Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych piwnic budynku usług zdrowia (dawna Przychodnia zdrowia) na archiwum dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminy Wolin 2016-12-21 15:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2016-12-05 15:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych piwnic budynku usług zdrowia (dawna Przychodnia zdrowia) 2016-12-05 15:30
dokument ZAWIADOMIENIE ? OBWIESZCZENIE Burmistrza Wolina z dnia 17.11.2016 roku o wszczęciu postępowania i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, województwo zachodniopomorskie?. 2016-11-17 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie inwestycji polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Wolin w ramach realizacji zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na stacji redukcyjno-pomiarowej Wolin? na terenie działki nr 39/4 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Wolin. 2016-11-03 14:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy PE dn 160/125/90/63/40 mm w gminach Wolin i Międzyzdroje 2016-10-28 15:12
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 28 października 2016 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-10-28 15:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu Wolin w ramach realizacji zadania pn. ?Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych i innych prac oraz czynności na stacji redukcyjno-pomiarowej Wolin? na terenie działki nr 39/4 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Wolin. 2016-10-12 15:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2016-09-15 08:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2016.AS z dnia 25.07.2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ?Rozbudowie fermy tuczu drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 66/30, 66/31, 66/34 w obr. Ostromice gm. Wolin?, realizowanego przez Speed Trucks Sp. z o.o. z siedzibą w Ostromicach 55, 72-510 Wolin, z upoważnienia której działa EKO-PROJEKT, ul. Grochowska 19, 60-277 Poznań. 2016-07-27 07:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o wydaniu decyzji nr 5/2016, znak: BIO.6733.12.15.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie słupowej sta-cji transformatorowej 15/04kV na terenie działki nr 297/4 położo-nej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 oraz linii kablowej 15kV i sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie działek nr: 700/2, 298/42, 298/21, 684, 297/4, 662, 663, 260/1, 258 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2016-07-19 15:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV obejmującej wymianę dwóch słupów energetycznych oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 2016-07-06 14:14
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4kV w obszarze ul. Sienkiewicza, Jaracza i Słowiańskiej w Wolinie 2016-07-05 10:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębach Mierzęcin, Troszyn 2016-07-05 10:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice 2016-07-05 10:22
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w zakresie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działki nr 297/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 oraz linii kablowej 15kV i sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie działek nr: 700/2, 298/42, 298/21, 684, 297/4, 662, 663, 260/1, 258 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2016-06-24 13:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze. 2016-06-15 08:32
dokument OOBIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 15kV obejmującej wymianę dwóch słupów energetycznych oraz odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV na elektroenergetyczną linię kablową 15kV na terenie działek nr: 1/52, 1/24, 1/56, 1/4, 1/55, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin. 2016-06-09 14:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2016.AS z dnia 31.05.2016 roku o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na ?Rozbudowie fermy tuczu drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 66/30, 66/31, 66/34 w obr. Ostromice gm. Wolin?. 2016-06-03 13:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina z dnia 31 maja 2016 roku znak BIO.6220.5.2014.AS zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że dnia 31 maja 2016 roku została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)?. 2016-06-01 11:05
dokument Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wisełka w zakresie dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 25m na terenie działki nr 233/19. 2016-05-31 14:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla trzech obszarów oraz o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowań. 2016-05-11 10:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2015.AS z dnia 26.04.2016 roku powiadamiające strony o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zbiornika magazynowego płynnych odchodów zwierzęcych, o pojemności ok. 3100 m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na działce ew. nr 261/126 w obr. ew. Recław, gmina Wolin". 2016-04-26 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elek-troenergetycznej sieci kablowej n.n. 0,4 kV na terenie działki nr 590/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1 2016-04-26 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 20.04.2016 roku zawiadamiające strony o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800). 2016-04-22 08:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2016.AS z dnia 11.04.2016 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Rozbudowie fermy tuczu drobiu zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 66/30, 66/31, 66/34 w obr. Ostromice gm. Wolin?. 2016-04-12 15:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wszczęciu postępowania admini-stracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sie-ci kablowej n.n. 0,4kV na terenie działki nr 590/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2016-04-08 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2016-03-31 07:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2016-03-29 13:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w gminach Dziwnów i Wolin w pasie drogi wojewódzkiej nr 102. 2016-03-22 14:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2015.AS z dnia 16.03.2016 roku powiadamiające strony o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie zbiornika magazynowego płynnych odchodów zwierzęcych, o pojemności ok. 3100m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na działce ew. nr 261/126 w obr. ew. Recław, gmina Wolin?. 2016-03-17 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 02.03.2016 roku znak BIO.6228.1.2016.AS o naborze wniosków na rok 2016 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2016-03-03 15:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 02.03.2016 roku zawiadamiające o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)? 2016-03-03 14:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia. 2016-02-26 14:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2015.AS z dnia 10.02.2016 roku powiadamiające strony o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Budowie zbiornika magazynowego płynnych odchodów zwierzęcych, o pojemności ok. 3100 m3 wraz z budową sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej na działce ew. nr 261/126 w obr. ew. Recław, gmina Wolin?. 2016-02-12 08:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XIII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Laska i Recław. 2016-02-08 12:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 21.01.2016 roku zawiadamiające o zebraniu materiałów i dowodów w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Legalizacji stawu rybnego wykonanego w roku 1996 na działce nr 4 w obr. Ostromice oraz wykonaniu zastawki piętrzącej wodę na cieku Struga Ostromicka w km 7+713 (7+800)? 2016-01-25 08:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze. 2016-01-25 08:15