Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2009 Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


- PROJEKT-

UCHWAŁA NR …………/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia …………….2008 r.

w sprawie programu współpracy na rok 2009 Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873, z 2004 r. nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651); Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na 2009 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/183/07 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy na 2008 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń .

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy.

W związku z powyższym wnosi się projekt programu współpracy na 2009 rok Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Projekt w/w programu został przekazany do konsultacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wolin.

- PROJEKT-

Załącznik

do uchwały Nr ………../08

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia…………… 2008 r.

Program współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

 1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. , Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 2. Programie - należy przez to rozumieć program współpracy na 2009 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolin,

 4. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Wolina,

 5. Organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy,

 6. Innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział II

Cele programu

§ 2. 1. Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. jest:

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 2. wykorzystywanie aktywności tkwiącej w mieszkańcach naszej Gminy angażujących się w życie społeczne i realizujących ważne cele społeczne,

 3. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między jednostką samorządową a organizacjami,

 4. stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

 5. zwiększenie udziału mieszkańców Gminy w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 6. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych,

 7. otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji zadań publicznych , prowadzonych obecnie przez Gminę,

 8. zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych i uzyskanych środków finansowych na realizację zlecanych przez Gminę zadań publicznych .

Rozdział III

Zasady współpracy

§ 3. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach:

 1. pomocniczości i suwerenności stron - w myśl tej zasady Gmina respektuje odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,

 2. partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach określonych w ustawie oraz w trybie określonym w przepisach odrębnych, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów, których rozwiązywanie stanowi przedmiot zadań publicznych, w wypracowywaniu sposobów wykonywania zadań publicznych, a także w wykonywaniu tych zadań,

 3. efektywności - Gmina przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych,

 4. jawności - Gmina udostępnia organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami.

Rozdział IV

Formy współpracy

§ 4. 1. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie w następujących formach:

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie, tj. poprzez:

 1. powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację,

 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację.

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działań i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:

 1. publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznych,

 2. przekazywanie do Urzędu Miasta w Wolinie przez organizacje pozarządowym oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2009 r. zadaniach ze sfery zadań publicznych, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu,

 3. udział przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach samorządu,

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich

działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących podstawowej

działalności statutowej tych organizacji,

4) inne formy współpracy, wspierania organizacji oraz wzmacniania ich potencjału:

 1. pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

 2. organizowanie szkoleń, udostępnianie sal urzędu, użyczanie sprzętu, udzielanie pomocy w zakresie obsługi prawnej itp.,

 3. pomoc w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej,

 4. możliwość udostępnienia lub użyczenia organizacjom oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego lokali na preferencyjnych warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,

 5. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mogą być zapraszani do udziału w pracach Komisji Rady Miejskiej w Wolinie.

Rozdział V

Zlecanie realizacji zadań publicznych

§ 5. 1. W 2009 r. Gmina Wolin, w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań publicznych:

1) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 1. organizacja szkolenia dzieci , młodzieży i seniorów zainteresowanych uprawianiem, poszczególnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. szkolenie, doszkalanie instruktorów, trenerów, sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,

 3. organizacja przygotowań i uczestnictwo w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, cyklicznych imprezach sportowych,

 4. organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych, festynach, regatach, rajdach i różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 5. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 6. utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 7. organizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. utrzymanie bazy ratownictwa wodnego WOPR - szkolenie ratowników, doposażenie w sprzęt ratowniczy ,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie:

 1. wspieranie działań w sprawie powstania Skansenu na wyspie Ostrów,

 2. organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o

dorobku materialnym i kulturowym regionu - Festiwal Wikingów.

3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

a) wspieranie utrzymania, odbudowy zabytków.

4) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) pomoc rodzinom i osobom z terenu Gminy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej ( osobom ubogim, bezrobotnym, bezdomnym), poprzez zabezpieczenie ich w niezbędną odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku.

5) działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

a) wspieranie działalności na rzec aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego .

6) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami ,

7) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

2. Gmina może wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

3. Realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego podlega bieżącej kontroli.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 6.

1) Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego mogą składać wnioski, uwagi i propozycje dotyczące

funkcjonowania programu,

2) Burmistrz przygotuje i przedłoży Radzie Miejskiej w Wolinie sprawozdanie z

realizacji Programu na 2009r. w terminie do 30 czerwca 2010 r.,

3) Uzyskiwane w czasie realizacji programu, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące

realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej

współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 21-11-2008 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 21-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2008 13:48