Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 21 w sprawie trybu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin.


ZARZĄDZENIE NR 21/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin

Na podstawie przepisów art. 21 ust. 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. , nr 19 poz.177 z późn. zm.) zwaną w dalszym ciągu p. z .p.

ustalam, co następuje:

§ 1. Usprawnieniem procesu udzielania oraz obsługi zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin, w szczególności poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i narad poświęconych bieżącym problemom zamówień publicznych oraz doskonaleniu funkcjonowania komisji przetargowej zajmuje się ponadreferatowy, zespół zadaniowy ds. zamówień publicznych w składzie osobowym określonym odrębnym zarządzeniem, zwanym dalej "zespołem zadaniowym ".

§ 2. Członkowie zespołu zadaniowego stają się Komisją Przetargową z chwilą zatwierdzenia jej składu na "wniosku o zatwierdzenie postępowania o zamówienie publiczne i składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne", składanym przez Przewodniczącego zespołu zadaniowego do Kierownika jednostki.

§ 3. Ustalam dla jednostek organizacyjnych Gminy Wolin:

1) Urząd Miasta w Wolinie,

2) Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie,

3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie,

4) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie,

tryb pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych.

§ 4. 1. Pracami zespołu zadaniowego kieruje jego przewodniczący, zapewniający w szczególności organizację jego pracy.

2. Uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego odbywa się w ramach obowiązków pracowniczo - służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Członkowie zespołu zadaniowego obowiązani są w szczególności:

 1. uczestniczyć aktywnie w działalności zespołu,

 2. uczestniczyć w pracach komisji przetargowej, gdy zostaną do takiej komisji wyznaczeni,

 3. wypełniać obowiązki członka komisji przetargowej sumiennie i starannie oraz z całkowitą bezstronnością przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu ,

 4. wykonywać polecenia organizacyjne przewodniczącego zespołu i przestrzegać przyjętego w komisji porządku pracy,

 5. dopełnić niezwłocznie czynności warunkujących wyłączenie z prac komisji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 17 p. z. p.,

 6. uczestniczyć w szkoleniach organizowanych na rzecz zespołu zadaniowego,

 7. doskonalić znajomość przepisów prawa o zamówieniach publicznych, zwłaszcza na bieżąco zaznajamiać się ze zmianami w aktach normatywnych ,

 8. gromadzić materiały prawne i edukacyjne z zakresu zamówień publicznych,

4. Każdy członek zespołu zadaniowego obowiązany jest zaznajomić się z treścią niniejszego trybu pracy i poświadczyć podpisem jego przyjęcie do wiadomości i stosowania,

5. Zakresy czynności służbowych pracowników wchodzących w skład zespołu zadaniowego podlegają dostosowaniu do obowiązków jego uczestników.

§ 5. 1. Do przygotowania i udzielania każdego zamówienia publicznego o równowartości przekraczającej 60 tys. Euro powołuje się spośród członków zespołu zadaniowego 5 osobową komisję przetargową, której pracami kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

2. Do przygotowania i udzielania każdego zamówienia publicznego o równowartości nie przekraczającej 60 tys. euro powołuje się spośród zespołu zadaniowego 3 osobową komisję przetargową, której pracami kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

3. W zakresie zamówień na obsługę bankową budżetu jednostki, inwestycje wieloletnie oraz na inne świadczenia, których zamawianie przekracza granice zwykłego zarządu skład komisji przetargowej może być konsultowany z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

4. W przypadkach szczególnych na członka komisji przetargowej może być powołany pracownik jednostki nie wchodzący dotychczas w skład zespołu zadaniowego.

§ 6 1. Komisja przetargowa podejmuje prace niezwłocznie po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki "wniosku o zatwierdzenie postępowania o zamówienie publiczne i składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne"

2. Tytułem podziału roli w komisji funkcjonują:

 • przewodniczący,

 • sekretarz,

 • pozostali członkowie,

3. Komisja pracuje w pełnym składzie na posiedzeniach lub według dyspozycji przewodniczącego w trybie roboczym z uzgodnieniem stanowiska komisji na piśmie w drodze obiegu dokumentu: nie dotyczy to jednak oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, które zapadają wyłącznie na posiedzeniach komisji.

4. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji wyłącznie w charakterze biegłych (rzeczoznawców), co nie ogranicza jednak dostępu do dokumentów i informacji z prac komisji. Przepis art. 17 ustawy p.z.p. stosuje się odpowiednio.

5.Jeżeli zachodzi nieusuwalna potrzeba zasięgnięcia wiadomości specjalnych Burmistrz Wolina działając na wniosek przewodniczącego może powołać biegłego udzielając mu stosownego zlecenia.

§ 7 1. Pełnienie funkcji członka komisji przetargowej ma charakter wyłącznie zadaniowy i stanowi wykonywanie polecenia służbowego.

2. Każdy członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa i niniejszego regulaminu oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem,

3.Odwołanie członka komisji w toku postępowania o zamówienie publiczne może nastąpić wyłącznie w razie naruszenia przez niego obowiązków bądź, gdy podlega on wyłączeniu z pracy komisji z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy p. z. p. jak również w przypadku, gdy ze względu na inne przeszkody nie może on brać udziału w postępowaniu. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu, powtarza się z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania

4. Członek komisji obowiązany jest w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy p. z. p.

5. W przypadku odwołania członka komisji następuje jej uzupełnienie do pełnego składu.

§ 8.1. Pracami komisji przetargowej kieruje jej przewodniczący.

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

 2. czuwanie nad sprawnym wypełnianiem poszczególnych czynności proceduralnych i wydawanie z tego tytułu odpowiednich poleceń pozostałym członkom komisji,

 3. odbieranie oświadczeń członków komisji,

 4. dopełnienie obowiązków związanych z wyłączeniem członka komisji informowanie kierownika jednostki lub właściwego jego zastępcę o wszelkich problemach związanych z pracami Komisji ,

 5. podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym oraz ich koordynacja,

 6. koordynacja czynności zespołowych podejmowanych w drodze obiegu dokumentów,

 7. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania i ochrony wiadomości objętych wyjątkowo tajemnicą ,

 8. zapewnienie należytego toku i porządku postępowania o zamówienie publiczne,

 9. reprezentowanie komisji we wszystkich sprawach nie wymagających zatwierdzenia lub aprobaty kierownika jednostki, a zwłaszcza udzielanie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia oraz informowanie o wyniku postępowania.,

 10. wnioskowanie do kierownika jednostki w imieniu komisji o zatwierdzenie wszelkich jej czynności wymagających jego aprobaty bądź nadania im skuteczności prawnej.

§ 9. 1. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o zamówienie publiczne.

2. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:

 1. niezwłoczne założenie po powołaniu komisji protokołu postępowania i prowadzenie go zgodnie z wymaganiami art. 96 ustawy p. z. p.

 2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej komisji z wykorzystaniem w razie potrzeby pracowników Sekretariatu Urzędu,

 3. protokołowanie posiedzeń komisji,

 4. odbieranie ofert z sekretariatu,

 5. protokołowanie przebiegu otwarcia ofert,

 6. protokołowanie negocjacji w ramach procedury negocjacji z zachowaniem konkurencji lub procedury udzielania zamówienia z wolnej ręki,

 7. czuwanie nad prawidłową realizacją zasady jawności postępowania, a zwłaszcza udostępnianie protokołu wraz z całą dokumentacją zainteresowanym osobom,

 8. czuwanie nad ochroną wiadomości wyjątkowo objętych tajemnicą,

 9. wykonywanie innych obowiązków według prawa i poleceń przewodniczącego komisji.

§ 10. 1. Postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne.

2. Wyjątkowo także w ramach pracy komisji przetargowej poufny charakter mają:

 1. czynności przygotowawcze do czasu nadania im skuteczności prawnej, w drodze podpisania odpowiednich dla nich dokumentów,

 2. wiadomości objęte tajemnicą państwową, służbową lub inną na podstawie właściwych przepisów prawa,

 3. wiadomości objęte skutecznie ustanowioną i właściwie zastrzeżoną przy składaniu ofert tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. oferty wraz z towarzyszącymi im materiałami do czasu ich otwarcia,

 5. negocjacje i protokoły z nich sporządzane w ramach postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem i negocjacji bez ogłoszenia,

 6. informacje i wiadomości związane z przebiegiem badania oceny i porównania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole lub dokumentacji podstawowych czynności,

 7. inne wiadomości, gdy tak wynika wyraźnie z przepisów prawa.

