Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK


SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 ROK

Na podstawie § 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. 2014 r., poz.1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLVIII/576/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą w 2014 r. ustalono priorytetowe zadania publiczne. Założono, iż współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

a) wspieranie działań Skansenu na wyspie Ostrów,

b) organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o

dorobku materialnym i kulturowym regionu,

c) organizacja imprez edukacyjnych (w tym imprez historyczno - edukacyjnych)

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą.

3) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w środowisku rodziny, dzieci i młodzieży,

 2. realizacja warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych obejmujących
  zagadnienia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy
  rówieśniczej oraz promocji zdrowia,

 3. organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań trzeźwości i imprez okolicznościowych,

 4. realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych z zakresu
  narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży,

 5. realizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

 6. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego
  przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację konkursów,
  imprez artystycznych i sportowych,

 7. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
  problemów uzależnień, organizowanie festynów itp.
  ,

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji, w szczególności:

a) wspieranie utrzymania, odbudowy zabytków.

5) w zakresie pomocy społecznej w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez zabezpieczenie ich w odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

b) wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego.

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina mogła wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

W budżecie Gminy na 2014 r. przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogółem kwotę 670 500,00 zł. Organizacjom przekazano 670 500,00 zł na realizację zadań publicznych, z czego wykorzystano 670 500,00 .

Ogółem w 2014 r. zadania publiczne realizowało 8 organizacji pozarządowych. Zlecono do realizacji 10 zadań publicznych, z czego 1 zadanie realizowane było w formie powierzenia natomiast pozostałe zadania realizowane były w formie wsparcia wykonania zadań publicznych. W 2014 r. zawarto 10 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zawartych w programie
i zleconych do realizacji w 2014 r.:

Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zarządzeniem Nr 1/14 Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie nr 1. Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Wolin, ul. Spokojna 1, 72 - 510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 32 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 15.02.2014 r. do 31.12.2014 r. W ramach zadania przeszkolono 36 uczniów z Gminy Wolin. Młodzież podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu z podziałem zawodników na konkurencje lekkoatletyczne. Ogółem przeprowadzono 216 godzin zajęć treningowych. Klub zorganizował 3 imprezy sportowe. Zawodnicy klubu wystartowali 29 razy na zawodach różnego szczebla. Klub zorganizował obóz sportowy w okresie zimowym.

Zadanie nr 2: Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w  Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 28.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 14.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

W realizacji zadania łącznie uczestniczyło 34 osoby - zawodników TKS „JANTAR” w Wolinie. Zorganizowano zajęcia dla grup tancerzy w zależności od kategorii wiekowej i tanecznej. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z zakresu tańca sportowego w ilości 41 godzin. W ramach zadania odbył się turniej tańca Wolin Wyspa Tańca O Puchar Burmistrza Wolina. W turnieju brało udział ok. 150 zawodników. W ramach zadania zawodnicy uczestniczyli w zimowym i letnim szkoleniowym obozie sportowym

Zawodnicy Klubu brali także udział w turniejach tańca poza obszarem naszej gminy.

Zadanie nr 3: „Upowszechnianie sportów walki w dziedzinie zapasów.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 90.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 12.02.2014r. do 31.12.2014 r.

W ramach tego zadania prowadzono treningi trzy razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych. Przeprowadzono 360 godzin treningowych. W zajęciach treningowych uczęszczało 50 zawodników. Zorganizowano 32 wyjazdy na zawody, turnieje, olimpiady, konsultacje, zgrupowania konsultacje. Zorganizowano 2 obozy sportowo - rekreacyjne(zimowy i letni). W każdym z obozów wzięło udział po 18 zawodników i 2 trenerów-opiekunów. Zorganizowano 4 pokazy.

Zadanie nr 4: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate”

Konkurs unieważniono, ponieważ na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty.

Zadanie nr 5: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w  szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 16.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.03.2014r. do 30.12.2014 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe w zakresie piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego oraz zajęcia LA, w których uczestniczyło 40 dzieci. Prowadzono także zajęcia aerobiku w których uczestniczyło 20 kobiet. Odbyły się dwa wyjazdy na basen. Zawodnicy uczestniczyli w szkolnych rozgrywkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Klub organizował także imprezy sportowe(Sportowiec Roku, Otwarty turniej piłki nożnej).

Zadanie 6 „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Wolin ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 22 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 12.02.2014r. do 31.12.2014 r.

W ramach zadania przeszkolono 70 osób w trzech grupach wiekowych. Szkolenia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych, tj.: piłce nożnej, koszykowej, ręcznej, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, zajęciach na basenie, grach i zabawach. Przeprowadzono 240 godzin treningowych Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach sportowych na terenie Gminy Wolin oraz poza jej granicami. Klub organizował także imprezy sportowe.

Zadanie nr 7: Upowszechnianie różnorodnych aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie wiejskim Gminy Wolin”

Konkurs unieważniono, ponieważ na powyższe zadanie nie złożono żadnej oferty

Zadanie nr 8: Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VINETA” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 320.000 zł. Zadanie realizowane było
w terminie od
12.02.2014 r. do 31.12.2014 r.

