Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXIII/276/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


UCHWAŁA NR XXIII/276/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

130.743 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.859 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin

40.931 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 6333 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

78.953 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

130.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4260 - Zakup energii

100.000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

260.743 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach miasta Wolina

10.859 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

249.884 zł

w tym:

w § 6053 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

78.953 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie - z kredytu Banku Światowego - zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B-2 - „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - I etap zadania inwestycyjnego pn. „B2-95-0288 Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

170.931 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie I etapu zadania inwestycyjnego
pn. „B2-95-0288 Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 130.743 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

- przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rachunek bankowy Gminy Wolin dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. (kwota 10.859 zł),

- przekazaniem Gminie Wolin przez Ministra Finansów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwoty 40.931 zł, przeznaczonej na uzupełnienie dochodów w związku z poniesieniem przez gminę w I półroczu 2004 r. wydatków na oświetlenie ulic (w przeliczeniu na mieszkańca gminy) wyższych od średnich wydatków na ten cel (w przeliczeniu na mieszkańca kraju) w tym samym okresie sprawozdawczym,

- przekazaniem Gminie Wolin przez Województwo Zachodniopomorskie dotacji w wys. 78.953 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - z kredytu Banku Światowego - zadań własnych związanych z realizacją podkomponentu B-2 - „Edukacja” w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - I etap zadania inwestycyjnego pn. „B2-95-0288 Wykonanie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kołczewie na działce nr 182”.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 04-01-2005 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2005 11:11