Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVII/387/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom.


UCHWAŁA NR XXXVII/387/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 2b, 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Dz. U. z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104 ) w związku z art. 15 ust. 1 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, oraz innych niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, zwanych dalej „szkołami” działających na terenie gminy Wolin.

§ 2. Z budżetu gminy dotację w minimalnej wysokości wynikającej w przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty powołanych w podstawie prawnej niniejszej uchwały otrzymują niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi.

§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej organem prowadzącym szkołę złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji, zawierający:

  1. oznaczenie i adres organu prowadzącego,

  2. nazwę i adres szkoły,

  3. numer oraz datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej,

  4. numer rachunku bankowego do przekazywania dotacji,

  5. planowaną liczbę uczniów z uwzględnieniem zmian ilościowych i organizacyjnych związanych z organizacją roku szkolnego.

2. Wniosek określony w ust. 1 powinien być składany oddzielnie na każdy rok kalendarzowy do Burmistrza Wolina.

§ 4. Przed przekazaniem dotacji Burmistrz Wolina powinien skontrolować zgodność ze stanem faktycznym informacji podanych w § 3.

§ 5. 1. Kwotę dotacji ustala się indywidualnie dla każdej szkoły.

2. Przysługującą wysokość dotacji na jednego ucznia w danym roku kalendarzowym wylicza Burmistrz Wolina w oparciu o subwencję oświatową i uchwalony budżet gminy.

3. Dotacja przekazywana jest w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 6. 1. Szkoła ma obowiązek informowania Burmistrza Wolina o aktualnej liczbie uczniów w cyklu miesięcznym w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Burmistrz Wolina kontroluje faktyczną ilość uczniów w dotowanej szkole. W tym celu może żądać przedstawienia dokumentów, pisemnych wyjaśnień oraz informacji, a także sprawdzać stan faktyczny na miejscu.

3. W sprawie zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

§ 7. Ustala się następujące zasady ustalania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w szkołach dotowanych:

1. Jako „chwilę początkową” uczęszczania ucznia do szkoły należy uznawać:

1) dzień 1 września, gdy uczeń zaczyna uczęszczać do szkoły z początkiem roku szkolnego,

2) pierwszy dzień odpowiedniego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach w szkole - w trakcie roku szkolnego.

2. Jako „chwilę końcową” uczęszczania ucznia do szkoły należy uznawać:

1) dzień 31 sierpnia (łącznie z miesiącami wakacyjnymi), gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę,

2) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów,

3) soboty i dni świąteczne, w których nie odbywają się planowane zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne czy opiekuńczo - wychowawcze nie mogą być uznane za „chwilę początkową” lub „końcową”.

3. „Chwila początkowa” winna być opatrzona taką samą datą w dzienniku lekcyjnym jak i w księdze uczniów. Zasada ta dotyczy również „chwili końcowej”.

§ 8. Traci moc uchwała XXI/244/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym, oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjom.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom, działającym na terenie gminy.

Załącznik

do uchwały Nr XXXVII/387/06

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 22 maja 2006 r.

................................

(pieczęć nagłówkowa) ........................, dnia .............................

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Stan liczby uczniów na dzień ........................................... roku.

Lp.

Klasa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

1.

Klasa „I”

 

 

2.

Klasa „II”

 

 

3.

Klasa „III”

 

 

4.

Klasa „IV”

 

  

5.

Klasa „V”

 

 

6.

Klasa „VI”

 

7.

Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Razem

 

 

....................................

(podpis osoby upoważnionej)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 01-06-2006 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2006 11:48