§.11. Do zadań komisji przetargowej w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

2) propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,

3) ogłoszeń właściwych dla danego typu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) projektów innych wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków Burmistrza do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą,

§ 12. 1. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania należy w szczególności:

1) przygotowanie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

 1. przygotowanie i udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym dostawcom lub wykonawcom oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących jej treści,

 2. przygotowanie propozycji zaproszenia do rokowań w trybie negocjacji bez ogłoszenia,

 3. przygotowanie propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,

 4. przygotowanie wymaganych ogłoszeń dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 5. prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

 6. otwarcie ofert,

 7. ocenianie spełniania warunków stawianych dostawcom i wykonawcom oraz przygotowanie wniosku do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców (art. 24 i 22 ustawy p. z .p),

 8. przygotowanie wniosku do kierownika jednostki o odrzucenie oferty (w art.93 ustawy p. z. p.),

10) ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

11) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji

12) przygotowanie wystąpienia do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania, pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania.

13) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest.

2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, komisja proponuje wybór oferty z najniższą ceną, natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki komisja przedkłada kierownikowi jednostki projekt umowy przewidzianej do zawarcia z dostawcą (wykonawca), z którym prowadziła odpowiednie rokowania (negocjacje),

3. Wszystkie swoje czynności w zakresie postępowania o zamówienie publiczne komisja wykonuje rzetelnie i wyczerpująco stosownie do przepisów ustawy p. z. p., aktów wykonawczych i innych obowiązujących przepisów prawa .

§ 13.1. Powiadomienia zwycięskiego oferenta o wyborze jego oferty oraz wszelkich czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy jak również towarzyszących zawarciu umowy dokonuje kierownik jednostki bądź osoba przez niego wyznaczona.

2. Komisja kończy swoje prace z dniem zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla udzielenia, którego została powołana. Rozwiązania komisji dokonuje jej przewodniczący.

3.Realizacja zasady jawności umów należy do upoważnionego pracownika merytorycznego.

§ 14. Pracownicy merytoryczni jednostki odpowiedzialni za zapewnienie należytego wykonania zamówienia publicznego o równowartości przekraczającej 60 tys. Euro oraz za prawidłowe ich rozliczenie obowiązani są informować zespół zadaniowy, o którym mowa w § 1 o wszelkich przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego w związku z odbiorem przedmiotu świadczenia oraz wygaśnięcia odpowiedzialności za wady przedmiotu świadczenia.

§ 15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje ustawę p. z. p inne akty wykonawcze do ustawy, kodeks cywilny i inne przepisy obowiązującego prawa.

§ 16 Traci moc:

Zarządzenie nr 2/04 Burmistrza Wolina z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Giny Wolin.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

ZARZĄDZENIE NR 2/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 9 stycznia 2004 r.

w sprawie regulaminu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych, w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin

Na podstawie przepisów art. 20 a ustawy z dn. 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. , nr 72, poz. 664, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o z. p. oraz przepisu § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy ( Dz. U. nr 82, poz. 743) zwanego dalej rozporządzeniem zarządzam, co następuje:

§ 1. Usprawnieniem procesu udzielania oraz obsługi zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin, w szczególności poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i narad poświęconych bieżącym problemom zamówień publicznych oraz doskonaleniu funkcjonowania komisji przetargowej zajmuje się ponadreferatowy, zespół zadaniowy ds. zamówień publicznych w składzie osobowym określonym odrębnym zarządzeniem, zwanym dalej "zespołem zadaniowym ".

§ 2. Członkowie zespołu zadaniowego stają się Komisją Przetargową z chwilą zatwierdzenia jej składu na "wniosku o zatwierdzenie postępowania o zamówienie publiczne i składu Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne", składanym przez Przewodniczącego zespołu zadaniowego do Kierownika jednostki.

