Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał VI kadencji

 

R E J E S T R   U C H W A Ł

VI   K A D E N C J I    R A D Y    M I E J S K I E J   W   W O L I N I E

 

 

Lp.

Data

ustanowienia

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

1.

1.12.2010r.

I/1/10

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie

2.

1.12.2010r.

I/2/10

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie

3.

9.12.2010r.

II/3/10

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie

4.

9.12.2010r.

II/4/10

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

5.

9.12.2010r.

II/5/10

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

6.

9.12.2010r.

II/6/10

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina

7.

9.12.2010r..

II/7/10

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego udział 6970/16980 części w działce nr 185/5, położonej w Recławiu

8.

9.12.2010r.

II/8/10

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, mieszkalno usługowych, położonych przy ulicy Katedralnej w obrębie 3 Wolin

9.

9.12.2010r.

II/9/10

w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/549/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2010 r.

10.

9.12.2010r.

II/10/10

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010  r. (dot. kwoty 2 182 819,00 zł)

11.

9.12.2010r.

II/11/10

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2010 r. (dot. kwoty 1 383 000,00 zł)

12.

22.12.2010r.

III/12/10

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2011 r.

13.

22.12.2010r.

III/13/10

sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2011 - 2020

14.

22.12.2010r.

III/14/10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

15.

22.12.2010r.

III/15/10

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

16.

29.12.2010r.

IV/16/10

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

17.

29.12.2010r.

IV/17/10

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok

18.

29.12.2010r.

IV/18/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 19 w Ładzinie

19.

29.12.2010r.

IV/19/10

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 126/10 o powierzchni 61 m2, położonej w Kołczewie przy ulicy Bałtyckiej

20.

29.12.2010r.

IV/20/10

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 6/37 o pow. 0,0115 ha i nr 6/40 o pow. 0,5353 ha, położonych w Piaskach Wielkich

21.

29.12.2010r.

IV/21/10

w sprawie w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

22.

29.12.2010r.

IV/22/10

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2010 r. (dot. kwoty 333 000,00 zł)

23.

29.12.2010r.

IV/23/10

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

24.

29.12.2010r.

IV/24/10

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2010 r. (dot. kwoty 300 954,61 zł)

25.

29.12.2010r.

IV/25/10

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

26.

26.01.2011 r.

V/26/11

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

27.

26.01.2011 r.

V/27/11

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin

28.

26.01.2011 r.

V/28/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo

29.

26.01.2011 r.

V/29/11

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Strzegowo i Ostromice gminy Wolin

30.

26.01.2011 r.

V/30/11

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności działki Nr 56/43 położonej w obrębie 3 Wolin

31.

26.01.2011 r.

V/31/11

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem służebności działki Nr 56/37 położonej w obrębie 3 Wolin

32.

26.01.2011 r.

V/32/11

w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 10/6 w obrębie 6 Wolin

33.

26.01.2011 r.

V/33/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 20/30 o powierzchni około 99 m2, położonej w obrębie 4 – Wolin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 20/11 przy ul. Mickiewicza

34.

26.01.2011 r.

V/34/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Mickiewicza 4b w Wolinie

35.

26.01.2011 r.

V/35/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w działkach Nr 12/2 o pow. 710 m2 i Nr 11/4 o pow. 6 m2 w obrębie Żółwino

36.

26.01.2011 r.

V/36/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 83/14 w obrębie 3 Wolin

37.

 

26.01.2011 r.

V/37/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 196/7 w obrębie Kołczewo

38.

26.01.2011 r.

V/38/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 196/8 w obrębie Kołczewo

39.

26.01.2011 r.

V/39/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 196/9 w obrębie Kołczewo

40.

26.01.2011 r.

V/40/11

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina                   w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce Nr 70/2 w obrębie 5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych

41.

26.01.2011 r.

V/41/11

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu.

42.

26.01.2011 r.

V/42/11

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. (dot. 5 630 000,00 zł)

43.

26.01.2011 r.

V/43/11

w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej                     w Wolinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2011-2020

44.

26.01.2011 r.

V/44/11

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Wolin poręczenia umowy o dofinansowanie Projektu „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”

45.

23.02.2011 r.

VI/45/11

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016” i „Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 – 2018” oraz przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010 - 2032” (materiały znajdują się na płycie CD)

46.

23.02.2011 r.

VI/46/11

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wolin w 2011 r. (dot. kwoty 10 000,00 zł)

47.

23.02.2011 r.

VI/47/11

w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin

48.

23.02.2011 r.

VI/48/11

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego

49.

23.02.2011 r.

VI/49/11

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie działki  nr 41/2 o pow. 0,3596 ha, położonej w Ładzinie

50.

23.02.2011 r.

VI/50/11

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania  z nieruchomości stanowiącej działkę nr 119/4 o pow. 0,1479 ha, położonej w Mokrzycy Wielkiej, na rzecz sołectwa Mokrzyca Wielka

51.

23.02.2011 r.

VI/51/11

w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej  w Wolinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2011 - 2020

52.

23.02.2011 r.

VI/52/11

w sprawie określania zasad zbywania nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Wolin

53.

23.02.2011 r.

VI/53/11

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w Gminie Wolin

54.

17.03.2011 r.

VII/54/11

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/339/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

55.

17.03.2011 r.

VII/55/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4 w Wolinie

56.

17.03.2011 r.

VII/56/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 5/29 o powierzchni 94 m2oraz działki nr 5/35 o powierzchni 159 m2, położonych przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w obrębie 4 – Wolin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

57.

17.03.2011 r.

VII/57/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Zamkowej 20 w Wolinie

58.

17.03.2011 r.

VII/58/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

59.

17.03.2011 r.

VII/59/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

60.

17.03.2011 r.

VII/60/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

61.

17.03.2011 r.

VII/61/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

62.

17.03.2011 r.

VII/62/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

63.

17.03.2011 r.

VII/63/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

64.

17.03.2011 r.

VII/64/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

65.

17.03.2011 r.

VII/65/11

w sprawie nabycia przez Gminę Wolin działki nr 235/31 o powierzchni 6 m2, położonej w Wisełce, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Sokolej

66.

17.03.2011 r.

VII/66/11

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

67.

17.03.2011 r.

VII/67/11

w sprawiezmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r.(dot. kwoty 90 710,00 zł)

68.

17.03.2011 r.

VII/68/11

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu

69.

17.03.2011 r.

VII/69/11

w sprawie skargi Danuty Jabłońskiej i Eugeniusza Maksymowicza

70.

17.03.2011 r.

VII/70/11

w sprawie skargi Kazimierza Solarza

71.

28.04.2011 r.

VIII/71/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

72.

28.04.2011 r.

VIII/72/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21a w Chynowie.

73.

28.04.2011 r.

VIII/73/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 8 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

74.

28.04.2011 r.

VIII/74/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

75.

28.04.2011 r.

VIII/75/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

76.

28.04.2011 r.

VIII/76/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Zamkowej 4 w Wolinie.

77.

28.04.2011 r.

VIII/77/11

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, gmina Wolin.

78.

28.04.2011 r.

VIII/78/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 444/5 w obrębie Kołczewo.

79.

28.04.2011 r.

VIII/79/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 413/3 w obrębie Kołczewo.

80.

28.04.2011 r.

VIII/80/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 413/1 w obrębie Kołczewo.

81.

28.04.2011 r.

VIII/81/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 22/4 w obrębie 2 Wolin.           

82.

28.04.2011 r.

VIII/82/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r. (dot. kwoty 27 000,00 zł).

83.

28.04.2011 r.

VIII/83/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu plaży miejskiej w Wolinie.

84.

28.04.2011 r.

VIII/84/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 416/2 w obrębie Warnowo.

85.

28.04.2011 r.

VIII/85/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21a w Chynowie.

86.

28.04.2011 r.

VIII/86/11

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

87.

28.04.2011 r.

VIII/87/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 40/2 w obrębie Mierzęcin.

88.

28.04.2011 r.

