Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na "Prowadzenie tanecznego klubu sportowego JANTAR w Wolinie w 2005 r."


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Wolina, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na: "Prowadzenie tanecznego klubu sportowego pn. „JANTAR” w Wolinie , w 2005 r." ,

Celem zadania jest:

1. popularyzowanie tańca sportowego i innych form tanecznych,

2. dbałość o rozwój tańca sportowego,

3. podnoszenie poziomu wyszkolenia tancerzy tańca sportowego ,

Formami realizacji zadania publicznego winno być systematyczne prowadzenie sportowych zajęć tanecznych, udział w szkoleniach dla tancerzy, organizowanie i udział w tanecznych imprezach sportowych lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami tańca sportowego , zakup sprzętu do odtwarzania muzyki tanecznej .

W budżecie Gminy na 2005 r. przeznaczono na wsparcie realizacji zadania kwotę - 3 000 złotych ( słownie: trzy tysiące złotych)

W 2004 r. podmiot realizujący to zadanie nie otrzymał dotacji.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania będzie przekazywana dla organizacji pozarządowej, podmiotu , którego oferta zostanie wybrana - sukcesywnie, w powiązaniu ze strukturą kształtowania się wydatków przedstawioną w ofercie, według terminów ustalonych w umowie .

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

Dotacja będzie przekazywana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej, podmiotu. Pierwsza transza zostanie przekazana wciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Ofertę wraz z programem zajęć , szkoleń, turniejów należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2005 r. do godz. 1530 , w pokoju 108 ( sekretariacie) Urzędu Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23.

Formularze oferty , wzory: umowy oraz sprawozdań rzeczowo -finansowych z realizacji zadania , obowiązujące zgodnie z przepisami prawa , są do pobrania w pokoju 105 Urzędu Miasta w Wolinie , ul. Zamkowa 23.

Jeżeli podmiot składający ofertę będzie chciał dodać do oferty informacje uzupełniające do punktów wymagających formy opisowej należy je zamieścić na dodatkowych kartkach i załączyć do oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej dokona Komisja powołana przez Burmistrza Wolina.

Wybór oferty będzie uwzględniał: ocenę możliwości realizowania zadania przez organizacje pozarządową, podmiot, działające w sferze zadań pożytku publicznego, jego dotychczasowe doświadczenie, zabezpieczenie kadrowe, organizacyjne, kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( liczby dzieci i młodzieży objętych zajęciami tańca towarzyskiego rozkładu zajęć, obozów turniejów.

Kryteria oceny ofert:

Każda z ofert będzie oceniana w skali 0-100 pkt.

  • za stosunek kwoty środków własnych i z innych źródeł do kwoty dotacji Gminy

- max 50 pkt.

  • za doświadczenie , zasoby kadrowe, program zajęć , szkoleń, turniejów według przedłożonego rocznego harmonogramu zajęć - max 50 pkt.

Do oferty należy załączyć:

1) harmonogram realizacji zadania

2) odpis z rejestru organizacji pozarządowej, podmiotu składającego ofertę,

3) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy

Burmistrz Wolina
Bogdan Wilkowski

Wolin, dn. 18.01.2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 20-01-2005 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 20-01-2005 14:12