Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/262/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin


UCHWAŁA NR XXII/262/04

RADY M/IEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 1203, poz.1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/126/99 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 5 z 2004 r., poz.81) wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata, nie dłużej jednak niż na 10 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przetargi na dzierżawę gruntów komunalnych należy organizować w przypadku złożenia wniosków na wydzierżawienie danej nieruchomości przez co najmniej 2 osoby.”;

  1. w § 2 po wyrazach „zagospodarowania przestrzennego” dodaje się wyrazy „lub w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 22.09.2004 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zaistniała potrzeba dostosowania uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zasad dzierżawy gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin do zmian wprowadzonych ową ustawą. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata należy zawierać w trybie przetargowym, chyba że Rada wyrazi zgodę na odstąpienie od tego obowiązku. Dotychczas obowiązujące przepisy nie nakładały na Gminę obowiązku wydzierżawiania gruntów w drodze przetargu. W gminie Wolin z ogólnej powierzchni ok.230 ha gruntów, które znajdują się w dzierżawie 97 % stanowią dzierżawy na cele rolne i pod uprawę warzyw, a tylko ok. 3 % stanowią dzierżawy na cele nierolnicze / grunty pod garażami, cele rekreacyjne, składowe, handel i inne/. Z uwagi na to, iż zdecydowana większość umów zawartych na cele rolne i pod uprawę warzyw trwa od kilku lub kilkunastu lat w efekcie przedłużania umów a zawieranie umów na cele nierolnicze jest działaniem marginalnym, Rada Miejska postanowiła wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów na czas dłuższy niż 3 lata bez przetargu, nie dłużej jednak niż na 10 lat. Większość umów dzierżawy zawierana jest na okresy 3 letnie i ewentualnie przedłużana, ponieważ część gruntów wydzierżawionych przeznacza się sukcesywnie do sprzedaży.

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:52