XXXI/193/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Wolin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 21, poz. 370) z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr III/28/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 1, poz. 28).

 

ZAŁĄCZNIK

STATUT

GMINY WOLIN

 

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1. Gmina Wolin jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych.

§  2. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 327 km2 w województwie zachodniopomorskim, powiat Kamień Pomorski. Granice gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

§  3. Siedzibą organów gminy jest Wolin.

§  4. Herbem gminy jest czerwony Gryf trzymający w lewej łapie złoty kwiat ostu, niżej złota, sześcioramienna gwiazda.

Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do Statutu.

§  5. Flagą gminy jest jej herb umieszczony na białym tle.

Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do Statutu.

 

II.

ZADANIA GMINY

§  6. 

1. Podstawowym zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju.

2. Do zadań własnych gminy należą sprawy określone ustawą.

§  7. 

1. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami oraz uzyskiwania lub sporządzania ich odpisów, na zasadach określonych w ust. 2 oraz § 8, chyba, że ustawy określają odmiennie sposób dostępu do dokumentów.

2. Każdy dokument jest jawny i dostępny z wyłączeniem tych, które zawierają:

1) informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999 r. Nr 11, poz. 95; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 39, poz. 462; z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298);

2) informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną;

3) informacje w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych;

4) informacje mogące naruszać ustawowo chronioną prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.

§  8. 

1. Udostępnienie dokumentów następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, określający dokument lub jego część podlegającą udostępnieniu.

2. Dokument powinien być przygotowany i udostępniony wnioskodawcy w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie czternastu dni od dnia złożenia pisemnego wniosku.

3. Odmowa udostępnienia dokumentu jest możliwa jedynie ze względu na wynikającą z ustawy konieczność ochrony informacji wymienionych w § 7 ust. 2.

4. O odmowie udostępnienia dokumentu należy pisemnie powiadomić wnioskodawcę w terminie określonym w ust. 2.

5. Udostępnianie dokumentów, związanych z pracą Rady odbywa się w biurze Rady Miejskiej, natomiast pozostałych dokumentów w sekretariacie Urzędu Miasta. Udostępnianie dokumentów odbywa się w godzinach pracy Urzędu.

6. Wgląd do dokumentów jest bezpłatny. Za wykonywanie kserokopii dokumentów dla potrzeb wnioskodawcy pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez Burmistrza; wysokość opłaty nie może przekraczać przeciętnych stawek za usługi kserograficzne na terenie Powiatu Kamieńskiego.

7. Jeżeli część dokumentu jest objęta wyłączeniem określonym w § 7 ust. 2, wówczas udostępnia się jego pozostałą część lub sporządza się wyciąg z nieobjętej wyłączeniem części dokumentu.

8. Osobie korzystającej z dokumentów nie wolno:

1) wyjmować dokumentów z akt, teczek, zbiorów;

2) dokonywać na dokumentach oraz teczkach i okładkach zbiorów dokumentów poprawek, przeróbek, uzupełnień, znaków.

9. Protokoły z sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji Rady są udostępniane po ich zatwierdzeniu i podpisaniu przez uprawniony organ.

 

III.

ORGANY GMINY

§  9. Organami gminy są Rada Miejska i Burmistrz.

 

A.

Rada Miejska

§  10. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest Rada Miejska, zwana dalej Radą.

§  11. Sprawy należące do właściwości Rady Miejskiej określa ustawa.

§  12.  1

1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właściwości.

2. Rada może podejmować:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje - zawierające zobowiązanie rady do określonego postępowania w danej sprawie,

3) oświadczenia - zawierające stanowisko rady w określonej sprawie,

4) apele - zawierające formalne, niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,

5) opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.

§  13. 

1. Na pierwszej sesji Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§  14. 

1. Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego dłuższej nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady, ustalając miejsce, dzień i godzinę otwarcia sesji oraz dołączając porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2.  2  Sesje odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Radę rocznym planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Sesje nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący na pisemny wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.

§  15.  3

1. Zawiadomienie o zwołaniu sesji, zawierające informacje o terminie i miejscu obrad oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał przesyła się radnym, Burmistrzowi i przewodniczącym jednostek pomocniczych za pomocą listów poleconych lub w inny skuteczny sposób, najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad sesji.