VIII/88/11

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

89.

28.04.2011 r.

VIII/89/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 344 w obrębie Dargobądz.

90.

28.04.2011 r.

VIII/90/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka.

91.

28.04.2011 r.

VIII/91/11

w sprawie skargi Pani Danuty Jabłońskiej, Pana Eugeniusza Maksymowicz i Pana Kazimierza Solarza.

92.

28.04.2011 r.

VIII/92/11

w sprawie skargi Pani Danuty Jabłońskiej.

93.

28.04.20 11 r.

VIII/93/11

w sprawie nieuwzględnienia skargi Pani Danuty Kliszewskiej na uchwałę nr XXII/268/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym  w Wolinie.

94.

25.05.2011 r.

IX/94/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21b w Chynowie.

95.

25.05.2011 r.

IX/95/11

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej w Wisełce, oznaczonej jako działka nr 194/6 wraz z udziałami w działkach 194/7 i 194/12, na działki nr 169/6, 169/7 i 178/8, położone w Wisełce, stanowiące własność osoby fizycznej.

96.

25.05.2011 r.

IX/96/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2E położonego w Jagniątkowie.  

97.

25.05.2011 r.

IX/97/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

98.

25.05.2011 r.

IX/98/11

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin.

99.

25.05.2011 r.

IX/99/11

w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Wolin.

100.

25.05.2011 r.

IX/100/11

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kąpieliska śródlądowego Wolin”.

101.

25.05.2011 r.

IX/101/11

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin n lata 2011 – 2016.

102.

25.05.2011 r.

IX/102/11

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie zabudowanej działki nr 44 o pow. 0,53 ha, położonej w Ostromicach.

103.

25.05.2011 r.

IX/103/11

w sprawie przejęcia do eksploatacji i konserwacji wodociągów wiejskich przez Gminę Wolin.

104.

25.05.2011 r.

IX/104/11

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 5/94 o pow. 0,0551 ha oraz niezabudowaną działkę nr 5/83 o pow. 1,0629 ha, położoną w Piaskach Wielkich, na rzecz sołectwa Piaski Wielkie.

105.

25.05.2011 r.

IX/105/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.          

106.

25.05.2011 r.

IX/106/11

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

107.

25.05.2011 r.

IX/107/11

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 października Nr LXXIX/777/10 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

108.

25.05.2011 r.

IX/108/11

w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

109.

25.05.2011 r.

IX/109/11

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

110.

25.05.2011 r.

IX/110/11

o zmianie uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin.

111.

25.05.2011 r.

IX/111/11

w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawiciela Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin.

112.

25.05.2011 r.

IX/112/11

o zmianie uchwały Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zgody na wydzierżawienie terenu plaży miejskiej w Wolinie.           

113.

27.06.2011 r.

XI/113/11

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2010 r.

114.

27.06.2011 r.

XI/114/11

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2010.

115.

27.06.2011 r.

XI/115/11

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

 

116.

27.06.2011 r.

XI/116/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 60/1031 w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m2, położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie.

 117.

27.06.2011 r.

XI/117/11

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Pani Krystynie Gierszewskiej-Dubik.

118.

27.06.2011 r.

XI/118/11

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Pani Zofii Stankiewicz..

119.

27.06.2011 r.

XI/119/11

w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

120.

27.06.2011 r.

XI/120/11

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

121.

27.06.2011 r.

XI/121/11

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie oraz z Punktów Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych gminy Wolin.

122.

8.07.2011 r.

XII/122/11

w sprawie współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Kalkar – Niemcy a Gminą Wolin – Rzeczpospolita Polska.

123.

27.08.2011 r.

XIV/123/11

wsprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/07 w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kodrąb, Ostromice i Skoszewo na lata 2007-2013

124.

14.09.2011 r.

XV/124/11

w sprawie przyjęcia Statutu „Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie”

125.

14.09.2011 r.

XV/125/11

w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Wolinie

126.

14.09.2011 r.

XV/126/11

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin  na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego

127.

14.09.2011 r.

XV/127/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

128.

14.09.2011 r.

XV/128/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki Nr 24/31 w obrębie 3 Wolin

129.

14.09.2011 r.

XV/129/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 234/1031  w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m2 , położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie

130.

14.09.2011 r.

XV/130/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 213/22 o powierzchni 111 m2 , położonej przy ulicy Wiejskiej w obrębie 4 - Wolin

131.

14.09.2011 r.

XV/131/11

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 523 i 526 położone w obrębie Dargobądz 1, działki nr 133/4 132/10 położone w obrębie Dargobądz 2 i działkę nr 59 położoną  w obrębie Karnocice

132.

14.09.2011 r.

XV/132/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 202/2  o powierzchni 112 m2, położonej w Łuskowie

133.

14.09.2011 r.

XV/133/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 202/2 o powierzchni 293 m2, położonej w Łuskowie

134.

14.09.2011 r.

XV/134/11

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Województwa Zachodniopomorskiego.

135.

14.09.2011 r.

XV/135/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Niedamira 48 w Wolinie

136.

14.09.2011 r.

XV/136/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch pomieszczeń gospodarczych, położonych w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 189/2 i 190 w Ładzinie

137.

14.09.2011 r.

XV/137/11

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki: nr 185/2, 189/8 i nr 514/5 położone w obrębie Dargobądz 1, sklasyfikowane jako drogi

138.

14.09.2011 r.

XV/138/11

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/100/07 Rady Miejskiej  w Wolinie z dnia 12 września 2007 r.

139.

14.09.2011 r.

XV/139/11

w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie budowy świetlicy wiejskiej i boiska sportowego wraz z budową sieci w Dobropolu

140.

14.09.2011 r.

XV/140/11

w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez Gminę Wolin prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę nr 126/3 o pow. 360 m2, położoną przy ul. Mostowej w Wolinie

141.

14.09.2011 r.

XV/141/11

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 10 położoną w obrębie Wisełka, sklasyfikowaną jako droga

142.

14.09.2011 r.

XV/142/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki              Nr 189/7 o pow. 238 m2 położonej w obrębie Dargobądz

143.

14.09.2011 r.

XV/143/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych działkach Nr 3/1 i 3/2 oraz części działki Nr 848 i części działki Nr 849  w obrębie Kołczewo

144.

14.09.2011 r.

XV/144/11

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r.

145.

29.09.2011 r.

XVI/145/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4b w Wolinie

146.

29.09.2011 r.

XVI/146/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie

147.

29.09.2011 r.

XVI/147/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Niedamira 1 w Wolinie.

148.

29.09.2011 r.

XVI/148/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 11 w Wolinie.

149.

29.09.2011 r.

XVI/149/11

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.     

150.

29.09.2011 r.

XVI/150/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

151.

29.09.2011 r.

XVI/151/11

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r.

152.

17.10.2011 r.

XVII/152/11

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ładzin na lata 2011-2017.

153.

27.10.2011 r.

XVIII/153/11

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015.

154.

27.10.2011 r.

XVIII/154/11

w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydatury ławnika bez dalszego biegu.

155.

27.10.2011 r.

XVIII/155/11

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

156.

27.10.2011 r.

XVIII/156/11

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r.

157.

27.10.2011 r.

XVIII/157/11

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

158.

27.10.2011 r.

XVIII/158/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Ogrodowej  9 w Wolinie.

159.

27.10.2011 r.

XVIII/159/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4d położonego przy ulicy Adama Mickiewicza w Wolinie.     

160.

27.10.2011 r.

XVIII/160/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 19/6 o powierzchni  31 m2 , położonej w Sułominie.

161.

27.10.2011 r.

XVIII/161/11

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Celowego Związku Gmin              R-XXI z siedzibą w Nowogardzie

162.

27.10.2011 r.

XVIII/162/11

zmieniającej uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2011 rok.

163.

27.10.2011 r.

XVIII/163/11

w sprawie zmian w Statucie Gospodarki Komunalnej                               i Mieszkaniowej w Wolinie.

164.

