Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.


UCHWAŁA NR …../…../08
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
……….. 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Wolin w wysokości

30 947 201 zł

z tego:

1) dochody bieżące

28 282 201 zł

2) dochody majątkowe

2 665 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wolin w wysokości

29 517 201 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości

1 430 000 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie

1 280 000 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie

150 000 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Wolin w wysokości

1 430 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

W budżecie Gminy Wolin tworzy się rezerwy:

a) ogólna w wysokości

13 224 zł

b) celową w wysokości

2 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 w wysokości

8 954 037 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody

3 032 500 zł

2) wydatki

3 032 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody

30 000 zł

2) wydatki

30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

500 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę
1 000 000 zł.

§ 11.

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości

1 291 000 zł

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości

300 000 zł

c) celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości

108 197 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości

323 000 zł

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 12,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem
nr 13.

§ 13. 1.

Ustala się dochody w wysokości

190 000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości

164 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości

26 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na inwestycje oraz wynagrodzenia osobowe pracowników,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Wolin.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

2

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 14-01-2009 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kleszczyński 14-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-01-2009 08:43