§ 3. Ustalam dla jednostek organizacyjnych Gminy Wolin regulaminu pracy zespołu zadaniowego d/s zamówień publicznych i komisji przetargowych w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin.

§ 4. 1. Pracami zespołu zadaniowego kieruje jego przewodniczący, zapewniający w szczególności organizację jego pracy.

2. Uczestnictwo w pracach zespołu zadaniowego odbywa się w ramach obowiązków pracowniczo - służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Członkowie zespołu zadaniowego obowiązani są w szczególności:

 1. uczestniczyć aktywnie w działalności zespołu,

 2. uczestniczyć w pracach komisji przetargowej, gdy zostaną do takiej komisji wyznaczeni,

 3. wypełniać obowiązki członka komisji przetargowej sumiennie i starannie oraz z całkowita bezstronnością przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu

 4. wykonywać polecenia organizacyjne przewodniczącego zespołu i przestrzegać przyjętego w komisji porządku pracy,

 5. dopełnić niezwłocznie czynności warunkujących wyłączenie z prac komisji w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 20 ustawy o z. p.,

 6. uczestniczyć w szkoleniach organizowanych na rzecz zespołu zadaniowego,

 7. doskonalić znajomość przepisów prawa o zamówieniach publicznych, zwłaszcza na bieżąco zaznajamiać się ze zmianami w aktach normatywnych ,

 8. gromadzić materiały prawne i edukacyjne z zakresu zamówień publicznych

4. Każdy członek zespołu zadaniowego obowiązany jest zaznajomić się z treścią niniejszego regulaminu i poświadczyć podpisem jego przyjęcie do wiadomości i stosowania,

5. Zakresy czynności służbowych pracowników wchodzących w skład zespołu zadaniowego podlegają dostosowaniu do obowiązków jego uczestników,

§ 5. 1. Do przygotowania i udzielania każdego zamówienia publicznego o równowartości przekraczającej 30 tys. Euro powołuje się spośród członków zespołu zadaniowego 5 osobową komisję przetargową, której pracami kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

2. Do przygotowania i udzielania każdego zamówienia publicznego o równowartości nie przekraczającej 30 tys. euro powołuje się spośród zespołu zadaniowego 3 osobową komisję przetargową, której pracami kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.

3. W zakresie zamówień na obsługę bankową budżetu jednostki, inwestycje wieloletnie oraz na inne świadczenia, których zamawianie przekracza granice zwykłego zarządu skład komisji przetargowej może być konsultowany z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

4. W przypadkach szczególnych na członka komisji przetargowej może być powołany pracownik jednostki nie wchodzący dotychczas w skład zespołu zadaniowego.

§ 6 1. Komisja przetargowa podejmuje prace niezwłocznie po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki "wniosku o zatwierdzenie postępowania o zamówienie publiczne i składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne"

2. Tytułem podziału roli w komisji funkcjonują:

 • przewodniczący,

 • sekretarz,

 • pozostali członkowie,

3. Komisja pracuje w pełnym składzie na posiedzeniach lub według dyspozycji przewodniczącego w trybie roboczym z uzgodnieniem stanowiska komisji na piśmie w drodze obiegu dokumentu: nie dotyczy to jednak oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, które zapadają wyłącznie na posiedzeniach komisji.

4. Inne osoby mogą uczestniczyć w pracach komisji wyłącznie w charakterze biegłych (rzeczoznawców), co nie ogranicza jednak dostępu do dokumentów i informacji z prac komisji.

5.Jeżeli zachodzi nieusuwalna potrzeba zasięgnięcia wiadomości specjalnych Burmistrz Miasta działając na wniosek przewodniczącego może powołać biegłego udzielając mu stosownego zlecenia.

§ 7 1. Pełnienie funkcji członka komisji przetargowej ma charakter wyłącznie zadaniowy i stanowi wykonywanie polecenia służbowego.