27.10.2011 r.

XVIII/164/11

w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2011-2020.

165.

27.10.2011 r.

XVIII/165/11

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo

166.

28.11.2011 r.

XIX/166/11

w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

167.

28.11.2011 r.

XIX/167/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

168.

28.11.2011 r.

XIX/168/11

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

169.

28.11.2011 r.

XIX/169/11

w sprawie opłaty od posiadania psów

170.

28.11.2011 r.

XIX/170/11

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

171.

28.11.2011 r.

XIX/171/11

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętoujść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino

172.

28.11.2011 r.

XIX/172/11

sprawie stawek podatku od nieruchomości

173.

28.11.2011 r.

XIX/173/11

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

174.

28.11.2011 r.

XIX/174/11

w sprawie kierunku działania Burmistrza Wolina w zakresie zawarcia umowy wykonawczej o rekompensatę dot. realizacji  inwestycji pn. ”Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard”

175.

28.11.2011 r.

XIX/175/11

w sprawiezatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin

176.

28.11.2011 r.

XIX/176/11

w sprawieustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

177.

28.11.2011 r.

XIX/177/11

w sprawie nadania nazw urzędowych nowopowstałych ulic w Wisełce

178.

28.11.2011 r.

XIX/178/11

w sprawie opłaty targowej

179.

5.12.2011 r.

XX/179/11

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki: nr 127/13, nr 127/15, nr 127/16 i nr 127/17, położone w obrębie geodezyjnym 3 Wolin.

180.

15.12.2011 r.

XXI/180/11

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Unin na lata 2010-2016

181.

15.12.2011 r.

XXI/181/11

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2012 r.

182.

15.12.2011 r.

XXI/182/11

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2012-2020.

183.

15.12.2011 r.

XXI/183/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 3 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54 w Wolinie

184.

15.12.2011 r.

XXI/184/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 60/975  w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m², położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie

185.

15.12.2011 r.

XXI/185/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 178/975  w nieruchomości oznaczonej jako działki nr 5/34 i 5/36 o łącznej powierzchni 1224 m², położonej przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego w Wolinie.

186.

15.12.2011 r.

XXI/186/11

w sprawie nieodpłatnego nabycia części działki nr 109/1 w Wisełce

187.

15.12.2011 r.

XXI/187/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 5 położonego przy ulicy Parkowej 2 w Wolinie.

188.

15.12.2011 r.

XXI/188/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego przy ulicy Niedamira 1 w Wolinie.

189.

15.12.2011 r.

XXI/189/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 5 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej

190.

15.12.2011 r.

XXI/190/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego  nr 3 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej.

191.

15.12.2011 r.

XXI/191/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej

192.

15.12.2011 r.

XXI/192/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 1 położonego w budynku nr 16a w Mokrzycy Małej.

193.

15.12.2011 r.

XXI/193/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 16b położonego w Mokrzycy Małej.

194.

15.12.2011 r.

XXI/194/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego  nr 7 położonego przy ulicy Stefana Jaracza 4 w Wolinie

195.

15.12.2011 r.

XXI/195/11

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkaniowego nr 3 położonego przy ulicy Adama Mickiewicza 4i w Wolinie

196.

15.12.2011 r.

XXI/196/11

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo, gm. Wolin.

197.

30.12.2011 r.

XXII/197/11

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok.

198.

30.12.2011 r.

XXII/198/11

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011 – 2016.

199.

30.12.2011 r.

XXII/199/11

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Rzeczyn.

200.

30.12.2011 r.

XXII/200/11

w sprawie skargi Beaty i Piotra Cichawa

201.

30.12.2011 r.

XXII/201/11

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej           i Mieszkaniowej w Wolinie.

202.

30.12.2011 r.

XXII/202/11

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie  

203.

30.12.2011 r.

XXII/203/11

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wisełka na lata 2012 – 2015.

204.

30.12.2011 r.

XXII/204/11

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w części działki Nr 70/24 o pow. 180m² w obrębie 4 Wolin, i w części działki Nr 47/13 o pow. 690 m² w obrębie 4 Wolin.

205.

30.12.2011 r.

XXII/205/11

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r.

206.

30.12.2011 r.

XXII/206/11

w sprawie udzielenia poręczenia cywilnego tytułem zabezpieczenia pożyczki w celu realizacji przedsięwzięcia przez Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie. 

207.

30.12.2011 r.

XXII/207/11

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2011 r.

208.

30.12.2011 r.

XXII/208/11

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

209.

27.01.2012 r.

XXIII/209/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w części działki Nr 70/24  o pow. 180m² w obrębie 4 Wolin, i w części działki Nr 47/13 o pow. 690m² w obrębie 4 Wolin

210.

27.01.2012 r.

XXIII/210/12

w sprawie nabycia działki nr 18/59 o pow. 0,2824 ha, położonej  w Uninie.

211.

27.01.2012 r.

XXIII/211/12

w sprawie nabycia działki nr 12/7 o pow. 0,9763 ha, położonej w Dobropolu

212.

27.01.2012 r.

XXIII/212/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Nadleśnictwa Międzyzdroje części działek: nr 132/11, nr 133/1 i nr 133/5 o łącznej pow. 0,0115 ha, położonych w obrębie 2 Dargobądz, z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację sieci wodociągowej na odcinku Dargobądz–Karnocice

213.

27.01.2012 r.

XXIII/213/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin

214.

27.01.2012 r.

XXIII/214/12

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin

215.

27.01.2012 r.

XXIII/215/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w części działki Nr 71/1 o pow. 0,5441 ha w obrębie 5 Wolin, w części działki Nr 70/1 o pow. 1,5599 ha w obrębie 5 Wolin, w części działki Nr 163  pow. 5,8699 ha w obrębie Kołczewo, oraz w działce Nr 82 o pow. 1,1099 ha w obrębie          2 Wolin, w działce Nr 92/1 o pow. 0,70 ha w obrębie Sierosław oraz w części działki Nr 1/15 o pow. 1,4354 ha w obrębie 6 Wolin

216.

27.01.2012 r.

XXIII/216/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w części działki Nr 27 o pow. 1060 m2 w obrębie 6 Wolin, w części działki Nr 151/51 o pow. 180m² w obrębie 3 Wolin, na części działki Nr 286/20 o pow. 194 m², i działce Nr 286/16 o pow. 276 m² w obrębie 3 Wolin, w działce Nr 99/6 o pow. 280 m² w obrębie 3 Wolin.

217.

27.01.2012 r.

XXIII/217/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w części działki Nr 151/51 o pow. 1578 m² w obrębie 3 Wolin i w części działki Nr 1/62 o pow. 680 m² w obrębie 6 Wolin, w części działki Nr 1/15 o pow. 170 m2 w obrębie 6 Wolin, w części działki Nr 236/23 o pow.  255 m² w obrębie 4 Wolin, w części działki Nr 83/16 o pow. 16 m² w obrębie 3 Wolin.

218.

27.01.2012 r.

XXIII/218/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 117/2 w obrębie Zagórze

219.

27.01.2012 r.

XXIII/219/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części działki Nr 2/9 w obrębie 3 Wolin.

220.

24.02.2012 r.

XXIV/220/12

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2012 rok.

221.

24.02.2012 r.

XXIV/221/12

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

222.

24.02.2012 r.

XXIV/222/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  położonej w części działki Nr  42/47 o pow. 217 m2 w obrębie 4 Wolin  i części działki Nr 39/4 o pow. 378 m2 położonej w obrębie 4 Wolin.

223.

24.02.2012 r.

XXIV/223/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin  składającej się z działki Nr 61/34 o pow. 76 m2 i części działki Nr 61/8 o pow. 100  m2.

224.

24.02.2012 r.

XXIV/224/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  położonej  w części działki Nr  700/2  o pow. 154 m2 w obrębie Kołczewo.

225.

24.02.2012 r.

XXIV/225/12

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Unin.

226.

24.02.2012 r.

