Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr X/49/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za Związek Gmin Wyspy Wolin w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności


UCHWAŁA NR X/49/07

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 20 kwietnia 2007r.

w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za Związek Gmin Wyspy Wolin w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337),

mając na względzie:

  1. planowaną przez Związek Gmin Wyspy Wolin (“Związek”) realizację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin” („przedsięwzięcie”), które zostało wskazane przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności,

  2. konieczność przygotowania dokumentacji do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia („Wniosek”),

  3. możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 75% ceny brutto dokumentacji do Wniosku,

  4. wymóg stawiany przez zasady finansowania wykonania dokumentacji do Wniosku w ramach pomocy technicznej Funduszu Spójności - projekt nr 2002/PL16/P/PA/013 polegający na partycypacji przez inwestora - związek międzygminny/stowarzyszenie gmin w koszcie wykonania dokumentacji do Wniosku i pokrycia, z własnych środków, 25% ceny brutto dokumentacji,

  5. konieczność zabezpieczenia przez Związek zapłaty na rzecz wykonawcy należności w wysokości 25% ceny brutto dokumentacji do Wniosku poprzez wystawienie weksla in blanco z deklaracją wekslową na rzecz Narodowego Funduszu,

  6. potrzebę poręczenia, przez każdego z członków związku międzygminnego/ stowarzyszenia gmin, weksla in blanco wystawionego przez Związek na rzecz Narodowego Funduszu,

Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§1.Udziela się poręczenia wekslowego dla Związku Gmin Wyspy Wolin jako wystawcy weksla własnego in blanco, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przez Związek zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, wynikających z Porozumienia o współfinansowaniu dokumentacji przedsięwzięcia („Porozumienie”), które zostanie zawarte przez Związek z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, do wysokości udziału własnego gminy Wolin w tym przedsięwzięciu. Udział przypadający na gminę Wolin w wysokości 14,25 % (czternaście procent 25/100) ceny brutto dokumentacji stanowi kwotę 79 800 zł .

§2.1. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągnięcia w imieniu gminy Wolin zobowiązania wekslowego poprzez udzielenie poręczenia wekslowego w wysokości określonej w § 1 uchwały, na zabezpieczenie roszczeń Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Związek Gmin Wyspy Wolin zobowiązań wynikających z Porozumienia. Zaciągnięcie zobowiązania nastąpi poprzez złożenie w imieniu gminy Wolin podpisu na wekslu in blanco w charakterze poręczyciela i podpisanie deklaracji poręczyciela wekslowego.

  1. Realizacja zabezpieczenia następować będzie z dochodów własnych Gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-04-2007 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2007 14:21