2. Zawiadomienie o sesji o której mowa w § 14 ust. 3, przesyła się najpóźniej na 3 dni przed sesją.

3. Zawiadomienie o sesji poświęconej uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją.

§  16. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

§  17. 

1. Sesje Rady są jawne. Obradom może przysłuchiwać się publiczność, jeżeli nie zakłóca to ich przebiegu.

2. Jawność sesji może być wyłączona tylko wówczas, gdy ustawa tak stanowi.

§  18. Sesja Rady odbywa się na jednym posiedzeniu. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, jeżeli okaże się to konieczne ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad lub kontynuowania obrad w danym dniu.

§  19. Rada obraduje w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum), podejmując uchwały zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§  20. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i, jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia w tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem bez usprawiedliwienia odnotowuje się w protokole.

§  21. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§  22. Na wniosek Przewodniczącego Rada powołuje spośród radnych jednego lub więcej sekretarzy obrad, powierzając im prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłaszanych wniosków oraz obliczanie wyników głosowania.

§  23. 

1. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawia Radzie obowiązujący porządek obrad.

2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.

3.  4  Porządek obrad obejmuje w szczególności:

1) Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska;

2) Informację Przewodniczącego o sprawach wniesionych do rady;

3) Interpelacje i zapytania radnych.

4. Porządek obrad sesji może obejmować także sprawozdania Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady oraz informację o pracy Burmistrza w okresie między sesjami.

5.  5  Rada Miejska może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

§  24. 

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad.

2. Przedmiotem wystąpień i rozstrzygnięć na sesji mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad.

§  25. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

§  26. 

1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach zgłoszenia wniosku formalnego.

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) stwierdzenie quorum;

2) ograniczenie czasu wystąpień;

3) 6  (skreślony).

4) zamknięcie listy mówców;

5) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie sesji;

6) odesłanie projektu uchwały do komisji;

7) głosowanie bez dyskusji;

8) 7  (skreślony).

9) przeliczenie głosów.

3. Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu, zwykłą większością głosów.

§  27. 

1. Czas wystąpienia mówcy wynosi 5 minut. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący może ten czas przedłużyć lub udzielić ponownie głosu.

2. Rada może ustalić inny dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie porządku obrad.

3. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Przewodniczący może odebrać mu głos. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje odwołanie do Rady.

4. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

§  28. Po bezskutecznym ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby z publiczności, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub powagę sesji.

§  29. 

1. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący Rady w pierwszej kolejności udziela głosu referentowi projektu uchwały. Następnie głos zabierają przedstawiciele Burmistrza oraz komisji Rady Miejskiej opiniujący projekt, przedstawiciele klubów radnych i radni, według kolejności zgłoszeń.

2. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.

3. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu jego wystąpienie zgłoszone na piśmie, niewygłoszone z powodu zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji lub odebrania mu głosu.

§  30. 

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Burmistrz;

2) komisja Rady;

3) klub radnych;

4) co najmniej 5 radnych,

5. 8  Grupa co najmniej 200 mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego.

2. Projektodawca może zgłosić poprawkę do zgłoszonego przez siebie projektu uchwały (autopoprawka) aż do momentu rozpoczęcia głosowania nad tym projektem.

3.  9  Wniosek złożony przez grupę mieszkańców winien zawierać następujące wymogi:

1) lista mieszkańców popierających przedkładany projekt zawierająca imię, nazwisko, PESEL, adres i podpis każdego z projektodawców;

2) na każdej stronie listy informacja o wniosku, którego podpisy dotyczą;

3) może zostać wskazana osoba upoważniona przez projektodawców do reprezentacji przed Radą podczas prac nad projektem uchwały.

§  31. 

1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

1) tytuł (przedmiot) uchwały;

2) podstawę prawną;

3) zwięzłą regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały;

4) w miarę potrzeby określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

5) termin wejścia w życie uchwały,

6. 10  opinię prawną.

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie zawierające informację o potrzebie podjęcia uchwały oraz, w miarę konieczności, określenie skutków finansowych jej realizacji.

§  32. Podjęte uchwały opatruje się datą, kolejnym numerem uwzględniającym oznaczony cyframi rzymskimi numer sesji, numer kolejny uchwały i rok, w którym uchwała została podjęta.

§  33. Uchwały podpisuje osoba przewodnicząca obradom.

§  34. 