XXIV/226/12

w sprawie upoważnienia Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, należących do kompetencji gminy.

227.

24.02.2012 r.

XXIV/227/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonej w obrębie Sierosław, składającej się z części działki  Nr 31 o pow. 0,23  ha  i części działki Nr 33/1 o pow. 0,22 ha.

228.

24.02.2012 r.

XXIV/228/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

229.

24.02.2012 r.

XXIV/229/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonej w obrębie Kodrąb, w działce Nr 144 o pow. 1,75 ha .

230.

24.02.2012 r.

XXIV/230/12

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin.

231.

30.03.2012 r.

XXV/231/12

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

232.

30.03.2012 r.

XXV/232/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie.

233.

30.03.2012 r.

XXV/233/12

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego  działki Nr 236/2 o pow. 0,13 ha, Nr 237/2 o pow. 0,12 ha, Nr 232/2 o pow. 0,26 ha, Nr 232/3 o pow. 0,13 ha  położone w obrębie Mokrzyca, stanowiące drogi.

234.

30.03.2012 r.

XXV/234/12

w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Wolin.

235.

30.03.2012 r.

XXV/235/12

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek: nr 142/7 o pow.0,1093 ha i nr 142/14 o pow.0,0841 ha, położonych w obrębie 2 Wolina, stanowiących własność Gminy Wolin  na działkę nr 106/3 o pow.0,1600 ha, położoną w obrębie 2 Wolina, stanowiącą własność osoby fizycznej.

236.

30.03.2012 r.

XXV/236/12

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r.

237.

30.03.2012 r.

XXV/237/12

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

238.

30.03.2012 r.

XXV/238/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

239.

30.03.2012 r.

XXV/239/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości składającej się z części działki Nr 33/13 o pow. 14,40 m2 i części działki Nr 33/14 o pow. 3,60 m2 położonej w  obrębie 4 Wolin

240.

30.03.2012 r.

XXV/240/12

w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego.

241.

30.03.2012 r.

XXV/241/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonej w obrębie Domysłów, w działce  Nr  205 o pow. 2,02 ha

242.

30.03.2012 r.

XXV/242/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ulicy Parkowej 2 w Wolinie.

243.

30.03.2012 r.

XXV/243/12

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 124/4  o pow. 38 m2 oraz własności budynku, położonej przy ul. Mostowej w Wolinie.

244.

30.03.2012 r.

XXV/244/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości  położonej w działce  Nr 203 o pow. 0,0561 ha w obrębie Skoszewo.

245.

30.03.2012 r.

XXV/245/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej  składającej się z  działek  Nr 20/28 o pow. 0,1868 ha  i Nr 17/2 o pow. 0,0806 ha położonych  w obrębie 4 Wolin.

246.

30.03.2012 r.

XXV/246/12

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

247.

30.03.2012 r.

XXV/247/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości położonych w obrębie Wisełka, w  działkach  Nr  135/19  o pow. 0,2773 ha, Nr 115/7  o pow. 0,0484 ha, Nr 125 o pow. 0,2803 ha, Nr 130/5 o pow. 1,0725 ha, Nr 137/1 o pow. 0,1852 ha, Nr 136/1 o pow. 0,4017 ha, Nr 136/2 o pow. 20,6623 ha

248.

30.03.2012 r.

XXV/248/12

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

249.

30.03.2012 r.

XXV/249/12

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

250.

26.04.2012 r.

XXVI/250/12

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

251.

26.04.2012 r.

XXVI/251/12

w sprawie zmiany uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

252.

26.04.2012 r.

XXVI/252/12

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu płożonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin.

253.

26.04.2012 r.

XXVI/253/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław, gm. Wolin.

254.

26.04.2012 r.

XXVI/254/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej.

255.

26.04.2012 r.

XXVI/255/12

w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługujących radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

256.

25.05.2012 r.

XXVII/256/12

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

257.

25.05.2012 r.

XXVII/257/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 70/21 o pow. 18 m² położonej w obrębie 4 Wolin.

258.

25.05.2012 r.

XXVII/258/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 10/12 o pow. 760 m² w obrębie 6 Wolin

259.

25.05.2012 r.

XXVII/259/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie 2 Wolin w działkach: Nr 142/3 o pow. 0,0803 ha, Nr 142/4 o pow. 0,0889 ha, Nr 142/5 o pow. 0,0901 ha, Nr 142/6 o pow. 0,0877 ha, Nr 142/9 o pow. 0,0801 ha, Nr 142/11 o pow. 0,0862 ha, Nr 142/12              o pow. 0,0826 ha, Nr 142/13 o pow. 0,0854 ha, Nr 142/15 o pow. 0,0802 ha,     Nr 142/16 o pow. 0,1128 ha, Nr 142/17 pow. 0,1156 ha, Nr 142/19 o pow. 0,0801 ha, Nr 142/20 o pow. 0,0808 ha, Nr 142/21 o pow. 0,0802 ha, Nr 142/22 o pow. 0,0807 ha, Nr 142/23 o pow. 0,0802 ha, Nr 142/24 o pow. 0,0897 ha

260.

25.05.2012 r.

XXVII/260/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo o pow. łącznej 170 m² składającej się z części Nr 438/18 o pow. 126 m² oraz działek Nr 438/11 o pow. 22m² i działki Nr 438/9           o pow. 22 m²;

261.

25.05.2012 r.

XXVII/261/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kodrąb w działkach Nr 75 o pow. 0,61 ha i Nr 76 o pow.  0,74 ha oraz w obrębie Ładzin w działce Nr 513/2 o pow. 0,8487 ha.

262.

25.05.2012 r.

XXVII/262/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 268/1 położonej w obrębie 4 Wolin.

263.

25.05.2012 r.

XXVII/263/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działkach Nr 81 o pow. 1,0787 ha i Nr 77 o pow. 3,3430 ha.

264.

25.05.2012 r.

XXVII/264/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 27 o pow. 200 m² w obrębie 6 Wolin.

265.

25.05.2012 r.

XXVII/265/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin, w części działki Nr 39/10 o pow. 0,20 ha.

266.

25.05.2012 r.

XXVII/266/12

w sprawie nabycia działek: nr 62/12 o pow. 0,1780 ha i nr 62/13 o pow. 0,1682 ha położonych w Mierzęcinie.

267.

25.05.2012 r.

XXVII/267/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 18/59 o pow. 0,2824 ha, położonej w Uninie.

268.

25.05.2012 r.

XXVII/268/12

w sprawie skargi Ireny i Tadeusza Kliszewskich.

269.

25.05.2012 r.

XXVII/269/12

w sprawie skargi Marianny i Tadeusza Bzdak.

270.

25.05.2012 r.

XXVII/270/12

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu płożonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin.

271.

20.06.2012 r.

XXVIII/271/12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za  2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2011 r.

272.

20.06.2012 r.

XXVIII/272/12

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin  za rok 2011.

273.

20.06.2012 r.

XXVIII/273/12

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

274.

20.06.2012 r.

XXVIII/274/12

w sprawie uchwalenia "Regulaminu plaży w Wolinie"

275.

20.06.2012 r.

XXVIII/275/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 24 w Wolinie.

276.

20.06.2012 r.

XXVIII/276/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo, w działce Nr 14/1 o pow. 0,65 ha.

277.

20.06.2012 r.

XXVIII/277/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 27 o pow. 0,0180 ha w obrębie 6 Wolin.

278.

20.06.2012 r.

XXVIII/278/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki Nr 61/30 o pow. 0,0160 ha i części działki Nr 61/29 o pow. 0,0090 ha.

279.

20.06.2012 r.

XXVIII/279/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie.

280.

20.06.2012 r.

XXVIII/280/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

281.

20.06.2012 r.

XXVIII/281/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

282.

20.06.2012 r.

XXVIII/282/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

283.

20.06.2012 r.

XXVIII/283/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

284.

20.06.2012 r.

XXVIII/284/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

285.

20.06.2012 r.

XXVIII/285/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

286.

20.06.2012 r.

