Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Chynowo

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA WOLINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Chynowo

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r.
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Chynowo, opracowywanego w oparciu o uchwałę nr LVIII/692/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 sierpnia 2014r.

- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie miejscowego planu,

 

w dniach od 08 września 2015 r. do dnia 07 października 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w godz. od 900 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie
się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w dniu 25 września 2015r. o godz. 12.00 w sali nr 117.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi
do projektu miejscowego planu.

Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami), organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko
jest Burmistrz Wolina.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wolina, ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 27 października 2015 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
[Dz. U. Nr 130 poz.1450].

W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.

 

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 31-08-2015 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Banaszkiewicz 31-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 31-08-2015 09:22