Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/264/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie


UCHWAŁA NR XXII/264/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.8 ust.2 pkt 2 i 4, ust.3,4a i 4b i art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683, z 2004 r. Nr 169, poz. 1766) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Ustala się taryfy opłat portowych tj. opłaty przystaniowej i pasażerskiej w porcie morskim w Wolinie.

2. Taryfy opłat, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2005 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach miasta i gminy Wolin.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 2004 Nr 169 poz. 1766) wprowadziła z dniem 31 października 2004 r. rozdzielność zadań pomiędzy Dyrektora Urzędu Morskiego oraz gminę w portach, w których nie został powołany podmiot zarządzający portem.

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań gminy należeć będzie:

 1. Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu.

 2. Pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portu.

 3. Świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej.

 4. Zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ponadto gmina uprawniona będzie do pobierania opłat portowych:

 1. Opłaty przystaniowej - za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani.

 2. Opłaty pasażerskiej - za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek

z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 ustawy o portach i przystaniach morskich, który stanowi, iż opłatę przystaniową i pasażerską za użytkowanie infrastruktury portowej, którą zarządza podmiot nie będący podmiotem zarządzającym portem, pobiera właściciel tej infrastruktury albo podmiot, który włada infrastrukturą portową na podstawie umów o odpłatne korzystanie.

Pismem z dnia 19 października 2004 r. Znak:KPn-II-072/1/1/04 Kapitanat Portu Urzędu Morskiego w Szczecinie poinformował, że z dniem 31 października br. Urząd Morski w Szczecinie zaprzestaje pobierania opłat przystaniowej i pasażerskiej w porcie Wolin.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXII/264/04

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 10 grudnia 2004 r.

Taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

 1. Opłaty przystaniowe

Za korzystanie przez statek z nabrzeża pobiera się opłatę przystaniową w następującej wysokości:

  1. Według stawki w /1GT

Lp.

Rodzaj statku

Stawka w zł/1GT

dobowa

roczna

1

statki żeglugi morskiej i śródlądowej, oprócz statków pasażerskich, promów pasażersko - towarowych, statków wycieczkowych i rybackich

0,30

16,74

2

statki pasażerskie, promy pasażersko - towarowe, statki wycieczkowe, statki sportowo - rekreacyjne prowadzące działalność zarobkową

0,21

11,59

3

statki rybackie powyżej 15 m

0,09

4,72

  1. Według opłaty w

Lp.

Rodzaj statku

Opłata w zł

dobowa

roczna

1

statki rybackie do 15 m, w tym

 1. do 6 m

 2. >6 do 9 m

 3. >9 do 12 m

 4. >12 do 15 m

0,30

1,00

2,30

3,20

13,00

50,00

114,00

157,00

2

statki sportowo - rekreacyjne nie prowadzące działalności zarobkowej

 1. do 5,5 m

 2. > 5,5 do 8 m

 3. >8 do 10 m

 4. >10 do 13 m

 5. >13 do 17 m

 6. >17 do 20 m

 7. >20 m

1,00

3,00

7,00

9,00

11,00

15,00

20,00

16,00

33,00

100,00

130,00

160,00

225,00

290,00

3

statki towarowe żeglugi śródlądowej i morskiej ( w tym pchacze i holowniki) statki bez własnego napędu - barki, pontony, krypy, szalupy, dźwigi pływające oraz inne temu podobne do 25 m, dla których nie została określona pojemność rejestrowa brutto

43,00

260,00

 1. Opłaty pasażerskie

Od statków pasażerskich, statków wycieczkowych i statków sportowo-rekreacyjnych, prowadzących działalność zarobkową pobiera się opłaty pasażerskie od każdego pasażera w wysokości 1,00 zł, za wejście na statek lub za zejście na ląd.

 1. Zwyżki i zniżki opłat.

  1. Od statków wykreślonych z rejestru lub nie eksploatowanych, ale zajmujących miejsce w porcie przez pierwszych 6 miesięcy pobiera się opłatę przystaniową podwyższona o 50 %, a po upływie tego terminu podwyższoną o 200 % w stosunku do stawek podstawowych.

  2. Statki towarowe żeglugi śródlądowej i morskiej ( w tym pchacze i holowniki), statki bez własnego napędu - barki, pontony, krypy, szalupy, dźwigi pływające oraz inne tym podobne, dla których została określona pojemność rejestrowa brutto - ponoszą opłaty portowe w wysokości 50 % stawek cennikowych z pkt. 1.1.1 dot. opłaty przystaniowej.

