Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 146/07 Burmistrza Wolina z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 146/07

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.
i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz na podstawie § 11
pkt 2 uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

316 364,00 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

12 800,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

303 564,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

206 057,00 zł

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 575,00 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

92 932,00 zł

z tego:

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

35 892,00 zł

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

57 040,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

29 000,00 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

12 800,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

16 200,00 zł

w tym:

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

5 500,00 zł

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10 700,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zmniejszeniu
o kwotę 287 364,00 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

323 551,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

323 551,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

209 747,00 zł

z tego:

w § 3110 - Świadczenia społeczne

200 377,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5 822,00 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

223,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

325,00 zł

w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w § 4130 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4 575,00 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

92 932,00 zł

z tego:

w § 3110/z - Świadczenia społeczne

35 892,00 zł

w § 3110/1 - Świadczenia społeczne

57 040,00 zł

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 297,00 zł

z tego:

w § 4040/z - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

257,00 zł

w § 4110/z - Składki na ubezpieczenia społeczne

920,00 zł

w § 4120/z - Składki na Fundusz Pracy

150,00 zł

w § 4140/z - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

240,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

750,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

11 400,00 zł

w § 4410/z - Podróże służbowe krajowe

230,00 zł

w § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 100,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

250,00 zł

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

36 187,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

36 187,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 690,00 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 750,00 zł

w § 4110/zw - Składki na ubezpieczenia społeczne

430,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

365,00 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

145,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

5 750,00 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 420,00 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 660,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00 zł

w § 4260 - Zakup energii

1 000,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

250,00 zł

w § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

420,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 047,00 zł

z tego:

w § 3020/z - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60,00 zł

w § 4010/z - Wynagrodzenia osobowe pracowników

847,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 470,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1 470,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

660,00 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 650,00 zł

w § 4210/z - Zakup materiałów i wyposażenia

890,00 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

10 700,00 zł

z przeznaczeniem na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zmniejszeniu
o kwotę 287 364,00 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie związane są z:

1) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 564/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zmniejszone zostały Gminie Wolin dotacje celowe w dziale 852 - Pomoc społeczna o łączną kwotę 298 989,00 zł, w tym:

a) rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 206 057,00 zł,

b) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 35 892,00 zł,

c) rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 57 040,00 zł,

2) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2007 z dnia 15 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Wolin w dziale 852 - Pomoc społeczna, polegających na:

a) zmniejszeniu dotacji celowych w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 4 575,00 zł,

b) zwiększeniu dotacji celowych w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 500,00 zł,

3) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 590/2007 z dnia 28 listopada 2007 r., którym dokonano korekty planu dotacji celowej przyznanej Gminie Wolin - Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 489/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. - na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 156/2007 z dnia 15 września 2007 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”, jak niżej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota w zł

jest

801

80195

2030

12 800

winno być

801

80195

6330

12 800

4) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 591/2007 z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-01-2008 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 15:23