Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/382/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wolin ora


UCHWAŁA NR XXXVI/382/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wolin oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady oraz tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

 1. należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

 2. nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,

 3. ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,

 4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

 5. przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.

3. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa (porozumienie) ulega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:

 1. Burmistrz Wolina, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo
  10.000 zł,

 2. Burmistrz Wolina, po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, jeżeli kwota należności wynosi od
  10.000 zł do 50.000 zł,

 3. Burmistrz Wolina po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Wolinie, jeżeli kwota należności przekracza 50.000 zł.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1. rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji lub zawarcia porozumienia.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.z

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Burmistrz Wolina działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej lub zawarcia porozumienia.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi.

§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 2 i 4 następuje:

 1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,

 2. w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze porozumienia,

 3. w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz. 1291).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/296/01 z dnia 25 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Wolin, jej zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w opłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący w formie uchwały.

Zgodnie z dyspozycją wyżej wymienionych przepisów przedłożony został niniejszy projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:36