1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący obrad oznajmia, że Rada przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

2.  11  Głosowanie jawne na sesjach odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

3.  12  W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. W głosowaniu imiennym przewodniczący obrad odczytuje z listy obecności nazwiska radnych, którzy po wyczytaniu ustnie głosują "za", "przeciw" lub wstrzymuję się".

4. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady. Karty wydaje radnym komisja skrutacyjna odnotowując ten fakt na liście obecności.

5. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza się krótkie, precyzyjnie sformułowane pytanie dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu uchwały oraz słowa: "za", "przeciw", "wstrzymuje się". Radny oddaje głos przez postawienie znaku "X" przy wybranej odpowiedzi. Wybranie więcej niż jednej odpowiedzi, niewybranie żadnej odpowiedzi, dopiski lub znaki na karcie unieważniają głos. Również oddanie głosu "za" w stosunku do większej liczby kandydatów niż jest do obsadzenia w danym głosowaniu miejsc mandatowych powoduje nieważność głosu.

§  35. Za głosy oddane uważa się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymuję się".

§  36. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy ustawa tak stanowi.

§  37. 

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad z pomocą sekretarza obrad.

2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę komisja skrutacyjna.

§  38. Przewodniczący obrad ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokole komisji skrutacyjnej, który razem z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji.

§  39. 

1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta. Jeżeli przewodniczący obrad ma wątpliwości odnośnie sformułowania treści wniosku, może zobowiązać wnioskodawcę do sformułowania wniosku na piśmie.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad innymi wnioskami, a pozostałe w kolejności zgłoszeń. Jeśli zgłoszono kilka wersji tego samego wniosku, poprawek przepisu uchwały itp., wówczas przewodniczący obrad poddaje głosowaniu każdą wersję, z tym że każdy radny może zagłosować "za" tylko raz, może też wstrzymać się od głosu lub być przeciwko w stosunku do wszystkich wersji. Za przyjętą uważa się wersję, która otrzymała najwięcej głosów "za".

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad zapytuje każdego kandydata, czy wyraża zgodę na kandydowanie, chyba że otrzyma pisemną zgodę kandydata, a następnie poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.

§  40. 

1.  13  Z każdej sesji sporządzany jest protokół obrad w którym muszą być odnotowane: stwierdzenie quorum, porządek obrad, podjęte rozstrzygnięcia i wyniki głosowań. Integralną częścią protokołu jest nagranie z posiedzenia. Za sporządzenie protokołu odpowiada Przewodniczący Rady.

2. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, odrębną listę osób zaproszonych, teksty podjętych uchwał, usprawiedliwienia radnych z nieobecności na sesji, oryginały innych dokumentów złożonych do protokołu.

3. Protokół roboczy powinien być sporządzony w ciągu 10 dni od zakończenia sesji i parafowany przez protokolanta.

Wgląd do niego mają radni oraz inne osoby zainteresowane. Odpisy z protokołu roboczego muszą zawierać na każdej stronie adnotację: "protokół roboczy z sesji Rady Miejskiej - nierozpatrzony przez Radę".

4. Poprawki do protokołu zgłasza się na piśmie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem sesji. O ich przyjęciu decyduje Rada.

§  41. 

1. Protokół z sesji podpisuje Przewodniczący obrad i protokolant.

2. Podpisany protokół wykłada się do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta.

§  42.  14  Obsługę sesji Rady, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego, komisji i radnych sprawuje zatrudniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego. Pracownik ten podlega merytorycznie Przewodniczącemu Rady.

§  43. 

1. W celu sprawnego wykonania zadań Rada powołuje stałe i doraźne komisje, ustalając w odrębnych uchwałach o powołaniu komisji:

1) nazwę;

2) zakres właściwości rzeczowej;

3) określenie, czy komisja ma charakter stałej czy doraźnej;

4) skład osobowy;

5) czas trwania komisji, jeśli ma ona charakter doraźnej.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych, z zastrzeżeniem § 48 ust. 1.

3. Do zadań stałych komisji w zakresie spraw, do których zostały powołane, należy w szczególności:

1) kontrola Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy w zakresie właściwości komisji;

2) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady;

3) kontrola realizacji uchwał Rady.

§  44. (uchylony)

§  45.  15  Komisje podlegają tylko Radzie i działają wyłącznie na jej zlecenie. Przewodniczących i Wiceprzewodniczących wybiera Rada.

§  46. 