XXVIII/286/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 21 b w Chynowie

287.

20.06.2012 r.

XXVIII/287/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 21 b w Chynowie

288.

20.06.2012 r.

XXVIII/288/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku nr 21 b w Chynowie

289.

20.06.2012 r.

XXVIII/289/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 21 b w Chynowie

290.

20.06.2012 r.

XXVIII/290/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 24/31 o pow. 46 m2 w obrębie 3 Wolin

291.

20.06.2012 r.

XXVIII/291/12

w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Wolin w Powiecie Kamieńskim, w Województwie Zachodniopomorskim, a Gminą Walim w Powiecie Wałbrzyskim, w Województwie Dolnośląskim

292.

20.06.2012 r.

XXVIII/292/12

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Janiny Tomasik

293.

20.06.2012 r.

XXVIII/293/12

o zmianie uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Wolinie zdnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, określania jej zakresu działania i składu osobowego

294.

13.07.2012 r.

XXIX/294/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu

295.

13.07.2012 r.

XXIX/295/12

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Skoszewo

296.

13.07.2012 r.

XXIX/296/12

w sprawie przystąpienie Gminy Wolin do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”

297.

13.07.2012 r.

XXIX/297/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

298.

13.07.2012 r.

XXIX/298/12

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin

299.

13.07.2012 r.

XXIX/299/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 90/9 o pow. 10 m² położonej w obrębie Wisełka

300.

28.09.2012 r.

XXXI/300/12

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/294/12 Rady Miejskiej w Wolnie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu

301.

28.09.2012 r.

XXXI/301/12

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

302.

28.09.2012 r.

XXXI/302/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 21 b w Chynowie

303.

28.09.2012 r.

XXXI/303/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 21 a w Chynowie

304.

28.09.2012 r.

XXXI/304/12

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

305.

28.09.2012 r.

XXXI/305/12

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Mokrzyca Wielka

306.

28.09.2012 r.

XXXI/306/12

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Płocin

307.

28.09.2012 r.

XXXI/307/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

308.

28.09.2012 r.

XXXI/308/12

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin

309.

28.09.2012 r.

XXXI/309/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 24/20 o pow. 32 m2 położonej w obrębie 3 Wolin

310.

28.09.2012 r.

XXXI/310/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 218/4 o pow. 21 m2 położonej w obrębie 3 Wolin

311.

28.09.2012 r.

XXXI/311/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 30 m2 położonej w obrębie 4 Wolin

312.

28.09.2012 r.

XXXI/312/12

w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie części działki             Nr 151/51 o pow. 600 m2 położonej w obrębie 3 Wolin

313.

28.09.2012 r.

XXXI/313/12

w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

314.

28.09.2012 r.

XXXI/314/12

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2013 – 2017

315.

28.09.2012 r.

XXXI/315/12

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

316.

28.09.2012 r.

XXXI/316/12

w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Wolin oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

317.

28.09.2012 r.

XXXI/317/12

w sprawie podziału gminy Wolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

318.

28.09.2012 r.

XXXI/318/12

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego  działkę nr 165 położoną w Wolinie obręb 3, sklasyfikowaną jako droga

319.

28.09.2012 r.

XXXI/319/12

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

320.

10.10.2012 r.

XXXII/320/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

321.

26.10.2012 r.

XXXIII/321/12

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa  w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

322.

26.10.2012 r.

XXXIII/322/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki 47/13  o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 – Wolin

323.

26.10.2012 r.

XXXIII/323/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/22 o pow. 50 m² w obrębie 3 Wolin

324.

26.10.2012 r.

XXXIII/324/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/51 o pow. 1270 m² w obrębie 3 Wolin

325.

26.10.2012 r.

XXXIII/325/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/51 o pow. 500 m² w obrębie 3 Wolin

326.

26.10.2012 r.

XXXIII/326/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

327.

26.10.2012 r.

XXXIII/327/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/51 o pow. 1650 m² w obrębie 3 Wolin

328.

26.10.2012 r.

XXXIII/328/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomość położonej w obrębie Domysłów w części działki Nr 178 o pow. 0,59

329.

26.10.2012 r.

XXXIII/329/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce Nr 149 o pow. 0,8911 ha

330.

26.10.2012 r.

XXXIII/330/12

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 94/10 o pow. 0,1065 ha w obrębie Kodrąbek

331.

26.10.2012 r.

XXXIII/331/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin

332.

26.10.2012 r.

XXXIII/332/12

w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę

333.

26.10.2012 r.

XXXIII/333/12

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki: nr 57/8 i nr 57/10, położone  w obrębie geodezyjnym 3 Wolin

334.

26.10.2012 r.

XXXIII/334/12

zmieniającą uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2012 rok

335.

26.10.2012 r.

XXXIII/335/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 27 o pow. 250 m2 w obrębie 6 Wolin

336.

26.10.2012 r.

XXXIII/336/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 440 m2 w obrębie 4 Wolin

337.

26.10.2012 r.

XXXIII/337/12

w sprawie zmiany składu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie

338.

26.10.2012 r.

XXXIII/338/12

skargi Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Środowiska

339.

9.11.2012 r.

XXXIV/339/12

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2013

340.

9.11.2012 r.

XXXIV/340/12

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

341.

9.11.2012 r.

XXXIV/341/12

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino

342.

9.11.2012 r.

XXXIV/342/12

w sprawie opłaty od posiadania psów

343.

9.11.2012 r.

XXXIV/343/12

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

344.

9.11.2012 r.

XXXIV/344/12

w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

345.

9.11.2012 r.

XXXIV/345/12

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

346.

30.11.2012 r.

XXXV/346/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/51 o pow. 1991 m² w obrębie 3 Wolin

347.

30.11.2012 r.

XXXV/347/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 51 o pow. 2,2131 ha

348.

30.11.2012 r.

XXXV/348/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 236/23 o pow. 420 m² w obrębie 4 Wolin

349.

30.11.2012 r.

XXXV/349/12

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo w działkach Nr 204/26 o pow. 5,9066 ha i Nr 852/2 o pow. 2,8606 ha

350.

30.11.2012 r.

XXXV/350/12

w sprawie podziału gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

351.

30.11.2012 r.

XXXV/351/12

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

352.

30.11.2012 r.

XXXV/352/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 4,6624 ha, dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn

353.

30.11.2012 r.

XXXV/353/12

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 4,9096 ha, dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Troszyn

354.

30.11.2012 r.

XXXV/354/12

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2012 r.

355.

30.11.2012 r.

XXXV/355/12

w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin

356.

30.11.2012 r.

XXXV/356/12

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

357.

30.11.2012 r.

XXXV/357/12

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin

358.

30.11.2012 r.

XXXV/358/12

w sprawie zaopiniowaniaprojektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wiejkowski Las”

359.

30.11.2012 r.

XXXV/359/12

w sprawie skargi Stowarzyszenia na Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i Ochrony Środowiska

360.

30.11.2012 r.

XXXV/360/12

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Wolin poręczenia umowy o dofinansowanie Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

361.

18.12.2012 r.

XXXVI/361/12

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

362.

18.12.2012 r.

XXXVI/362/12

w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wolin niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne

363.

18.12.2012 r.

XXXVI/363/12

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

364.

18.12.2012 r.

XXXVI/364/12

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

365.

18.12.2012 r.

XXXVI/365/12

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin

366.

18.12.2012 r.

XXXVI/366/12

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

367.

21.12.2012 r.

XXXVII/367/12

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2013 r.

368.

21.12.2012 r.

XXXVII/368/12

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013-2020

369.

21.12.2012 r.

XXXVII/369/12

w sprawie opłaty targowej

370.

21.12.2012 r.

XXXVII/370/12

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin, pośmiertnie, Panu Andrzejowi Kaube

371.

21.12.2012 r.

XXXVII/371/12

w sprawie skargi Marcina Chwista.

372.

21.12.2012 r.

XXXVII/372/12

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2012 r.

373.

21.12.2012 r.

