Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Wolina z dnia 08 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.


Zarządzenie Nr 1/08

Burmistrza Wolina

z dnia 08 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.

Na podstawie art. 36a, ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 paź­dzier­nika 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), Burmistrz Wolina zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu, ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

 1. Ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych jest zadaniem organu prowadzącego.

 2. W dniu 29 lutego 2008 roku upłynie okres, na który powierzono obowiązki Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.


Załącznik

do Zarządzenia

Burmistrza Wolina Nr 1/08

z dnia 08 stycznia 2008 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Wolin

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Publicznego Gimnazjum

w Sierosławiu, 72-514 Kołczewo

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania (wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.):

 1. posiada stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany lub nauczyciel dyplomowany,

 2. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjum,

 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczyciela,

 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,

 5. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole,

 6. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 7. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

 8. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dyspo­nowaniem środkami publicznymi (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).


 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;

  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

  5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

  6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

  11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
    i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora w PG Sierosław", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez:

Burmistrza Wolina.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-01-2008 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2008 14:41