Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 25 w sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciw


ZARZĄDZENIE NR 25/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Gminie Wolin

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta w Wolinie oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.

2. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 2. Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowo - księgowi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,

2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,

3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,

4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,

5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,

7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 3. 1. Pracownicy, o których mowa w § 2, zobowiązani są:

1) dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym fakcie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),

2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co, do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,

3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

4) dokonać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji, co, do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym fakcie GIIF, załączając projekt powiadomienia GIIF i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.

2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Koordynator d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia wnioskowanych przez pracownika przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

1) Burmistrz,

2) Zastępca Burmistrza,

3) Sekretarz Gminy,

4) Skarbnik Gminy,

5) kierownicy referatów.

§ 5. 1. Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a cytowanej wyżej ustawy odpowiedzialny jest Koordynator d/s współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:

1) przeprowadzenie w terminie do 31 maja 2004 r. szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przestawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,

2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych,

3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

§ 6. 1. Funkcję koordynatora d/s. współpracy z GIIF powierzam p. Teresie Zając - Głównej Księgowej.

2. Podczas jej nieobecności funkcję tę pełni p. Halina Prachnio - inspektor Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta w Wolinie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 23-06-2004 16:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2004 16:55