  3. W razie pierwszej rejestracji statku w porcie opłatę przystaniowa nalicza się ze stawki rocznej proporcjonalnie do upływu czasu.

  4. Statki zacumowane w miejscu wskazanym jako postojowe przy dalbach, beczkach wnoszą opłatę przystaniową pomniejszoną o 50%. Powyższe nie dotyczy statków określonych w punkcie 3.2

 1. Zwolnienia opłat.

  1. Od uiszczenia opłat przystaniowych zwolnione są statki: Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz naukowo - badawcze używane do ratownictwa ekologicznego, a także statki: okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego, hydrograficzne, dozorcze, pożarnicze, telekomunikacyjne, celne, sanitarne, szkolne, pilotowe, statki używane wyłącznie do ratowania życia na morzu lub łamania lodu.

  2. Zwolnienie od opłat nie dotyczy statków wymienionych w pkt. 4.1 z dniem użycia statku do innej działalności niż działalność będąca podstawą zwolnienia.

  3. Od wnoszenia opłat przystaniowych zwolnione są statki wchodzące do portu w celu:

 • schronienia przed sztormem,

 • uzupełnienia paliwa, prowiantu i wody,

 • uzyskania pomocy lekarskiej ( do 12 godz. pobytu od wejścia),

 • udziału w regatach międzynarodowych lub krajowych,

 • udziału w imprezach międzynarodowych lub krajowych,

oraz statki nie mogące wyjść z portu z powodu niskiego stanu wody.

Po ustąpieniu wymienionych przyczyn statek obowiązany jest opuścić port w ciągu 4 godz. od ustania przyczyny. W razie dalszego pozostania w porcie pobiera się opłatę przystaniowa od momentu ustania przyczyn.

  1. Statki sportowe i rekreacyjne, które nie prowadza działalności zarobkowej uiszczają opłatę przystaniową.

  2. Statki wykonujące prace i usługi na zlecenie urzędów morskich są zwolnione od opłat przystaniowych.

 1. Objaśnienia.

  1. Opłaty przystaniowe ustala się na podstawie aktualnego międzynarodowego świadectwa pomiarowego statku albo świadectwa pomiarowego, określające pojemność brutto (GT) statku.

W odniesieniu do statków posiadających świadectwo pomiarowe określające tonaż brutto (BRT) przyjmuje się do ustalenia opłaty portowej, iż 1 BRT = 1GT.

  1. Opłaty przystaniowe dla statków: rybackich do 15 metrów, sportowo - rekreacyjnych oraz statków towarowych z nieokreśloną pojemnością rejestrową brutto do 25 m pobiera się według długości całkowitej statku.

Ilekroć jest mowa w cenniku o długości jednostki pływającej, należy przez to rozumieć długość całkowitą statku.

  1. W przypadku gdy statek o długości większej niż 25 m nie posiada określonej (udokumentowanej) pojemności brutto a opłaty portowe odniesione są do tej wielkości należy przyjąć wartość obliczoną ze wzrostu:

V=025x L x B x H

gdzie B- szerokość maksymalna, H- wysokość boczna, L- długość całkowita

  1. Opłaty przystaniowe roczne pobiera się od statków stale zarejestrowanym w porcie Wolin. Opłaty te płatne są jednorazowo za cały rok do dnia 30 czerwca danego roku.

  2. Opłaty przystaniowe dla statków nie zarejestrowanych w porcie Wolin, które regularnie zawijają do portu mogą być pobierane po uzyskaniu, na wniosek armatora, pisemnej zgody Burmistrza. Opłaty te pobierane są w terminie jak w pkt. 5.4

  3. Od statku pasażerskiego lub promu morskiego, który wpływa więcej niż jeden raz w ciągu doby do tego samego portu, właściciel bądź armator uiszcza za pierwsze wejście opłatę dobową przystaniową, a za każde następne - 50% jej wysokości.

  4. Przed wyjściem statku z portu kierownik jednostki zobowiązany jest przedstawić uprawnionej osobie dowód uregulowania opłat.

  5. Opłaty dobowe pobiera się za każdą rozpoczętą dobę.

Doba w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres 24 godz. od momentu każdorazowego zawinięcia do portu do momentu wyjścia z portu.

  1. Opłata roczna.

Rok w rozumieniu niniejszego cennika obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia (rok kalendarzowy). Nie przewiduje się (za wyjątkiem pkt. 3.3) proporcjonalnego zmniejszenia opłaty w zależności od faktycznego użytkowania infrastruktury.

8

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:53