Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/263/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy


UCHWAŁA NR XXII / 263 / 04

RADY MIEJSKIEJ w Wolinie

z dnia 10 grudnia 2004r.

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Na podstawie art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, Nr 99, poz.1001) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593), może być przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych, pod warunkiem zwrotu części lub całości wydatków.

2. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wspólnie zamieszkująca nie może takiej pomocy zapewnić.

4. Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie.

§ 2. Wydatki z tytułu świadczonych usług opiekuńczych podlegają zwrotowi w części lub całości na poniższych zasadach:

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi w %

Dochód osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie w stosunku do kryterium określonego w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Osoba samotnie

gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100 %

powyżej 100% do 150%

powyżej 150% do 200%

powyżej 200% do 250%

powyżej 250% do 300%

powyżej 300% do 400%

powyżej 400% do 500%

powyżej 500%

Nieodpłatnie

3%

5%

10%

20%

30%

50%

100%

Nieodpłatnie

10%

15%

20%

25%

40%

70%

100%

- 2 -

§ 3.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może, na swój wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

a) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych

w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

b) ponoszenie wysokich kosztów leczenia,

c) zdarzenia losowe.

2. Wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji zgodnie z art.9 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustalony jest kalkulacyjnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z ich świadczeniem.

4. Opłata za usługi wnoszona jest do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej do 15 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wolinie.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXII/266/2001 z dnia 30 czerwca 2001 r. Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowanych przez gminę z zakresu zadań własnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

U Z A S A D N I E N I E

do zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Potrzeba zmian w obowiązującej do dnia dzisiejszego uchwale jest podyktowana zmianami w przepisach regulujących zasady funkcjonowania pomocy społecznej.

Z dniem 1 maja 2004r. weszła w życie ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64, poz.593). Wprowadziła ona istotne zmiany szczególnie w artykule 8 ust.1 dotyczącym granicy dochodu uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z art.8 ust.1 prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

  1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł. zwanej dalej ,,kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,

  2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł. zwanej dalej ,,kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,

  3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej ,,kryterium dochodowym rodziny”.

- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Przedłożony projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za wybrane świadczenia z pomocy będących w zakresie zadań własnych został dostosowany do aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:52