Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/200/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom


UCHWAŁA NR XVIII/200/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2a, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiany: Dz. U.
Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117,
poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom działającym na terenie gminy Wolin.

§ 2. Z budżetu gminy dotację otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z od­działami integracyjnymi, zwane dalej „jednostkami dotowanymi”.

§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej (organu prowadzącego) złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok uzyskania dotacji z powołaniem się na numer, datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświa­towej. Wniosek ten powinien być składany każdego roku do Burmistrza Wolina.

2. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej określa planowaną liczbę uczniów organizacyjnych uwzględnieniem zmian organizacyjnych jednostki dotowanej związanych z organizacją roku szkolnego.
3. Dotację przyznaje lub cofa Burmistrz Wolina.

§ 4. Przyznanie dotacji powinno być poprzedzone stwierdzeniem:

1. zgodności ze stanem faktycznym okoliczności podanych w § 2,
2. aktualnej liczby uczniów, przedłożonej w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca,

§ 5. 1. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły.
2. Dla jednostek dotowanych wymienionych w § 2 przysługuje dotacja w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
3. Kwotę dotacji ustala się indywidualnie dla każdej jednostki dotowanej.
4. Planowaną wysokość dotacji na 1 ucznia w danym roku kalendarzowym ustala Burmistrz w oparciu o subwencję oświatową i uchwalony budżet.
5. Dotacja przekazywana jest w terminach miesięcznych do dnia 25 każdego miesiąca.
6. Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania dotacji.

§ 6. Dotację cofa się w przypadku:

1. zaprzestania działalności przez jednostkę dotowaną,
2. wykorzystywania dotacji przez osobę prawną lub fizyczną prowadzącą jednostkę dotowaną na inne cele, niż wymienione w § 5 pkt 1,
3. niedopełnienia wymogów informowania Gminy o aktualnej liczbie uczniów w cyklu miesięcznym.

§ 7. Ustala się następujące zasady stwierdzania i dokumentowania stanu aktualnej liczby uczniów w jednostkach dotowanych.

1. Jako „chwilę początkową” uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznawać:
1) dzień 1 września, gdy uczeń zaczyna uczęszczać do jednostki dotowanej z początkiem roku szkolnego,
2) pierwszy dzień odpowiedniego miesiąca, gdy uczeń podejmuje naukę lub uczestniczy w zajęciach w jednostce dotowanej - w trakcie roku szkolnego.
2. Jako „chwilę końcową” uczęszczania ucznia do jednostki dotowanej należy uznawać:
1) dzień 31 sierpnia (łącznie z miesiącami wakacyjnymi), gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy naukę,
2) ostatni dzień miesiąca, w którym następuje skreślenie ucznia z listy uczniów,
3) soboty i dni świąteczne, w których nie odbywają się planowane zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne czy opiekuńczo - wychowawcze nie mogą być uznane za „chwilę początkową” lub „końcową”.
3. „Chwila początkowa” winna być opatrzona taką samą datą w dzienniku lekcyjnym jak i w księdze uczniów. Zasada ta dotyczy również „chwili końcowej”.
4. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca jednostkę dotowaną informuje Burmistrza Wolina w cyklu miesięcznym o aktualnej liczbie uczniów według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 8. Traci moc uchwała XI/102/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 sierpnia 2003 r. dotyczącej określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Załącznik

do uchwały Nr XVIII/200/04

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 24 kwietnia 2004 r.

................................

(pieczęć nagłówkowa) ........................, dnia .............................

INFORMACJA O LICZBIE UCZNIÓW

Stan liczby uczniów na dzień .................................. roku.

Lp.

Klasa

Liczba oddziałów

Liczba uczniów ogółem

1.

Klasa „I”

2.

Klasa „II”

3.

Klasa „III”

4.

Klasa „IV”

5.

Klasa „V”

6.

Klasa „VI”

Razem

....................................
(podpis osoby upoważnionej)

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nakłada na Radę Miejską obowiązek określenia szczegółowych zasad przyznawania dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom, działającym na terenie gminy.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 13:47