Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/261/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaż


UCHWAŁA NR XXII/261/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203) oraz art.34 ust.1 pkt 3 i ust.6, art. 67 ust.1a, art.68 ust.1 pkt 7 i ust.2, art.70 ust.2-4, art.71 ust.1, ust.3 i ust.4 i art.73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543, z 2001 r. Nr 129, poz.1447 i Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682 i Nr 240, poz.2058, z 2003 r. Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 1203, poz.1966 i Nr 217, poz.2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 92, poz.880 i Nr 141, poz.1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/379/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 44 z 2002 r. , poz.947, Nr 5 z 2004 r., poz.80/ wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 2:

 1. w ust.1 skreśla się słowa „mieszkalnych i”,

 1. w ust.1 uchyla się pkt 4 ;

 1. w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. lokale mieszkalne i użytkowe, położone na terenie przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nie odpowiadające funkcji lokalu, a w przypadku braku planu- na cele nie odpowiadające przeznaczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin”;

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.Sprzedaż lokalu mieszkalnego lub użytkowego, jako przedmiotu odrębnej własności w rozumieniu ustawy o własności lokali, następuje wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej. W przypadku sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego, będącego w całości przedmiotem najmu jednej rodziny, sprzedaży lub oddaniu w użytkowanie wieczyste podlega nieruchomość gruntowa, na której budynek ten wraz z pomieszczeniami przynależnymi znajduje się.”;

 1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Cena lokalu mieszkalnego lub użytkowego, jako przedmiotu odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej. Cena budynku mieszkalnego jednorodzinnego obejmuje budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz nieruchomość gruntową, na której budynek ten znajduje się.

2. Cenę za sprzedawany lokal mieszkalny lub użytkowy a także budynek mieszkalny jednorodzinny nabywca uiszcza w systemie ratalnym lub jednorazowo.”;

 1. w § 8:

 1. w ust.1 liczbę „99%” zastępuje się liczbą „95%” i skreśla się wyrazy „w stosunku do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wybudowanych przed 1990 r.”,

 1. po ust.1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego lub całej nieruchomości gruntowej związanej z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym bonifikata przysługiwać będzie wyłącznie od pierwszej opłaty rocznej.”;

 1. w § 9 uchyla się ust.1;

 1. uchyla się § 10.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 22.09.2004 r. nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami zaistniała potrzeba dostosowania uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży do zmian wprowadzonych ową nowelizacją. W szczególności wprowadzona została definicja ceny lokalu, która to obejmuje cenę za lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej. W tej sytuacji bonifikaty ustalone dla lokalu mieszkalnego obejmują również pomieszczenia przynależne i udział w nieruchomości wspólnej. W dotychczasowej uchwale bonifikaty nie przysługiwały do nieruchomości gruntowej związanej z nabywanym lokalem lub budynkiem mieszkalnym.

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:51