Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrza Wolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA TERENIE GMINY WOLIN W 2009 r.


Załącznik do Zarządzenia Nr 4/09

Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Burmistrza Wolina

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

„PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA TERENIE GMINY WOLIN W 2009 r.”

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie tego zadania w 2009 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w 2008 r.

W budżecie Gminy Wolin na 2009 r. przeznaczono na zadanie kwotę 26.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy
złotych ). W 2008 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 26.000,00 zł.

Zakres realizacji zadania i rodzaje kosztów wynikają z Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2008 - 2010. W 2009 r. realizowany będzie następujący zakres rzeczowo-finansowy programu:

1. PROWADZENIE SZKOLEŃ NA TEMAT PROFILAKTYKI, ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA
PROBLEMOM NARKOMANII - 2.000,00

w zakresie podniesienia wiedzy wychowawców i pedagogów szkolnych

„Mój wychowanek w kontekście społecznym”.

 1. PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY - 7.000,00 zł

w zakresie:

- realizacji programu „Edukacji Morskiej”,

- prowadzenia zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz młodzieży od klas I gimnazjum

do ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych obejmujących zagadnienia z zakresu przemocy domowej

i szkolnej pod hasłami „Pomagać warto”, „Pomagać potrafię”.

 1. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, MIĘDZY INNYMI POPRZEZ ORGANIZACJĘ POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ ZAJĘĆ O CHARAKTERZE ŚWIETLICOWYM - 10.000,00 zł

w tym zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia i badania lekarskie, utrzymanie pomieszczeń

 1. ORGANIZACJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH - 7.000,00 zł

w tym:

- zorganizowanie na terenie Gminy Wolin środowiskowego dnia profilaktyki,

- organizacja zawodów sportowych, konkursów.

II. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie Podmiotu, który przedstawi ofertę gwarantującą wykonanie zadania zleconego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Wolin, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży, utrwalania pozytywnych zachowań w grupie dzieci i młodzieży oraz zdrowej rywalizacji sportowej, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 2. rozpatrywane będą oferty kompletne, prawidłowo wypełnione, złożone na odpowiednim formularzu,

 3. oferty nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również złożone przez inne podmioty niż organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlegać będą odrzuceniu,

 4. organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 5. oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone.

 6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o wyborze oferty i o terminie podpisania umowy zlecenia realizacji zadania publicznego.

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Podmioty, które składać będą oferty na realizację zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie, zasoby rzeczowo - lokalowe ( baza materialno - techniczna), lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe ( kadra z odpowiednimi kwalifikacjami) , zapewniająca wykonanie zadania,

 2. wydatki ujęte w kalkulacji kosztów realizacji zadania dotyczyć mogą wyłącznie tego zadania, a nie innych kosztów związanych z działalnością statutową,

 3. w kalkulacji kosztów realizacji zdania nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, zakupami gruntów bądź innych nieruchomości, wydatkami inwestycyjnymi, pokryciem strat i długów, odsetki od kredytów, zakupem napojów alkoholowych, udzielaniem pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym oraz inne wydatki nie związane z zakresem merytorycznym realizacji zadania.

V. Termin i miejsce składania ofert, wymagane dokumenty:

 1. oferty należy składać wyłącznie na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wzory: formularza oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wolinie: www.bip.wolin.pl,

 1. oferty należy składać w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „ Konkurs na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2009 r.” Dodatkowo na kopercie należy wpisać nazwę i adres podmiotu,

 2. oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój nr 12 ( od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz.1530), w terminie do dnia 25 lutego 2009 r., do godz. 1500

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • harmonogram realizacji zadania,

 • aktualny odpis z rejestru ( np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 • oświadczenie o zapewnieniu fachowej obsługi finansowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej,

 • kopię statutu organizacji,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok finansowy,

 • umowę partnerską, w przypadku, gdy zadanie realizowane będzie w partnerstwie.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści ogłoszenia,

 2. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej w zakresie:

Kryteria formalne:

- podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( D.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

- oferta jest zgodna z przedmiotem konkursu,

- oferta jest złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- oferta jest kompletna,

- oferta jest złożona w terminie.

Kryteria merytoryczne:

- zadanie adresowane jest do mieszkańców Gminy Wolin,

- złożona oferta jest zgodna z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

- planowane zadanie jest możliwe, realne do zrealizowania przez podmiot składający ofertę, tj. dany podmiot
posiada potencjał kadrowy i rzeczowy niezbędny do realizacji zadania.

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków własnych,

- pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu ( na podstawie dokumentów i wcześniejszej współpracy
z Gminą Wolin),

- doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,

- dotychczasowa współpraca z Gminą Wolin,

- adekwatność założeń realizacji zadania do oczekiwanych rezultatów.

3. Komisja oceniająca oferty może uzależnić jej rozpatrzenie od złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję
terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów,

4. oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

5. oferty złożone po terminie i nie spełniające wymogów formalno - prawnych, nie będą rozpatrywane,

6. złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przy znaniem dotacji określonej

w ofercie,

7. Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Wolina wnioski ze swojej pracy.

8. po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje
Burmistrz Wolina w formie Zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

9. wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w BIP pod

adresem www.bip.wolin.pl przez okres 1 miesiąca,

10. w przypadku wyboru oferty, podstawą przekazania dotacji jest zawarcie na wsparcie realizacji zadania publicznego
umowy pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe
warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Alicja Grudzińska - Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pok. 111,

tel. 091/3220876, e-mail: grudzinska@wolin.pl

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-01-2009 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2009 13:25