Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2015.AS z dnia 29.12.2015 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie zbiornika magazynowego płynnych odchodów zwierzęcych, o pojemności ok. 3100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na działce ew. nr 261/126 w obr. ew. Recław, gmina Wolin?. 2015-12-29 13:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o usta-leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia D90PE na terenie działki nr 40/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2015-11-12 14:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 17, 18/15, 18/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2015-11-12 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV na terenie działek nr: 85/1, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. 2015-11-09 08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do wglądu Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce geodezyjnej nr 23/3 położonej w obrębie Chynowo, Gmina Wolin. 2015-11-04 12:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze. 2015-11-04 10:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia D90PE na terenie działki nr 40/30 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2015-10-19 09:26
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania ad-ministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbu-dowie sieci elektroenergetycznej w zakresie linii kablowej 15kV i linii kablowej 0,4kV na terenie działek nr: 85/1 i 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. 2015-10-19 09:25
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE na terenie działek nr 17, 18/15, 18/16 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2015-10-15 11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 5 października 2015 roku o wydaniu dla Przedsiębiorstwa Handlowego ?Węglobud? S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ?Wolin?, położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin?. 2015-10-06 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 8a/2015, znak: BIO.6733.10.2015.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-go dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocz-nej i grawitacyjnej w ulicach Obrońców Westerplatte, Sokolej, Gol-fowej, Słowiczej, Żurawiej, Sowiej w miejscowości Wisełka. 2015-10-06 08:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Chynowo 2015-08-31 09:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jarzębowo, gmina Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2015-08-27 08:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gmina Wolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2015-08-27 08:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 18 sierpnia 2015 r. o wydaniu decyzji nr 11/2015, znak: BIO.6733.15.2015.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 36, 47/13, 47/20, 47/21, 47/40, 194/3, 194/6, 194/7, 194/11, 194/12, 194/13, 317 położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2015-08-24 09:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 10 sierpnia 2015 roku o oudzieleniu odpowiedzi przez tutejszy organ dla jednej ze stron postępowania na wniosek z dnia 5 sierpnia 2015 roku (pismo znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 10.08.2015 roku) 2015-08-17 10:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r. 2015-07-28 10:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na terenie działek nr 36, 47/13, 47/20, 47/21, 47/40, 194/3, 194/6, 194/7, 194/11, 194/12, 194/13, 317 położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gm. Wolin. 2015-07-24 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji nr 10/2015, znak: BIO.6733.13.2015.KS o ustaleniu lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działki nr 85/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów oraz linii kablowej 15kV i sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie działek nr: 62/1, 85/1, 165 położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów oraz działek nr: 76, 83 położonych w obrębie ewidencyjnym Żółwino, Gm. Wolin. 2015-07-22 12:45
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Ostromice. 2015-07-21 11:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.2.2013.AS z dnia 17 lipca 2015 roku - podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko. 2015-07-17 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2015-07-21 11:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 9 lipca 2015 roku o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego "Węglobud" S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża ?Wolin?, położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin". 2015-07-10 16:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kablowej SN i n.n. oraz budowie trzech kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4kV i jednej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV. 2015-07-10 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 07.07.2015 roku w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)" 2015-07-10 08:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 2015-07-06 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Płocin, gmina Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 2015-06-29 10:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 15 czerwca 2015 roku znak BIO.6220.8.2012.AS o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin". 2015-06-16 09:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w ulicach Obrońców Westerplatte, Sokolnej, Golfowej, Słowiczej, Żurawiej, Sowiej w miejscowości Wisełka 2015-05-29 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w ulicach Obrońców Westerplatte, Kanarkowej, Bocianiej, Orlej i Ptasiej w miejscowości Wisełka 2015-05-29 13:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Młodzieżowego Szkoleniowo ? Wychowawczego. 2015-05-20 09:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12 maja 2015 roku znak BIO.602.2.2013.AS o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin, w celu realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza. 2015-05-13 14:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 04.05.2015 roku w sprawie postępowania dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800) 2015-05-05 13:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV nr L-142 na linię kablową SN 15kV wraz z siecią kablową nn 0,4kV 2015-04-17 13:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2012.AS z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie dotyczącej wniosku Przedsiębiorstwa Handlowego "Węglobud" S.A. z siedzibą przy ul. Monte Cassino 18a, 70-467 Szczecin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Wolin", położonego w miejscowości Wolin, gmina Wolin" zawiadamiające strony postępowania o złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia (Ekspertyzy) i przekazaniu go do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2015-05-05 13:42
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2015-04-02 14:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 74004 "PSZ_WOLIN_RZECZYN" na terenie działki nr 261/125 oraz przyłącza elektroenergetycznego 2015-04-01 08:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 74004 "PSZ_WOLIN_RZECZYN" na terenie działki nr 261/125 oraz przyłącza elektroenergetycznego (na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej) na terenie części działki nr 261/126, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gm. Wolin. 2015-03-25 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV - na działkach nr 81/5, 81/4, 81/8, 81/7, 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo, gm. Wolin. 2015-03-12 14:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Ośrodka Młodzieżowego Szkoleniowo Wychowawczego w zakresie między innymi nauki historii rzemiosł dawnych, sportów wodnych itp. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, związaną z budynkami, na terenie działki nr 151/49, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2015-03-06 12:32
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z rozbudową sieci kablowej SN 2015-02-26 11:27
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 74004 "PSZ_WOLIN_RZECZYN" na terenie działki nr 261/125, oraz kabla elektroenergetycznego [na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej] prowadzonego do stacji transformatorowej na terenie części działki nr 261/126, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. 2015-02-23 16:23
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4kV ? na działkach nr 81/5, 81/4, 81/8, 81/7, 101 położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo, gm. Wolin. 2015-02-23 16:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12.02.2015 roku znak BIO.6228.1.2015.AS o naborze wniosków na rok 2015 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2015-02-16 14:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4kV wraz z rozbudową sieci kablowej SN 2015-01-29 12:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 74004 "PSZ_WOLIN_RZECZYN" oraz kabla elektroenergetycznego (na potrzeby stacji bazowej telefonii komórkowej) prowadzonego do stacji transformatorowej na terenie części działki nr 261/126, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gm. Wolin 2015-01-29 12:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 74003 "PSZ-WOLIN-MICKIEWICZA" na terenie działki nr 1/23, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. 2015-05-05 13:43