2. Każdy członek komisji rzetelnie i obiektywnie wykonuje powierzone mu czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa i niniejszego regulaminu oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem

3.Odwołanie członka komisji w toku postępowania o zamówienie publiczne może nastąpić wyłącznie w razie naruszenia przez niego obowiązków bądź, gdy podlega on wyłączeniu z pracy komisji z uwagi na okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy o z. p. jak również w przypadku, gdy ze względu na inne przeszkody nie może on brać udziału w postępowaniu. Z zastrzeżeniem ust. 5 powtarza się jedynie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane z udziałem odwołanego członka komisji.

4. Członek komisji obowiązany jest w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji, niezwłocznie po powzięciu przez niego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ustawy o z. p.

5. Przewodniczący komisji wyłącza członka komisji z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przypadku i na zasadach określonych w przepisach § 3 rozporządzenia RM.

6. Do obowiązków powtórzenia czynności podjętych w postępowaniu z udziałem członka komisji podlegającego wyłączeniu stosuje się przepisy § 4 i 5 rozporządzenia RM,

7. W przypadku odwołania członka komisji następuje jej uzupełnienie do pełnego składu.

§ 8.1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

 2. czuwanie nad sprawnym wypełnianiem poszczególnych czynności proceduralnych i wydawanie z tego tytułu odpowiednich poleceń pozostałym członkom komisji,

 3. odbieranie oświadczeń członków komisji zgodnie z dyspozycjami przepisu § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia RM,

 4. dopełnienie obowiązków związanych z wyłączeniem członka komisji zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 -5 rozporządzenia RM.

 5. informowanie kierownika jednostki lub właściwego jego zastępcę o wszelkich problemach związanych z pracami Komisji ,

 6. podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym oraz ich koordynacja,

 7. koordynacja czynności zespołowych podejmowanych w drodze obiegu dokumentów,

 8. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania i ochrony wiadomości objętych wyjątkowo tajemnicą ,

 9. zapewnienie należytego toku i porządku postępowania o zamówienie publiczne,

 10. reprezentowanie komisji we wszystkich sprawach nie wymagających zatwierdzenia lub aprobaty kierownika jednostki, a zwłaszcza udzielanie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zamówienia oraz informowanie o wyniku postępowania.,

 11. wnioskowanie do kierownika jednostki w imieniu komisji o zatwierdzenie wszelkich jej czynności wymagających jego aprobaty bądź nadania im skuteczności prawnej.

§ 9. 1. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o zamówienie publiczne.

2. Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:

 1. niezwłoczne założenie po powołaniu komisji protokołu postępowania i prowadzenie go zgodnie z wymaganiami art. 25 ust. 1 ustawy o z. p. rzetelnie i wyczerpująco, a w przypadku zamówień o równowartości nie przekraczającej 30 tys. Euro założenie i rzetelne prowadzenie dokumentacji podstawowych czynności w granicach wymagań określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o z. p.,

 2. zapewnienie obsługi kancelaryjnej komisji z wykorzystaniem w razie potrzeby pracowników Sekretariatu Urzędu,

 3. protokołowanie posiedzeń komisji,

 4. odbieranie ofert z sekretariatu,

 5. protokołowanie przebiegu otwarcia ofert,

 6. protokołowanie negocjacji w ramach procedury negocjacji z zachowaniem konkurencji lub procedury udzielania zamówienia z wolnej ręki,

 7. czuwanie nad prawidłową realizacją zasady jawności postępowania, a zwłaszcza udostępnianie protokołu wraz z całą dokumentacją zainteresowanym osobom,

 8. czuwanie nad ochroną wiadomości wyjątkowo objętych tajemnicą,

 9. wykonywanie innych obowiązków według prawa i poleceń przewodniczącego komisji.

§ 10. 1. Postępowanie o zamówienie publiczne jest jawne,

2. Wyjątkowo także w ramach pracy komisji przetargowej poufny charakter mają:

 1. czynności przygotowawcze do czasu nadania im skuteczności prawnej, w drodze podpisania odpowiednich dla nich dokumentów,

 2. wiadomości objęte tajemnicą państwową, służbową lub inną na podstawie właściwych przepisów prawa,

 3. wiadomości objęte skutecznie ustanowioną i właściwie zastrzeżoną przy składaniu ofert tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 4. oferty wraz z towarzyszącymi im materiałami do czasu ich otwarcia,

 5. negocjacje i protokoły z nich sporządzane w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji bądź procedury udzielania zamówienia z wolnej ręki,

 6. informacje i wiadomości związane z przebiegiem badania oceny i porównania treści złożonych ofert, z wyjątkiem informacji zamieszczonych w protokole lub dokumentacji podstawowych czynności,

 7. inne wiadomości, gdy tak wynika wyraźnie z przepisów prawa.