W ramach zadania Klub organizował lub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej w różnych grupach wiekowych pod patronatem PZPN Szczecin. Ponadto zawodnicy brali udział w treningach sparingach, turniejach. Treningi seniorów, juniorów i trampkarzy odbywały się 3 razy w tygodniu, natomiast treningi orlików i żaków 2 razy w tygodniu. Klub zorganizował w ramach zadania 4 obozy sportowo - rekreacyjne.

Ogółem w ramach zadania przeprowadzono:

 • IV liga Seniorzy: 123 treningów, 26 sparingów, 5 meczów o Puchar Polski, 25 meczów o Mistrzostwo IV Ligi,

 • Juniorzy: 123 treningów, 11 sparingów, 16 meczów o Mistrzostwo I kl. Juniorów,

 • Trampkarze: 120 treningów, 5 sparingów, 14 turniejów, 32 mecze,

 • Orliki: 80 treningów, 18 turniejów

 • Żaki: 80 treningów, 4 turnieje,

Zadanie nr 9: „Popularyzacja żeglarstwa w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 40.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 20.02.2014r. do 31.12.2014 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne z zakresu żeglarstwa.

W ramach zadania członkowie Klubu uczestniczyli w regatach m.in. takich jak:

III Regaty Stepnica, XII Regaty ”Pożegnanie Lata” Dziwnów. Zorganizowano XVI Regaty Międzymieliźniane. Klub był zaangażowany w organizację pobytu uczestników 50 Etapowych Regat Turystycznych.

W ramach zadania zorganizowano obóz sportowo-szkoleniowy w którym uczestniczyła 6-osobowa grupa. Bezpieczeństwo na wodzie zapewniała drużyna WOPR w 10 osobowym składzie. Drużyna WOPR zabezpieczała imprezy organizowane przez Klub oraz brała udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych oraz prowadziła bieżące patrole.

Zarządzeniem Nr 35/14 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zadanie nr 10: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Woliński Klub Karate Kyokushin, ul. Emilii Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 25.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

W ramach zadania prowadzono systematyczne treningi karate. Przeprowadzono 44 dni treningowe co daje 112 godzin treningowych. Zakupiono niezbędny sprzęt. Zawodnicy brali udział w zawodach karate na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami. W ramach doskonalenia szkolenia sportowego zorganizowano zajęcia/treningi na basenie dla członków klubu. Członkowie Klubu (13 osób) brali udział w XIX Letnim Obozie Karate Kyokushin Ślesin 2014. Przeprowadzono seminarum KUMITE w Wolinie. Członkowie Klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Polski juniorów w Solcu Kujawskim. W ramach zadania zorganizowano „Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego o Puchar Burmistrza Wolina.

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzeniem Nr 123/13 Burmistrza Wolina z dnia 03 grudnia 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 67.500 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W ramach zadania dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii

Zarządzeniem Nr 8/14 Burmistrza Wolina z dnia 21 stycznia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1. Zadanie realizowane było w terminie od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. W wyniku konkursu zlecono do realizacji następujące zadania:

1.     w ramach profilaktyki w środowisku  dzieci i młodzieży realizacja programu „Edukacji Morskiej” i wiedzy o regionie oraz realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii,

2.     zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć o charakterze
  świetlicowym,

- organizację wypoczynku letniego,

3.     organizację imprez okolicznościowych, artystycznych i sportowych.

Na realizację zadań przekazana została dotacja w wysokości 30.000 .

W związku z powyższym zrealizowano następujące zadania:

1) zrealizowano program „Edukacji Morskiej i Regionalnej”, uczestnicy programu to dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat. W ramach programu między innymi prowadzone były warsztaty w miejscowościach Unin i Zastań, zajęcia tematyczne, edukacyjno-marynistyczne, praktyczne zajęcia na wodzie,

2) zrealizowano warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii, w oparciu
o formy ćwiczeniowe
. Uczestnicy odgrywali scenki, burza mózgów,
pracowano w małych grupach, wykonano bilans czasu, mocnych i słabych
stron, potrzeb i wartości, omówiono katalogi zachowań destrukcyjnych
i konstruktywnych w radzeniu sobie ze złością, uczestnicy warsztatów
odreagowali emocje i przeżycia w formie plastycznej - autokreacja
i ekspresja twórcza,

 1. W ramach zagospodarowania czasu wolnego:

- dla 15 stałych uczestników ( dzieci i młodzieży ) prowadzono świetlicę
z
zajęciami edukacyjno - wychowawczymi i opiekuńczymi. W ramach zajęć wdrożono program edukacji społeczno-finansowej pn. Aflatoun”, prowadzono
zajęcia manualne, gry zespołowe motywujące do podejmowania różnego
typu aktywności między innymi w duchu profilaktyki poprzez sport - negującej
używanie alkoholu, narkotyków, przemocy,

- w dniach 29 czerwca - 6 lipca dla 10 osób zorganizowano wypoczynek letni -
kolonię w Piasecznie,

4) w dniu 14 czerwca br. zorganizowano otwartą imprezę sportowo-rekreacyjną,
integrującą środowisko skupione wokół problemów zapobiegania
narkomanii i patologii społecznej, pro
pagowano ideę aktywnego życia.
W
imprezie tej udział wzięło ok.100 uczestników.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Sprawozdanie sporządziła : Anna Michalska

(na podstawie sprawozdań merytorycznych

oraz dokumentacji konkursowej)

Wolin, dn. 01.04.2015 r.

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 17-04-2015 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-04-2015 10:32