Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/256/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.


UCHWAŁA NR XXII/256/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

123.949,50 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

16.288,50 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

4.000,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

w § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

62.561,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 0830 - Wpływy z usług

6.000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł

35.100,00 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

270.000,00 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6620 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

80.000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130.000,00 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

393.949,50 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

31.288,50 zł

w tym:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

16.288,50 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.288,50 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

8.000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach miasta Wolina

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

15.000,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

8.000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4.000,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

3.000,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.500,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

22.225,00 zł

w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

12.225,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w § 4430 - Różne opłaty i składki

10.000,00 zł

z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

w dziale 710 - Działalność usługowa

67.000,00 zł

w tym:

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

60.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

7.000,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.500,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych

w dziale 750 - Administracja publiczna

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

4.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

170.336,00 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

41.766,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

36,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

41.730,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, związanych z rozbudową i modernizacją węzła kuchennego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kołczewie

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4220 - Zakup środków żywności

6.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup środków żywności

w rozdziale 80110 - Gimnazja

42.570,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.122,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

41.018,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

430,00 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz usług pozostałych, związanych z remontem sanitariatów wraz z modernizacją przyłącza kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego w Publicznym Gimnazjum w Sierosławiu

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

80.000,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Wolin

w dziale 852 - Pomoc społeczna

75.100,00 zł

w tym:

w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe

w § 3110 - Świadczenia społeczne

40.000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2004 r.

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

35.100,00 zł

z przeznaczeniem na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z umową z ANR OT w Szczecinie o przyznaniu bezzwrotnej pomocy finansowej nr SO/Sz/1615/PS/96/04

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21.000,00 zł

w tym:

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

15.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6.000,00 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 123.949,50 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

- przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim na rachunek bankowy Gminy Wolin dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wolina, zgodnie z porozumieniem z dnia 12.10.1999 r. (kwota 16.288,50 zł),

- dofinansowaniem ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie (kwota 35.100 zł) z przeznaczeniem dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, zgodnie z umową Nr SO/Sz/1615/PS/96/04,

- wpływami za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie (kwota 6.000 zł),

- darowizną osoby fizycznej na rzecz Urzędu Miasta w Wolinie (kwota 4.000 zł),

- przekazaniem przez PFRON kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kwota 62.561 zł).

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:49