1. Członków Komisji Rada wybiera odrębną uchwałą.

2. Każdy radny może być członkiem więcej niż jednej stałej Komisji.

3. Komisje działają na podstawie zatwierdzonego przez Radę rocznego planu pracy Rady.

§  47. 

1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący, a w razie nieobecności jego zastępca, zaś w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Przewodniczący Rady.

2. O terminie i porządku posiedzenia należy powiadomić Przewodniczącego Rady, członków Komisji, co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem lub telefonicznie w trybie pilnym.

3. Komisja odbywa posiedzenia w obecności co najmniej połowy jej składu.

4. W posiedzeniu Komisji z jej inicjatywy może uczestniczyć Burmistrz albo inny wyznaczony przez niego pracownik Urzędu, bez prawa udziału w głosowaniu, po uprzednim zawiadomieniu.

5. Dla realizacji zadań kompleksowych należących do właściwości więcej niż jednej Komisji mogą być zwołane wspólne posiedzenia Komisji. Posiedzenia takie zwołuje Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych Komisji.

6. Komisje podejmują uchwały w formie opinii na temat przedłożonych jej dokumentów lub spraw, stanowisk, wniosków skierowanych do Burmistrza lub przedkładanych Radzie do uchwalenia.

7. Wszelkie rozstrzygnięcia, w tym uchwały komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

8. Przewodniczący komisji przekazuje uchwały komisji Przewodniczącemu Rady, który przekazuje je do wiadomości Burmistrzowi.

9. Z każdego posiedzenia komisji w ciągu 7 dni sporządzany jest protokół roboczy, który zawiera uchwały oraz streszczenie wypowiedzi członków komisji oraz osób zaproszonych.

10. Po przyjęciu protokołu przez komisję podpisuje go przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.

11. Przewodniczący Komisji w terminie do 31 marca przedstawia sprawozdanie z działalności komisji w poprzednim roku kalendarzowym na sesji Rady.

§  47a.  16

1. Rada powołuje Komisje skarg, wniosków i petycji w celu rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.

2. W skład Komisji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. W skład Komisji nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący Rady.'

3. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji poprzez:

1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów;

2) kwalifikowanie wpływających spraw;

3) występowanie o uzupełnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji zarzutów;

4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez skierowanie do Komisji;

5) zawiadamianie składającego o terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę.

4. Komisja w celu rozpatrzenia sprawy może:

1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji;

2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.

5. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.

§  48. 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych, w tym po jednym przedstawicielu klubów radnych.

2. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada spośród członków Komisji.

Przewodniczącym nie może być osoba będąca małżonkiem krewnym w linii prostej oraz rodzeństwem pracownika Urzędu Miasta lub pracownika jednostki organizacyjnej gminy Wolin.

§  49. 

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Kontrola Burmistrza w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w tej sprawie zgłaszany jest, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w terminie umożliwiającym rozpatrzenie go przez Radę w ustawowym czasie.

3. Komisja podejmuje kontrole na zlecenie Rady wyrażone w formie uchwały.

4. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Przewodniczący Komisji powiadamia Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz kierownika kontrolowanej jednostki co najmniej na 3 dni przed terminem planowanej kontroli, określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli.

§  50. 

1. Kontrolę przeprowadza wyłoniony przez Komisję spośród jej członków zespół kontrolny lub cała Komisja.

2. W uzasadnionych przypadkach Rada może na wniosek Komisji lub Przewodniczącego Rady powołać biegłego do pomocy w pracach zespołu kontrolnego.

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wystawia Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady Miejskiej bądź planu pracy Komisji.

4. Członkowie zespołu kontrolnego upoważnieni są do:

a) wglądu do akt i dokumentów w kontrolowanej jednostce,

b) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych lub pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli.

5. Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

6. Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków oraz przedłożenia wyjaśnień i materiałów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Kierownik ma obowiązek pisemnie uzasadnić brak możliwości dostarczenia zespołowi kontrolującemu żądanych przez niego materiałów.

§  51. 

1. Protokół z kontroli powinien zawierać:

a) nazwę jednostki kontrolowanej,

b) określenie zakresu przedmiotu kontroli,

c) czas trwania kontroli,

d) opis stanu faktycznego,

e) stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości,

f) uwagi wniesione przez przedstawicieli jednostki kontrolowanej.

2. Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli. Protokół powinien zawierać adnotację o zapoznaniu się kierownika jednostki kontrolowanej z protokołem, zaopatrzoną w podpis tego kierownika. Kopię protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej oraz Burmistrz.

