Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

 

Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska – zadania :

1.  W zakresie budownictwa i inwestycji :

1) planowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;

2)  realizowanie inwestycji i remontów inwestycyjnych zawartych w planie inwestycyjnym gminy;

3) prowadzenie ewidencji inwestycji komunalnych;

4) obsługa gminy w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

5)  nadzór nad realizacją zadań i usług komunalnych powierzonych dla jednostek organizacyjnych gminy;

8) sprawy dotyczące realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 

     2. W zakresie zagospodarowania przestrzennego :

1) przygotowywanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany;

2) przygotowywanie projektów miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego, określanie granic obszaru objętego planem, przedmiotu i  zasięgu jego ustaleń;

3) wnioskowanie o zapewnienie niezbędnych środków finansowych do sporządzenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) dokonywanie oceny zmian w zagospodarowywaniu przestrzennym;

5) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego;

6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z planem zagospodarowania  przestrzennego bądź studium;

7) wydawanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego;

8) opiniowanie projektów podziału nieruchomości;

9) współdziałanie z administracją samorządową i rządową w sprawach nadzoru urbanistyczno-architektonicznego i budowlanego.

     3.  W  zakresie ochrony zabytków należy:

1)  prowadzenie  gminnej ewidencji   zabytków;

2)  tworzenie gminnego programu opieki nad zabytkami.

 

     4. W zakresie ochrony środowiska :

1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska;

4)  sprawy dot. ochrony przyrody:

 1. ustanawiania i opiniowania form ochrony przyrody,
 2. gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną,
 3. uznawania za park wiejski lub miejski, terenów na których znajduje się starodrzew;
 4. współdziałanie z organami ochrony przyrody w zakresie realizacji ustawy o ochronie przyrody;

5)  usuwanie drzew i krzewów, w tym:

      a)  wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ustalanie opłat z tego tytułu;

b)  wymierzenia kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;

6) udzielanie informacji o środowisku  i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw,   prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku i jego ochronie;

7) prowadzenie rejestru informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska;

8) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska oraz innych dokumentów   programowych w zakresie ochrony środowiska;

9)   monitorowanie realizacji gminnego programu ochrony środowiska i działań gminy wynikających z wojewódzkich i powiatowych  programów dot. ochrony środowiska;

10)  sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska i raportowanie z emisji gazów cieplarnianych i innych substancji do środowiska.

 


 

 


 

Agnieszka Struska

Kierownik

Pokój nr 105, piętro I

tel.  510 283 540 

e-mail : struska@gminawolin.pl

 

 

 

 

Bolesław Sobczak

Inspektor

Pokój nr 103, piętro I

tel. 500 024 750 

e-mail : sobczak@gminawolin.pl

 

 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji lokalizacji celu publicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów  podziałów nieruchomości na terenach nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Katarzyna Wróblewska

Podinspektor

Pokój nr 103, piętro I

tel. 512 349 459 

e-mail : kwroblewska@gminawolin.pl

 

 • Prowadzenie spraw związanych ze  sporządzaniem  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy bądź jego zmiany,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określenie obszaru objętego planem,  przedmiotu i zasięgu jego ustaleń,
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego bądź studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów podziału nieruchomości na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

 

Ilona Szkudlarek

Inspektor

Pokój nr 202, piętro II

tel.  512 186 941

e-mail : szkudlarek@gminawolin.pl

 

 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizacje zadań inwestycyjnych w gminie,
 • planowanie, koordynowanie i realizowanie inwestycji i remontów zawartych w planie inwestycyjnym gminy.

 

 

 

Tomasz Iwaszczyszyn

Główny specjalista

Pokój nr 101, piętro I

e-mail : tiwaszczyszyn@gminawolin.pl

 

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 • nadzorowanie robót budowlanych  (inwestycji i remontów na obiektach należących do gminy),
 • dokonywanie przeglądów gwarancyjnych obiektów wybudowanych, przebudowanych i remontowanych w ramach  inwestycji realizowanych rzez gminę.

 

Patrycja Frankowska

Pokój Nr 115, piętro I

tel.  512 348 862

e-mail : bio@gminawolin.pl

 

 • Zadania z zakresu ochrony powietrza,
 • prowadzenie spraw związanych z  wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew
  i krzewów oraz przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem form ochrony przyrody  i nadzór nad formami ochrony przyrody (pomniki przyrody),
 •  zadania w zakresie  Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego - obsługa programu, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie  i rozliczanie,
 • zadania w zakresie Programu „ Czyste powietrze” – prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego,
 • prowadzenie gminnej  ewidencji wyrobów  zawierających azbest oraz realizacja gminnego programu usuwania azbestu,
 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 25-04-2013 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Daniel Nesteruk 23-06-2021 12:14