XXXVII/373/12

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

374.

21.12.2012 r.

XXXVII/374/12

sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

375.

21.12.2012 r.

XXXVII/375/12

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

376.

30.01.2013 r.

XXXVIII/376/13

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r.

377.

30.01.2013 r.

XXXVIII/377/13

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011-2016.

378.

30.01.2013 r.

XXXVIII/378/13

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Ładzin.

379.

30.01.2013 r.

XXXVIII/379/13

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Kołczewie

380.

30.01.2013 r.

XXXVIII/380/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

381.

30.01.2013 r.

XXXVIII/381/13

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2013 rok

382.

30.01.2013 r.

XXXVIII/382/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław w części działki Nr 33/1 o pow. 0,74 ha

383.

30.01.2013 r.

XXXVIII/383/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łuskowo w części działki Nr 121/1 o pow. 0,70 ha

384.

30.01.2013 r.

XXXVIII/384/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Nadleśnictwa Międzyzdroje części działki Nr 34/6 o pow. 0,0675 ha, położonej w obrębie Łuskowo z przeznaczeniem pod drogę

385.

30.01.2013 r.

XXXVIII/385/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie

386.

30.01.2013 r.

XXXVIII/386/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie

387.

30.01.2013 r.

XXXVIII/387/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 6 położonego przy ulicy Słowiańskiej 4 w Wolinie

388.

30.01.2013 r.

XXXVIII/388/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego przy ulicy Stanisława Moniuszki 5 w Wolinie

389.

30.01.2013 r.

XXXVIII/389/13

w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow. 775 m2 w obrębie 6 Wolin

390.

30.01.2013 r.

XXXVIII/390/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 218/1 o pow. 302 m2 w obrębie 3 Wolin

391.

30.01.2013 r.

XXXVIII/391/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha

392.

30.01.2013 r.

XXXVIII/392/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 25 o pow. 1,9123 ha i części działki nr 38 o pow. 1,0854 ha

393.

30.01.2013 r.

XXXVIII/393/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 58/4 o pow. 70 m2 w obrębie 3 Wolin

394.

30.01.2013 r.

XXXVIII/394/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 244/3 o pow. 0,6387 ha i działki Nr 244/2 o pow. 8,2431 ha

395.

30.01.2013 r.

XXXVIII/395/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 65 o pow. 1,52 ha, działce Nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce Nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce Nr 72/1 o pow. 1,6182 ha i działce Nr 69/1 o pow. 1,6282 ha

396.

30.01.2013 r.

XXXVIII/386/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha

397.

30.01.2013 r.

XXXVIII/397/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce nr 79/1 o pow. 0,2979 ha

398.

30.01.2013 r.

XXXVIII/398/13

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolin od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości, położonych w Kołczewie, oznaczonych jako działki Nr 438/24 o pow. 0,0200 ha i Nr 438/25 o pow. 0,0737 ha wraz obiektem po byłej hydroforni i urządzeniami infrastruktury technicznej

399.

30.01.2013 r.

XXXVIII/399/13

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin

400.

30.01.2013 r.

XXXVIII/400/13

w sprawie zmian budżetu Wolin w 2013 r.

401.

30.01.2013 r.

XXXVIII/401/13

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2013 r.

402.

30.01.2013 r.

XXXVIII/402/13

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

403.

30.01.2013 r.

XXXVIII/403/13

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

404.

22.03.2013 r.

XL/404/13

w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

405.

22.03.2013 r.

XL/405/13

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

406.

22.03.2013 r.

XL/406/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

407.

22.03.2013 r.

XL/407/13

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.

408.

22.03.2013 r.

XL/408/13

uchwały w sprawie utworzenia klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum w Wolinie.

409.

22.03.2013 r.

XL/409/13

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Wolin.

410.

22.03.2013 r.

XL/410/13

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego przy ul. Ogrodowej w Wolinie.

411.

22.03.2013 r.

XL/411/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 25A położonego w Mokrzycy Wielkiej.

412.

22.03.2013 r.

XL/412/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Generała Karola Świerczewskiego 4 w Wolinie.

413.

22.03.2013 r.

XL/413/13

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

414.

22.03.2013 r.

XL/414/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo, gm. Wolin.

415.

22.03.2013 r.

XL/415/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54a w Wolinie.

416.

22.03.2013 r.

XL/416/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

417.

22.03.2013 r.

XL/417/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Sułomino, gm. Wolin.

418.

22.03.2013 r.

XL/418/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Wolin.

419.

22.03.2013 r.

XL/419/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki Nr 73 o pow. 0,3584 ha położonej w obrębie Wisełka.

420.

22.03.2013 r.

XL/420/13

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Wolińskiego Parku Narodowego.

421.

22.03.2013 r.

XL/421/13

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 9/5 oraz działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka, na rzecz Skarbu Państwa.

422.

22.03.2013 r.

XL/422/13

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki nr 56/35, położonej w obrębie 3 – Wolin, na rzecz Biblioteki Publicznej Gminy Wolin.

423.

22.03.2013 r.

XL/423/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin.

424.

22.03.2013 r.

XL/424/13

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dargobądz.

425.

22.03.2013 r.

XL/425/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie.

426.

22.03.2013 r.

XL/426/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 467/3 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Kołczewie.

427.

22.03.2013 r.

XL/427/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 476/2 o pow. 0,1835 ha położonej w obrębie Jarzębowo.

428.

22.03.2013 r.

XL/428/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 213/24 o pow. 171 m² w obrębie 4 Wolin.

429.

22.03.2013 r.

XL/429/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 548 m² w obrębie 4 Wolin.

430.

22.03.2013 r.

XL/430/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w części działki Nr 87 o pow. 2,27 ha i części działki Nr 88 o pow. 3,9680 ha.

431.

24.04.2013 r.

XLI/431/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 - 2020

432.

24.04.2013 r.

XLI/432/13

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

433.

24.04.2013 r.

XLI/433/13

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Sołectwa nieruchomości lokalowej - świetlicy wiejskiej w miejscowości Laska.

434.

24.04.2013 r.

XLI/434/13

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Troszyn

435.

24.04.2013 r.

XLI/435/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chynowo

436.

24.04.2013 r.

XLI/436/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dargobądz

437.

24.04.2013 r.

XLI/437/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Darzowice

438.

24.04.2013 r.

XLI/438/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Dobropole

439.

24.04.2013 r.

XLI/439/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Domysłów

440.

24.04.2013 r.

XLI/440/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jarzębowo

441.

24.04.2013 r.

XLI/441/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kodrąb

442.

24.04.2013 r.

XLI/442/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kodrąbek

443.

24.04.2013 r.

XLI/443/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kołczewo

444.

24.04.2013 r.

XLI/444/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koniewo

445.

24.04.2013 r.

XLI/445/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korzęcin

446.

24.04.2013 r.

XLI/446/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Laska

447.

24.04.2013 r.

XLI/447/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ładzin

448.

24.04.2013 r.

XLI/448/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łuskowo

449.

24.04.2013 r.

XLI/449/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokrzyca Mała

450.

24.04.2013 r.

XLI/450/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mokrzyca Wielka

451.

24.04.2013 r.

XLI/451/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ostromice

452.

24.04.2013 r.

XLI/452/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Piaski Wielkie

453.

24.04.2013 r.

XLI/453/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Płocin

454.

24.04.2013 r.

XLI/454/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Recław

455.

24.04.2013 r.

XLI/455/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rzeczyn

456.

24.04.2013 r.

XLI/456/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sierosław

457.

24.04.2013 r.

XLI/457/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Skoszewo

458.

24.04.2013 r.

XLI/458/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Troszyn

459.

24.04.2013 r.

XLI/459/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Unin

460.

24.04.2013 r.

XLI/460/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warnowo

461.

24.04.2013 r.

XLI/461/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiejkowo

462.

24.04.2013 r.

XLI/462/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wisełka

463.

24.04.2013 r.

XLI/463/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zagórze

464.

24.04.2013 r.