§  52. 

1. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu komisja formułuje projekt zaleceń pokontrolnych i wniosków w sprawie:

a) usunięcia stwierdzonych ewentualnych nieprawidłowości przez jednostkę kontrolowaną,

b) ewentualnego skierowania sprawy za pośrednictwem Rady Miejskiej do państwowych organów kontroli, nadzoru i ścigania.

2. Projekt zaleceń pokontrolnych i wniosków, o którym mowa w ust. 1 komisja przekazuje Burmistrzowi do wiadomości oraz Przewodniczącemu Rady w celu przedstawienia Radzie.

3. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia zaleceń i wniosków pokontrolnych zaproponowanych przez komisję rewizyjną, po zapoznaniu się z pisemnymi i ewentualnie ustnymi wyjaśnieniami kierownika jednostki kontrolowanej oraz stanowiskiem Burmistrza.

§  53. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

§  54. 

1.  17  Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych.

2. Kluby radnych działają w ramach Rady, na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem gminy.

3. O powstawaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz imię i nazwisko jego przewodniczącego.

§  55. Stanowisko klubu radnych może być przedstawione na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

§  56. Kluby radnych mogą występować do Burmistrza o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń w celu odbywania swoich posiedzeń.

§  57-60.  18  (skreślone).

 

B.

Burmistrz

§  61. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.

§  62. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) przygotowania projektów i wykonywanie uchwał Rady;

2) określenie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem komunalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

7) składanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy;

8) udzielanie kierownikom podległych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej pełnomocnictwa do działania oraz udzielanie zgody na dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu;

9) wydawanie w formie zarządzeń przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki;

10) prowadzenie rejestru gminnych jednostek organizacyjnych;

11) przygotowywanie sprawozdań ze swojej działalności;

12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych;

13) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§  63. (uchylony)

§  64. (uchylony)

§  65. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa regulamin organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

§  66. (uchylony)

§  67. (uchylony)

§  68. 

1. Burmistrz jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy z wyboru.

2. Czynności z zakresu stosunku pracy wobec Burmistrza wykonuje Przewodniczący Rady; czynności z zakresu stosunku pracy wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika wykonuje Burmistrz, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracowników samorządowych.

3. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Miasta na podstawie mianowania przez Burmistrza są kierownicy referatów.

§  69. Burmistrz może zlecić pracownikowi mianowanemu wykonywanie innej pracy niż określa w akcie mianowania, przenieść go czasowo do innej miejscowości, a w razie utraty przez pracownika zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku - przenieść go na inne stanowisko.

 

IV.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§  70. 

1. W gminie tworzy się jednostki pomocnicze: sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Mieszkańcy zgłaszają wniosek w w/w sprawach po uzyskaniu podpisów 30% uprawnionych do głosowania.

3. W sprawach łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa Rada zasięga opinii zebrania wiejskiego.

§  71. 

1. Uchwała Rady w sprawie określonej w § 70 ust. 2 powinna wskazywać: nazwę, obszar, granicę i siedzibę organów jednostki pomocniczej.

2. Granice jednostek pomocniczych powinny w miarę możliwości uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§  72. 

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie obejmujące wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest Sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.

3. Tryb i zasady wyboru Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami z tego źródła określa statut sołectwa uchwalany przez Radę.

§  73. Sołectwo poprzez swoje organy decyduje o sposobie korzystania z przysługującego mu mienia gminnego i zezwala na zbycie składników tego mienia oraz wykonuje bieżący zarząd tym mieniem i przekazanym mu mieniem komunalnym.

Zakres przekazanego mienia określa Rada w odrębnej uchwale.

§  74. 

1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy realizowanych przez jednostki pomocnicze oraz ogół wydatków dokonywanych samodzielnie przez organy jednostek pomocniczych.

3. W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2, organy jednostek pomocniczych gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy obowiązujących jednostki budżetowe gminy.

4. W ramach wydatków, o jakich mowa w ust. 2, organy jednostek pomocniczych są uprawnione do otwierania konta bankowego oraz dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych.

5. Operacje, o których mowa w ust. 4, wymagają uzasadnienia w formie uchwał organów jednostek pomocniczych.

6. Organy jednostek pomocniczych składają sprawozdanie Skarbnikowi Gminy w okresach półrocznych oraz na każde żądanie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§  75. 

