Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrza Wolina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA TERENIE GMINY WOLIN W 2009 r.


Załącznik do Zarządzenia Nr 4/09

Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu

ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Burmistrza Wolina

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:

„PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA TERENIE GMINY WOLIN W 2009 r.”

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie tego zadania w 2009 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju w 2008 r.

W budżecie Gminy Wolin na 2009 r. przeznaczono na zadanie kwotę 26.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia sześć tysięcy
złotych ). W 2008 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 26.000,00 zł.

Zakres realizacji zadania i rodzaje kosztów wynikają z Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2008 - 2010. W 2009 r. realizowany będzie następujący zakres rzeczowo-finansowy programu:

1. PROWADZENIE SZKOLEŃ NA TEMAT PROFILAKTYKI, ROZPOZNAWANIA I PRZECIWDZIAŁANIA
PROBLEMOM NARKOMANII - 2.000,00

w zakresie podniesienia wiedzy wychowawców i pedagogów szkolnych

„Mój wychowanek w kontekście społecznym”.

 1. PROFILAKTYKA W ŚRODOWISKU DZIECI I MŁODZIEŻY - 7.000,00 zł

w zakresie:

- realizacji programu „Edukacji Morskiej”,

- prowadzenia zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz młodzieży od klas I gimnazjum

do ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych obejmujących zagadnienia z zakresu przemocy domowej

i szkolnej pod hasłami „Pomagać warto”, „Pomagać potrafię”.

 1. ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, MIĘDZY INNYMI POPRZEZ ORGANIZACJĘ POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH ORAZ ZAJĘĆ O CHARAKTERZE ŚWIETLICOWYM - 10.000,00 zł

w tym zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenia i badania lekarskie, utrzymanie pomieszczeń

 1. ORGANIZACJA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH - 7.000,00 zł

w tym:

- zorganizowanie na terenie Gminy Wolin środowiskowego dnia profilaktyki,

- organizacja zawodów sportowych, konkursów.

II. Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie Podmiotu, który przedstawi ofertę gwarantującą wykonanie zadania zleconego w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Wolin, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży, utrwalania pozytywnych zachowań w grupie dzieci i młodzieży oraz zdrowej rywalizacji sportowej, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 2. rozpatrywane będą oferty kompletne, prawidłowo wypełnione, złożone na odpowiednim formularzu,

 3. oferty nie spełniające wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również złożone przez inne podmioty niż organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlegać będą odrzuceniu,

 4. organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

 5. oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone.

 6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o wyborze oferty i o terminie podpisania umowy zlecenia realizacji zadania publicznego.

IV. Warunki realizacji zadania:

 1. Podmioty, które składać będą oferty na realizację zadania powinny posiadać niezbędne doświadczenie, zasoby rzeczowo - lokalowe ( baza materialno - techniczna), lub dostęp do takiej bazy oraz zasoby osobowe ( kadra z odpowiednimi kwalifikacjami) , zapewniająca wykonanie zadania,

 2. wydatki ujęte w kalkulacji kosztów realizacji zadania dotyczyć mogą wyłącznie tego zadania, a nie innych kosztów związanych z działalnością statutową,

 3. w kalkulacji kosztów realizacji zdania nie mogą być ujęte wydatki związane z remontami, zakupami gruntów bądź innych nieruchomości, wydatkami inwestycyjnymi, pokryciem strat i długów, odsetki od kredytów, zakupem napojów alkoholowych, udzielaniem pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym oraz inne wydatki nie związane z zakresem merytorycznym realizacji zadania.

V. Termin i miejsce składania ofert, wymagane dokumenty:

 1. oferty należy składać wyłącznie na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Wzory: formularza oferty, umowy i sprawozdania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Wolinie: www.bip.wolin.pl,

 1. oferty należy składać w formie pisemnej, w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie opisanej następująco: „ Konkurs na realizację zadania publicznego „Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2009 r.” Dodatkowo na kopercie należy wpisać nazwę i adres podmiotu,

 2. oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój nr 12 ( od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz.1530), w terminie do dnia 25 lutego 2009 r., do godz. 1500

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • harmonogram realizacji zadania,

 • aktualny odpis z rejestru ( np. KRS) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

 • oświadczenie o zapewnieniu fachowej obsługi finansowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej,

 • kopię statutu organizacji,

 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok finansowy,

 • umowę partnerską, w przypadku, gdy zadanie realizowane będzie w partnerstwie.

Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści ogłoszenia,

 2. Komisja dokona oceny formalnej i merytorycznej w zakresie:

Kryteria formalne:

- podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie ( D.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

- oferta jest zgodna z przedmiotem konkursu,

- oferta jest złożona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- oferta jest kompletna,

- oferta jest złożona w terminie.

Kryteria merytoryczne:

- zadanie adresowane jest do mieszkańców Gminy Wolin,

- złożona oferta jest zgodna z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu,

- planowane zadanie jest możliwe, realne do zrealizowania przez podmiot składający ofertę, tj. dany podmiot
posiada potencjał kadrowy i rzeczowy niezbędny do realizacji zadania.

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków własnych,

- pozytywna ocena wiarygodności finansowej podmiotu ( na podstawie dokumentów i wcześniejszej współpracy
z Gminą Wolin),

- doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,

- dotychczasowa współpraca z Gminą Wolin,

- adekwatność założeń realizacji zadania do oczekiwanych rezultatów.

3. Komisja oceniająca oferty może uzależnić jej rozpatrzenie od złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję
terminie, dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów,

4. oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

5. oferty złożone po terminie i nie spełniające wymogów formalno - prawnych, nie będą rozpatrywane,

6. złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przy znaniem dotacji określonej

w ofercie,

7. Komisja konkursowa przedstawi Burmistrzowi Wolina wnioski ze swojej pracy.

8. po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dotację podejmuje
Burmistrz Wolina w formie Zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie,

9. wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w BIP pod

adresem www.bip.wolin.pl przez okres 1 miesiąca,

10. w przypadku wyboru oferty, podstawą przekazania dotacji jest zawarcie na wsparcie realizacji zadania publicznego
umowy pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe
warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela:

Alicja Grudzińska - Urząd Miejski w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pok. 111,

tel. 091/3220876, e-mail: grudzinska@wolin.pl

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-01-2009 13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2009 13:25