Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin.


UCHWAŁA NR XVII/100/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:

* 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin.

2. Granice opracowania planu oznaczono na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej uchwały.

* 2. Plan miejscowy ustali przeznaczenie terenu oraz określi sposób jego zagospodarowania i zabudowy, w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosownie do przedmiotu planu.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XVII/100/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 12 września 2007 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu położonego w miejscowości Wisełka, gm. Wolin.

(zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

  1. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Obszar objęty uchwałą położony jest na południe od drogi wojewódzkiej nr 102 relacji Świnoujście-Kołobrzeg, od strony północnej i wschodniej sąsiaduje bezpośrednio z terenami zainwestowanymi o funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej, od strony południowej teren sąsiaduje z nieruchomościami, na których realizowana jest indywidualna zabudowa rekreacyjną.

Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonego Uchwałą Nr XL/418/2006 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006r., obszar położony jest w strefie mieszkaniowo-usługowej - teren wskazany do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Mając powyższe na względzie, Rada Miejska w Wolinie postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym muszą uwzględniać ochronę walorów przyrodniczych obszaru, zachowując zasadę zrównoważonego rozwoju wobec uwarunkowań środowiska.

  1. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

2.1. Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) stosownie do przedmiotu planu, w tym m.in.: przeznaczenie terenów, zasady kształtowania ładu przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy, zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

2.2. Ustala się rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 lub 1:1000.

  1. Załącznik graficzny

Załącznikiem do niniejszego uzasadnienia jest wyrys ze studium z oznaczeniem zakresu obszarowego planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-09-2007 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-09-2007 12:43