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy, który z kontroli tej zdaje sprawę Burmistrzowi.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§  76. 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej może podczas sesji Rady udzielić głosu Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może brać udział w pracach komisji Rady zajmujących się sprawami dotyczącymi jednostek pomocniczych gminy.

 

V. 19

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

§  77. 

1. Gminne jednostki organizacyjne tworzone są uchwałą Rady Miejskiej.

2. Jednostki organizacyjne działają na podstawie przepisów prawa oraz uchwał Rady Miejskiej o ich powołaniu i odrębnych statutów uchwalonych przez Radę.

3. Gmina może tworzyć jednoosobowe spółki i przystępować do spółek.

4. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 4

 

VI. 20

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§  78. 

1. Statut Gminy podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Statut Gminy wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

§  79. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu Gminy, tracą moc uchwały:

- uchwała Nr VIII/39/90 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu,

- uchwała Nr XXIX/149/93 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 stycznia 1993 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy,

- uchwała Nr X/68/94 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy,

- uchwała Nr XII/84/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy,

- uchwała Nr XV/96/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 11 marca 1995 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy,

- uchwała Nr XVII/113/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Rady Miejskiej,

- uchwała Nr XX/138/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 lipca 1995 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Wolin

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

 

Załącznik Nr  1

GMINA WOLIN

grafika

 

Załącznik Nr  2

HERB GMINY WOLIN

grafika

Herbem gminy jest czerwony Gryf trzymający w lewej łapie złoty kwiat ostu, poniżej łodygi ostu sześcioramienna złota gwiazda. Gryf, kwiat ostu i gwiazda obramowane są czarnym obrysem. Tło herbu jest białe.

 

Załącznik Nr  3

FLAGA GMINY WOLIN

grafika

Herbem gminy jest czerwony Gryf na białym tle, trzymający w lewej łapie złoty kwiat ostu, poniżej łodygi ostu sześcioramienna złota gwiazda. Gryf, kwiat ostu i gwiazda obramowane są czarnym obrysem. Kształt flagi jest prostokątny.

 

Załącznik Nr  4  21

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WOLIN

1. Urząd Miasta Wolin

2. Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie

3. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

5. Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Wolin:

1) Wiejski Ośrodek Kultury w Dargobądzu

2) Wiejski Ośrodek Kultury w Ładzinie

3) Wiejski Ośrodek Kultury w Troszynie

4) Wiejski Ośrodek Kultury w Kołczewie

5) Wiejski Ośrodek Kultury w Wisełce

6. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

7. Biblioteka Publiczna Gminy Wolin i jej filie w Ładzinie, Troszynie, Dargobądzu, Kołczewie i Wisełce

8. Przedszkole Miejskie z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolinie

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dargobądzu

11. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie

12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Koniewie

13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Troszynie

14. Publiczne Gimnazjum w Wolinie

15) Publiczne Gimnazjum w Sierosławiu

16. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie".

1 Załącznik § 12 zmieniony przez § 1 uchwały nr XX/229/16 z dnia 30 marca 2016 r. (Zacho.16.1866) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 maja 2016 r.

2 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

3 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

4 § 23 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

5 § 23 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

6 § 26 ust. 2 pkt 3 skreślony przez § 1 pkt 6 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

7 § 26 ust. 2 pkt 8 skreślony przez § 1 pkt 6 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

8 § 30 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

9 § 30 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 8 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

10 § 31 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 9 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

11 § 34 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

12 § 34 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

13 § 40 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

14 § 42 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

15 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

16 § 47a dodany przez § 1 pkt 15 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

17 § 54 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

18 § 57-60 skreślone przez § 1 pkt 17 uchwały nr LVI/738/18 z dnia 9 listopada 2018 r. (Zacho.18.5698) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 grudnia 2018 r.

19 Rozdział V zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVII/240/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Zacho.08.57.1315) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 lipca 2008 r.

20 Rozdział VI dodany przez § 1 uchwały nr XXVII/240/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Zacho.08.57.1315) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 lipca 2008 r.

21 Załącznik nr 4:- dodany przez uchwałę nr XXVII/240/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Zacho.08.57.1315) zmieniającą nin. uchwałę z dniem 5 lipca 2008 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr XIX/223/16 z dnia 26 lutego 2016 r. (Zacho.16.1444) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 kwietnia 2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 25-07-2003 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 30-07-2021 12:59