§.11. Do zadań komisji przetargowej w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne należy w szczególności:

 1. przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

2) propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania,

3) ogłoszeń właściwych dla danego typu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4) projektów innych wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków Burmistrza do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą,

§ 12. 1. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania należy w szczególności:

1) przygotowanie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

 1. przygotowanie i udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym dostawcom lub wykonawcom oraz udzielenie wyjaśnień dotyczących jej treści,

 2. przygotowanie propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze wskazaniem podmiotu, z którym mają być prowadzone rokowania.,

 3. przygotowanie wymaganych ogłoszeń dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 4. prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

 5. otwarcie ofert,

 6. ocenianie spełniania warunków stawianych dostawcom i wykonawcom oraz przygotowanie wniosku do kierownika jednostki o wykluczenie dostawców lub wykonawców w przypadkach określonych w art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 7 oraz art. 24 ust. 4 ustawy o z.. p.,

 7. przygotowanie wniosku do kierownika jednostki o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych w art. 27a ust. 1 ustawy o z. p.

9) ocena ofert nie podlegających odrzuceniu,

10) przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji, z zastrzeżeniem § 9 rozporządzenia RM bądź w przypadkach określonych w art. 27b ust. 1 ustawy o z. p.,

11) przygotowanie wystąpienia do kierownika jednostki o unieważnienie postępowania, pisemne uzasadnienie takiego wniosku powinno zawierać wskazanie podstawy prawnej oraz omawiać okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienie postępowania.

12) przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu odpowiedzi na protest.

2. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, komisja proponuje wybór oferty z najniższą ceną, w następstwie, którego dochodzi do automatycznego zwarcia umowy (między nieobecnymi), natomiast w postępowaniu o udzielenie zamówienia z wolnej ręki komisja przedkłada kierownikowi jednostki projekt umowy przewidzianej do zawarcia z dostawcą (wykonawca), z którym prowadziła odpowiednie rokowania (negocjacje),

3. Wszystkie swoje czynności w zakresie postępowania o zamówienie publiczne komisja wykonuje rzetelnie i wyczerpująco stosownie do przepisów ustawy o z. p., aktów wykonawczych i innych obowiązujących przepisów prawa .

§13.1. Powiadomienia zwycięskiego oferenta o wyborze jego oferty oraz wszelkich czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy jak również towarzyszących zawarciu umowy dokonuje kierownik jednostki bądź osoba przez niego wyznaczona.

2. Komisja kończy swoje prace z dniem zawarcia umowy o zamówienie publiczne dla udzielenia, którego została powołana. Rozwiązania komisji dokonuje jej przewodniczący.

3.Realizacja zasady jawności umów należy do upoważnionego pracownika merytorycznego.

§ 14. Pracownicy merytoryczni jednostki odpowiedzialni za zapewnienie należytego wykonania zamówienia publicznego o równowartości przekraczającej, 30 tys. Euro oraz za prawidłowe ich rozliczenie obowiązani są informować zespół zadaniowy. o którym mowa w § 1 o wszelkich przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia publicznego w związku z odbiorem przedmiotu świadczenia oraz wygaśnięcia odpowiedzialności za wady przedmiotu świadczenia.

§ 15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się rozporządzenie RM i inne akty wykonawcze do ustawy o z. p. samą ustawę o z .p. kodeks cywilny i inne przepisy obowiązującego prawa.

§ 16. Traci moc: Zarządzenie NR BIG/8/2001 Burmistrza Gminy i Miasta Wolin z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych i działania komisji przetargowej

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 23-06-2004 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2004 16:53