XLI/464/13

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zastań

465.

24.04.2013 r.

XLI/465/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 1/15 o pow. 0,2057 ha położonej w obrębie 6 Wolin oraz działki Nr 84 o pow. 1,0385 ha położonej w obrębie 2 Wolin

466.

24.04.2013 r.

XLI/466/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 217/16 o pow. 108 m2 w obrębie 4 Wolin

467.

24.04.2013 r.

XLI/467/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 124/1 o pow. 10 m2 w obrębie 3 Wolin

468.

24.04.2013 r.

XLI/468/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 2/3 o pow. 123 m2 w obrębie 3 Wolin

469.

24.04.2013 r.

XLI/469/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 438/18 o pow. 250 m2 w obrębie Kołczewo

470.

24.04.2013 r.

XLI/470/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 99/3 o pow. 45 m2 w obrębie 3 Wolin

471.

24.04.2013 r.

XLI/471/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 76 o pow. 343 m2 w obrębie 4 Wolin

472.

24.04.2013 r.

XLI/472/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 151/17 o pow. 37 m2 w obrębie 3 Wolin

473.

24.04.2013 r.

XLI/473/13

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, gm. Wolin

474.

24.04.2013 r.

XLI/474/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin o pow. łącznej 373 m2 składającej się z części działki Nr 61/13 o pow. 268 m2 oraz udziału w wysokości do 1/4 części w części działki Nr 61/30 o pow. 90 m2 tj.  23 m2 i udziału w wysokości do 1/4 części w części działki Nr 61/13 o pow. 329 m2 tj. 82 m2 z przeznaczeniem na cele składowe związane z prowadzoną działalnością rybacką

475.

24.04.2013 r.

XLI/475/13

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 16 położoną w obrębie Wisełka, sklasyfikowaną jako droga

476.

24.04.2013 r.

XLI/476/13

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 471 o pow. 0,67 ha i nr 110/5 o pow. 0,3991 ha położone w obrębie Ładzin

477.

24.04.2013 r.

XLI/477/13

w sprawie skargi Bolesława Ekierta.

478.

24.04.2013 r.

XLI/478/13

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

479.

29.05.2013 r.

XLII/479/13

w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów

480.

29.05.2013 r.

XLII/480/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Zastań w części działki Nr 86/1 o pow. 0,0140 ha

481.

29.05.2013 r.

XLII/481/13

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 105/2 o pow. 54 m2 w obrębie 3 Wolin

482.

29.05.2013 r.

XLII/482/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin

483.

29.05.2013 r.

XLII/483/13

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Piaski Wielkie

484.

29.05.2013 r.

XLII/484/13

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

485.

29.05.2013 r.

XLII/485/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin

486.

29.05.2013 r.

XLII/486/13

w sprawie określenia warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

487.

29.05.2013 r.

XLII/487/13

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

488.

29.05.2013 r.

XLII/488/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 135/19 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Wisełka

489.

29.05.2013 r.

XLII/489/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 21a w Chynowie

490.

29.05.2013 r.

XLII/490/13

w sprawie nabycia zabudowanej działki nr 81 o powierzchni 1,39 ha, położonej w Chynowie

491.

29.05.2013 r.

XLII/491/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław

492.

29.05.2013 r.

XLII/492/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Recław

493.

29.05.2013 r.

XLII/493/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 265/1 o pow. 14 m2 w obrębie 4 Wolin

494.

26.06.2013 r.

XLIII/494/13

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2012 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2012 r.

495.

26.06.2013 r.

XLIII/495/13

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2012

496.

26.06.2013 r.

XLIII/496/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Marii Konopnickiej 4a w Wolinie

497.

26.06.2013 r.

XLIII/497/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr B położonego w budynku nr 2 w Jagniątkowie

498.

26.06.2013 r.

XLIII/498/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 19 w Dragobądzu

499.

26.06.2013 r.

XLIII/499/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2 położonego w budynku nr 32 w Lasce

500.

26.06.2013 r.

XLIII/500/13

w sprawie skargi Mirosława Niemca

501.

26.06.2013 r.

XLIII/501/13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

502.

26.06.2013 r.

XLIII/502/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

503.

26.06.2013 r.

XLIII/503/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21 o pow. 15 m2 w obrębie 4 Wolin

504.

26.06.2013 r.

XLIII/504/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 8 o pow. 2,1221 ha w obrębie 5 Wolin

505.

26.06.2013 r.

XLIII/505/13

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/485/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin

506.

31.07.2013 r.

XLIV/506/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

507.

31.07.2013 r.

XLIV/507/13

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr  62/19  o pow. 0,1789 ha,  położonej w Mierzęcinie,  na rzecz  sołectwa  Troszyn

508.

31.07.2013 r.

XLIV/508/13

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

509.

31.07.2013 r.

XLIV/509/13

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

510.

31.07.2013 r.

XLIV/510/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin w części działki Nr 277/2 o pow. 23 m²

511.

31.07.2013 r.

XLIV/511/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 151/51 o pow. 840 m² oraz działki Nr 331            o pow. 345m²

512.

31.07.2013 r.

XLIV/512/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin w części działki Nr 151/51 o pow. 600 m²

513.

31.07.2013 r.

XLIV/513/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 33/21 o pow. 261 m² oraz działek nr 33/8              o pow. 23m², dz. nr 33/09 o pow. 22 m², dz. nr 33/10 o pow. 23m², nr 33/11 o pow. 23m², dz. nr 33/13 o pow. 22 m², dz. nr 33/14 o pow. 23 m², dz. nr 33/15 o pow.               23 m², dz. nr 33/16 o pow. 51 m²

514.

31.07.2013 r.

XLIV/514/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 213/30 o pow. 178 m²

515.

31.07.2013 r.

XLIV/515/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 213/25 o pow. 175 m²

516.

31.07.2013 r.

XLIV/516/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej  w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 251/34 o pow. 24 m²

517.

31.07.2013 r.

XLIV/517/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 251/34 o pow. 7 m²

518.

31.07.2013 r.

XLIV/518/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 61/30 o pow. 980 m²

519.

31.07.2013 r.

XLIV/519/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin w części działki Nr 27 o pow. 280 m²

520.

31.07.2013 r.

XLIV/520/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Zastań w działce Nr 92/2 o pow. 44 m²

521.

31.07.2013 r.

XLIV/521/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części działki Nr 475

522.

31.07.2013 r.

XLIV/522/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce Nr 154/1 o pow. 0,6996 ha

523.

31.07.2013 r.

XLIV/523/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Troszyn w działce Nr 64/4 o pow. 0,0235 ha

524.

31.07.2013 r.

XLIV/524/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sułomino w części działki Nr 24/3 o pow. 105 m²

525.

31.07.2013 r.

XLIV/525/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo składającej się z działki Nr 874/11 o pow. 355 m² oraz działki Nr 874/13 o pow. 112 m²

526.

31.07.2013 r.

XLIV/526/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 700/2 o pow. 31 m² w obrębie Kołczewo

527.

31.07.2013 r.

XLIV/527/13

w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 438/10 o pow. 22 m² w obrębie Kołczewo

528.

31.07.2013 r.

XLIV/528/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w  działce Nr 438/13  o pow. 18 m² w obrębie Kołczewo

529.

31.07.2013 r.

XLIV/529/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w działce Nr 236/17 o pow. 298 m²

530.

31.07.2013 r.

XLIV/530/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3Wolin w części działki Nr 286/20 o pow. 950 m²

531.

31.07.2013 r.

XLIV/531/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin w części działki Nr 286/20 o pow. 300 m²

532.

31.07.2013 r.

XLIV/532/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin w części działki Nr 236/23 o pow. 345 m²

533.

31.07.2013 r.

XLIV/533/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin w części działki Nr 151/51 o pow. 290 m²

534.

30.08.2013 r.

XLV/534/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 5 w Wiejkówku

535.

30.08.2013 r.

XLV/535/13

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej

536.

30.08.2013 r.

XLV/536/13

sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

537.

