Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/267/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejsc


UCHWAŁA NR XXII/267/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej ustalenia, zmiany i zniesienia nazw urzędowych i zmian określeń rodzajów miejscowości i ich części składowych, dla niektórych miejscowości położonych na terenie gminy Wolin z mieszkańcami tych miejscowości.

Na podstawie art.5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.161`2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje w sprawie zniesienia nazw urzędowych następujących miejscowości, położonych na terenie gminy Wolin z mieszkańcami tych miejscowości:

1) Czaplice- leśniczówka;

2) Łubczewo -leśniczówka;

3) Uninek- przysiółek;

4) Kołczewko- przysiółek;

5) Recz- osada.

2. Przeprowadzić konsultacje w sprawie ustalenia nazw urzędowych dla miejscowości , o których mowa w ust.1, a mianowicie:

 1. dla dotychczasowej nazwy „Czaplice” ustalić nazwę „Dargobądz”;

 2. dla dotychczasowej nazwy „Łubczewo” ustalić nazwę „Dargobądz”;

 3. dla dotychczasowej nazwy „Uninek” ustalić nazwę „Kodrąb”;

 4. dla dotychczasowej nazwy „Kołczewko” ustalić nazwę „Kołczewo”;

 5. dla dotychczasowej nazwy „Recz” ustalić nazwę „Mierzęcin”.

3. Przeprowadzić konsultacje w sprawie zmiany nazw urzędowych i rodzajów następujących miejscowości, położonych na terenie gminy Wolin, z mieszkańcami tych miejscowości:

 1. dotychczasową nazwę „Świętoujść” zmienić na „Świętouść”;

 2. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Dramino zmienić na „wieś”;

 3. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Mokrzyca Mała zmienić na „wieś';

 4. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Piaski Wielkie zmienić na „wieś”;

 5. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Rzeczyn zmienić na „wieś”;

 6. dotychczasowy rodzaj „przysiólek” dla miejscowości „Łojszyno” zmienić na „wieś”;

 7. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Unin zmienić na „wieś';

 8. dotychczasowy rodzaj „osada” dla miejscowości Wiejkowo zmienić na „wieś”;

 9. dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Wartowo zmienić na „osiedle”;

 10. dotychczasowy rodzaj „wieś i osada” dla miejscowości Wisełka zmienić na „wieś i osiedle” ;

 11. dotychczasowy rodzaj „przysiółek” dla miejscowości Lewno zmienić na „osiedle”.

§ 2. Konsultacje należy przeprowadzić zgodnie z uchwałą Nr XX/233/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wolin.

§ 3. Powołuje się zespół do sporządzenia zestawienia wniosków i opinii zgłoszonych przez mieszkańców w ramach konsultacji w osobach:

 1. Krzysztof Pietruszewski

 2. Stanisław Łaszcz

 3. Hanna Klonowska

 4. Halina Konojacka

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 14.10.2004 r. znak: PN.2.S.0713/255/2004 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przesłał do tut. Urzędu pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia urzędowych nazw miejscowości i ich części z prośbą o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do weryfikacji funkcjonującego na terenie nazewnictwa pod kątem jego urzędowego charakteru. Pismem tym gminy zostały zobligowane do złożenia stosownych wniosków do wojewody w terminie do 31 marca 2005 r. w przypadku dokonywania zmian w nazewnictwie lub określeniu rodzaju miejscowości. W okresie 5 lat od wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ogłoszony zostanie nowy wykaz urzędowych nazw miejscowości. Zgodnie z art.8 ust.2 cytowanej ustawy w przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkałej rada gminy jest zobowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości.

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanego wykazu GUS z rejestru TERYT i Wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce z 1980 r. stwierdzono, że zaistniała potrzeba dokonania zmian w nazewnictwie i określeniu rodzaju niektórych miejscowości w gminie Wolin. Potrzebę dokonania zmian uzasadnia się następująco:

1) Ustalono w ewidencji ludności , iż w żadnej z miejscowości wymienionych w § 1 ust.1 uchwały nie ma osób zameldowanych na pobyt stały. Budynki mieszkalne i o innym przeznaczeniu, które znajdują się w granicach terytorialnych w.w miejscowości posiadają numerację porządkową jednolitą dla całej wsi, dlatego proponuje się ustalenie dla tych miejscowości nazw, o których mowa w ust.2. A mianowicie: leśniczówki w Czaplicach i Łubczewie posiadają numer porządkowy dla Dargobądza, budynki w Uninku- numery porządkowe dla Kodrąbia, budynki w Kołczewku- numery porządkowe dla Kołczewa i budynki w Reczu-numery porządkowe dla Mierzęcina. Proponowane do zniesienia nazwy miejscowości od dawna nie występują w obiegu urzędowym i nie istnieją tablice nazw tych miejscowości. Powrót do usankcjonowania nazw tych miejscowości utrwaliłby istniejące zamieszanie i trudności identyfikacji tych nazw z położeniem w terenie. Z w.w względów wszelkiego rodzaju służby mogłyby mieć problem z dotarciem do mieszkańców danej miejscowości. Stąd też proponuje się zniesienie nazw tych miejscowości, ponieważ mieszkańcy i tak się nimi nie posługują. Dalsze utrzymywanie tych nazw powoduje fikcję, a sprawa wraca przy kolejnych wyborach. Dlatego też proponuje się włączenie w.w rodzajów miejscowości w granice terytorialne wsi, dla których stanowią one integralną część.

2) Dotychczasową nazwę „Świętoujść” figurującą w Wykazie..... z 1980 r. proponuje się zmienić na „Świętouść”, ponieważ pod taką nazwą zameldowane są osoby tam zamieszkujące.

3) Proponuje się zmienić rodzaj z „osady” na „wieś” dla takich miejscowości jak: Dramino, Mokrzyca Mała, Piaski Wielkie, Rzeczyn, Unin i Wiejkowo. Są to miejscowości, w których dominującą większość stanowili pracownicy pgr-ów, do czasu ich likwidacji. Od 1991 r. w miejscowościach tych powstały prywatne wielkotowarowe gospodarstwa rolne, w których pracuje niewielki odsetek byłych pracowników pgr-ów. Ponad 90 % mieszkańców tych miejscowości pracuje w różnych gałęziach gospodarki - poza rolnictwem. Należy też zauważyć, że po 1980 r. w miejscowościach tych wybudowane zostały i zasiedlone budynki wielorodzinne i dlatego znacznie powiększyła się liczba stałych mieszkańców. I tak: w Draminie zameldowanych jest 136 osób, w Mokrzycy Małej-192, w Piaskach Wielkich-275, w Rzeczynie-176, w Uninie- 374, w Wiejkowie-300. W niektórych tych miejscowościach atrakcyjnie położonych-w otoczeniu lasów, w sąsiedztwie jezior lub rzeki, nastąpił rozwój turystyki, terenów rekreacyjnych i usług hotelarskich. Miejscowości te powoli zmieniają swój dotychczasowy wizerunek. Z tych też względów uzasadnione jest nadanie im rodzaju „wieś”.

4) Proponuje się dla miejscowości Łojszyno zmienić rodzaj „przysiółek” na „wieś”, ponieważ w 2002 r, zatwierdzony zastał plan zagospodarowania przestrzennego przeznaczający wiele hektarów gruntów rolniczych na cele zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej. Z uwagi na położenie tej miejscowości nad rzeką Dziwna w niedługim okresie czasu spodziewamy się, że powstanie wiele domów rekreacyjnych co zmieni dotychczasowy charakter miejscowości. A skoro plan przewiduje rozwój budownictwa, należy brać pod uwagę wzrost liczby ludności.

5) Proponuje się, aby dla miejscowości Wartowo zmienić rodzaj „przysiółek” na „osiedle”, dla Wisełki rodzaj „wieś i osada” na „wieś i osiedle”, a dla Lewna rodzaj „przysiółek” na „osiedle”. We wszystkich tych miejscowościach od początku lat 90-tych nastąpił rozwój budownictwa mieszkalno-rekreacyjnego. Miejscowości przypominają osiedla domków , jakie występują w miastach. W Wisełce np. w miejscu dotychczasowej osady rozwinęło się osiedle domków rekreacyjno-mieszkalnych i nadane zostały nazwy ulic dla umożliwienia różnym służbom dotarcia do danego właściciela. W chwili obecnej istnieje potrzeba nadania nazw ulic również w Wartowie i Lewnie, co sygnalizują właściciele znajdujących się tam nieruchomości, które zmieniły swój dotychczasowy charakter. Obecnie nie są to już ani przysiółki ani osady.

Reasumując powyższe istnieje potrzeba uporządkowania nazewnictwa i określenia rodzaju dla w.w miejscowości w gminie Wolin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:55