Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 86/05 Burmistrza Wolina z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.


ZARZĄDZENIE NR 86/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz na podstawie § 15 uchwały Nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r.
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

303.875 zł

w tym:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.942 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

49.192 zł

z tego:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

13.852 zł

w rozdziale 60095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

35.340 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.255 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

48.294 zł

z tego:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14.353 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

354 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

505 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

4.748 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

1.348 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.550 zł

w § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa

196 zł

w § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

974 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.142 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3.536 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

33.941 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

537 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

33.395 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

9 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

20.414 zł

z tego:

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

10 zł

w rozdziale 71035 - Cmentarze

20.404 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

499 zł

w § 4260/z - Zakup energii

11 zł

w § 4270/z - Zakup usług remontowych

100 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

15.100 zł

w § 4300/z - Zakup usług pozostałych

1.068 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.626 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

66.899 zł

z tego:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

9.557 zł

w tym:

w § 4210/z - Zakup materiałów i wyposażenia

6.486 zł

w § 4300/z - Zakup usług pozostałych

2.104 zł

w § 4410/z - Podróże służbowe krajowe

967 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

w § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne

5.700 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

43.653 zł

w tym:

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

800 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

18.329 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

10.181 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

14.343 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

7.989 zł

w tym:

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

7.889 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.271 zł

z tego:

w rozdziale 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w § 4120/z - Składki na Fundusz Pracy

9 zł

w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3.262 zł

w tym:

w § 4210/z - Zakup materiałów i wyposażenia

2.782 zł

w § 4410/z - Podróże służbowe krajowe

480 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

9.552 zł

w tym:

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.200 zł

w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

589 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

112 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

787 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

5.795 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

69 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

w § 4810 - Rezerwy

7.880 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

7.720 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

33.803 zł

z tego:

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

31.241 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

703 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

139 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1.680 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

24.906 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

3.256 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

557 zł

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.562 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42.304 zł

z tego:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.645 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

34.559 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

8.537 zł

w § 4260 - Zakup energii

26.022 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.100 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.834 zł

z tego:

z tego:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.902 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

932 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

515 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

303.875 zł

w tym:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01030 - Izby rolnicze

w § 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5.942 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

49.192 zł

z tego:

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

13.852 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

669 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

6.363 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6.820 zł

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

35.340 zł

w tym:

w § 4270 - Zakup usług remontowych

13.540 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

9.029 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12.771 zł

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

11.135 zł

w tym:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

865 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.400 zł

w § 4306/2 - Zakup usług pozostałych

824 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

156 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.890 zł

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.000 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

48.294 zł

z tego:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14.890 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

957 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

12.982 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

951 zł

w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

33.404 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

15 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

8.659 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

12.630 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

11.100 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

20.414 zł

z tego:

w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

w § 4580 - Pozostałe odsetki

10 zł

w rozdziale 71035 - Cmentarze

20.404 zł

w tym:

w § 4210/z - Zakup materiałów i wyposażenia

1.179 zł

w § 4260 - Zakup energii

460 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

18.765 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

66.899 zł

z tego:

w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie

9.557 zł

w tym:

w § 4010/z - Wynagrodzenia osobowe pracowników

8.527 zł

w § 4110/z - Składki na ubezpieczenia społeczne

657 zł

w § 4120/z - Składki na Fundusz Pracy

206 zł

w § 4140/z - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

42 zł

w § 4270/z - Zakup usług remontowych

125 zł

w rozdziale 75022 - Rady gmin

5.700 zł

w tym:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

660 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

5.040 zł

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin

43.653 zł

w tym:

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

35 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

851 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

1 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

11.628 zł

w § 4260 - Zakup energii

761 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

24.143 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

4.540 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

6 zł

w § 4580 - Pozostałe odsetki

501 zł

w § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

1.187 zł

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

7.989 zł

w tym:

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

843 zł

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

200 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.483 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

1.840 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

517 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

128 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

104 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

874 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.271 zł

z tego:

w rozdziale 75101 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

9 zł

w tym:

w § 4110/z - Składki na ubezpieczenia społeczne

8 zł

w § 4170/z - Wynagrodzenia bezosobowe

1 zł

w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3.262 zł

w tym:

w § 4110/z - Składki na ubezpieczenia społeczne

460 zł

w § 4120/z - Składki na Fundusz Pracy

65 zł

w § 4170/z - Wynagrodzenia bezosobowe

401 zł

w § 4260/z - Zakup energii

898 zł

w § 4300/z - Zakup usług pozostałych

1.438 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne

9.552 zł

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.590 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.986 zł

w § 4260 - Zakup energii

2.069 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1.271 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

630 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

7.720 zł

z tego:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 4270 - Zakup usług remontowych

2.287 zł

w rozdziale 80104 - Przedszkola

w § 4270 - Zakup usług remontowych

215 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

1.154 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

950 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

204 zł

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

4.064 zł

w tym:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.945 zł

w § 4430 - Różne opłaty i składki

1.119 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

33.803 zł

z tego:

w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10.000 zł

w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21.241 zł

w tym:

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

389 zł

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

300 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

20.552 zł

w rozdziale 85195 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

2.562 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

42.304 zł

z tego:

w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

1.645 zł

w tym:

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

241 zł

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

415 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

885 zł

w § 4260 - Zakup energii

104 zł

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

w § 4270 - Zakup usług remontowych

34.559 zł

w rozdziale 90095 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

6.100 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.834 zł

z tego:

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

3.902 zł

w tym:

w § 4260 - Zakup energii

2.345 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

1.557 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

932 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

w rozdziale 92695 - Pozostała działalność

515 zł

w tym:

w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

90 zł

w § 4260 - Zakup energii

425 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ WOLINA

Bogdan Wilkowski

6

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 30-01-2006 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2006 15:29