Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/389/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu


UCHWAŁA NR XXXVII/389/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Płocin, gm. Wolin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

* 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr: 70, 71/1, 72/1, 71/2, 71/3, 181, 71/4, 72/2, 72/3, części działek nr 104 i 178 położonych w obrębie geodezyjnym Płocin.

2. Granice opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

* 2. Plan miejscowy ustali przeznaczenie terenu oraz określi sposób jego zagospodarowania i zabudowy, w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przedmiotu planu.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w miejscowości Płocin, gm. Wolin.

(zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Obszar objęty uchwałą położony jest bezpośrednio nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego w nieodległym sąsiedztwie zabudowy wsi Płocin. Powoduje to związki funkcjonalne projektowanego obszaru zainwestowania ze strukturą funkcjonalną wsi, poprzez wspomagające funkcje uzupełniające, w tym usługowe oraz związki infrastrukturalne.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego Uchwałą Nr XXLII/426/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 5.10.2002r., obszar położony jest w strefie rekreacyjnej z możliwością zabudowy oraz sportowej, związanej z położeniem obejmującym strefę przybrzeżną zalewu.

Zgodnie z projektem zmiany studium, określającym granice strefy rekreacyjnej objętej planem miejscowym, obejmującym działki nr: 70, 71/1, 72/1, 71/2, 71/3, 181, 71/4, 72/2, 72/3 oraz części działek nr 104 i 178, w strefie dopuszcza się uzupełniająco lokalizację funkcji mieszkaniowej.

Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.

  1. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

2.1. Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2.2. Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000. Na potrzeby planu wykonano wtórnik sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000 - aktualność na dzień 07.03.06 r.

2.3. W celu określenia przydatności gruntu pod projektowane zainwestowanie w kwietniu 2006 r. wykonane zostały rozpoznawcze badania podłoża gruntowego. Na ich podstawie można stwierdzić, że warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu są dogodne dla tradycyjnego posadowienia z ewentualnym wykluczeniem podpiwniczania.

  1. Załącznik graficzny

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest wyrys ze studium z oznaczeniem zakresu obszarowego planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:50