26.09.2013 r.

XLVI/537/13

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

538.

26.09.2013 r.

XLVI/538/13

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2013 r.

539.

26.09.2013 r.

XLVI/539/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki Nr 327 o pow. 45 m² i części działki Nr 277/2 o pow. 15 m² położonej w obrębie 3 Wolin

540.

26.09.2013 r.

XLVI/540/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części działki Nr 438/18 o pow. 232 m²

541.

26.09.2013 r.

XLVI/541/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 27 o pow. 150 m² w obrębie 6 Wolin

542.

26.09.2013 r.

XLVI/542/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 250/1 w obrębie 4 Wolin

543.

26.09.2013 r.

XLVI/543/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie  4 Wolin w części działki Nr 239/24 o pow. 500 m²

544.

26.09.2013 r.

XLVI/544/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin składającej się z części działki Nr 238/2 o pow. 700 m² oraz części działki Nr 238/3 o pow. 756 m²

545.

26.09.2013 r.

XLVI/545/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ostromice w działce Nr 131/2 o pow. 0,2208 ha

546.

26.09.2013 r.

XLVI/546/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów w działkach Nr 14/2 o pow. 2,12 ha i 17/3 o pow. 1,25 ha

547.

26.09.2013 r.

XLVI/547/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie   5 Wolin w części działki Nr 39/10 o pow. 0,3000 ha

548.

26.09.2013 r.

XLVI/548/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 61/29 o pow. 2370 m² i części działki Nr 61/30 o pow. 750 m² w obrębie 4 Wolin

549.

26.09.2013 r.

XLVI/549/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce Nr 176/1 w obrębie Wisełka

550.

26.09.2013 r.

XLVI/550/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

551.

26.09.2013 r.

XLVI/551/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 – 2020

552.

29.10.2013 r.

XLVII/552/13

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Władysławowi Filipowiakowi

553.

29.10.2013 r.

XLVII/553/13

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, położonych w obr. 2 i 3 Wolina

554.

29.10.2013 r.

XLVII/554/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

555.

29.10.2013 r.

XLVII/555/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice, gm. Wolin

 

556.

29.10.2013 r.

XLVII/556/13

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

557.

29.10.2013 r.

XLVII/557/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin, w części działki Nr 39/10 o pow. 0,30 ha

558.

29.10.2013 r.

XLVII/558/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 22b w Chynowie

559.

29.10.2013 r.

XLVII/559/13

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałym ulicom w Wolinie

560.

29.10.2013 r.

XLVII/560/13

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki: nr 338/1, nr 338/3, nr 338/4 i nr 57/11, położone w obrębie geodezyjnym 3 Wolin

561.

29.10.2013 r.

XLVII/561/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 6 w Uninie

562.

29.10.2013 r.

XLVII/562/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

563.

29.10.2013 r.

XLVII/563/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 – 2020

564.

29.10.2013 r.

XLVII/564/13

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 397/9 o powierzchni 0,0090 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Dargobądz 1, prawem służebności przesyłu

 

565.

29.10.2013 r.

XLVII/565/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 22b w Chynowie

 

566.

29.10.2013 r.

XLVII/566/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie

567.

29.10.2013 r.

XLVII/567/13

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin

568.

14.11.2013 r.

XLVIII/568/13

w sprawie opłaty od posiadania psów

569.

14.11.2013 r.

XLVIII/569/13

w sprawie opłaty targowej

570.

14.11.2013 r.

XLVIII/570/13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

571.

14.11.2013 r.

XLVIII/571/13

w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętoujść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino

572.

14.11.2013 r.

XLVIII/572/13

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2014

573.

14.11.2013 r.

XLVIII/573/13

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

574.

14.11.2013 r.

XLVIII/574/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/344/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

575.

14.11.2013 r.

XLVIII/575/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o pow. łącznej 2,0708 ha, położonej w obrębie 5 Wolin, składającej się z działek Nr 57/1, Nr 57/3, Nr 57/4 i części działki Nr 58

576.

14.11.2013 r.

XLVIII/576/13

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

577.

14.11.2013 r.

XLVIII/577/13

w sprawie wyrażeni zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów w działkach Nr 14/2 o pow. 2,12 ha i Nr 17/3 o pow. 1,25 ha

578.

14.11.2013 r.

XLVIII/578/13

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin

579.

19.12.2013 r.

XLIX/579/13

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2014 r.

580.

19.12.2013 r.

XLIX/580/13

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020

281.

19.12.2013 r.

XLIX/581/13

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok

582.

19.12.2013 r.

XLIX/582/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce Nr 844 o pow. 0,5911 ha

583.

19.12.2013 r.

XLIX/583/13

w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej

584.

19.12.2013 r.

XLIX/584/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w działce Nr 191 o pow. 0,86 ha

585.

19.12.2013 r.

XLIX/585/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22a w Chynowie

586.

19.12.2013 r.

XLIX/586/13

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

587.

19.12.2013 r.

XLIX/587/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/122/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 r. fragmentu obrębu Recław w gminie Wolin

588.

19.12.2013 r.

XLIX/588/13

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Chynowo

589.

19.12.2013 r.

XLIX/589/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dargobądz, gm. Wolin

590.

19.12.2013 r.

XLIX/590/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin

591.

19.12.2013 r.

XLIX/591/13

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV

592.

19.12.2013 r.

XLIX/592/13

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2013 r.

593.

19.12.2013 r.

XLIX/593/13

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

594.

19.12.2013 r.

XLIX/594/13

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie

595.

19.12.2013 r.

XLIX/595/13

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2011 - 2016

596.

19.12.2013 r.

XLIX/596/13

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 12 w obrębie 4 Wolin

597.

19.12.2013 r.

XLIX/597/13

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/368/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2013 - 2020

598.

31.12.2013 r.

L/598/13

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

599.

28.01.2014 r.

LI/599/14

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

600.

28.01.2014 r.

LI/600/14

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

601.

28.01.2014 r.

LI/601/14

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

602.

28.01.2014 r.

LI/602/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22b w Chynowie

603.

28.01.2014 r.

LI/603/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 22b w Chynowie

604.

28.01.2014 r.

LI/604/14

w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Wolin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

605.

28.01.2014 r.

LI/605/14

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

606.

28.01.2014 r.

LI/606/14

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2014 rok

607.

28.01.2014 r.

LI/607/14

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r.

608.

28.01.2014 r.

LI/608/14

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2014 r.

609.

28.01.2014 r.

LI/609/14

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020

610.

28.01.2014 r.

LI/610/14

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2014 rok

611.

28.01.2014 r.

LI/611/14

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin

612.

28.01.2014 r.

LI/612/14

w sprawie skargi Zbigniewa Bilińskiego

613.

20.03.2014 r.

LII/613/14

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.

614.

20.03.2014 r.

LII/614/14

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

615.

20.03.2014 r.

LII/615/14

w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r.

616.

20.03.2014 r.

LII/616/14

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020

617.

20.03.2014 r.

LII/617/14

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 19 o pow. 0,11 ha sklasyfikowaną jako grunty orne-0,09 ha i użytki rolne zabudowane - 0,02 ha oraz działkę nr 17 o pow. 0,06 ha sklasyfikowaną jako droga. Działki te położone są w obrębie Siniechowo

618.

20.03.2014 r.

LII/618/14

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce

619.

20.03.2014 r.

LII/619/14

w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin

620.

20.03.2014 r.

LII/620/14

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Wolinie oraz Punktów Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych Gminy Wolin

621.

20.03.2014 r.

LII/621/14

w sprawie utworzenia klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum w Wolinie

622.

20.03.2014 r.

LII/622/14

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin

623.

20.03.2014 r.

LII/623/14

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rekowo, Gm. Wolin

624.

20.03.2014 r.

LII/624/14

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin

625.

20.03.2014 r.

LII/625/14

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań

626.

20.03.2014 r.

LII/626/14

w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

627.

20.03.2014 r.

LII/627/14

zmieniająca uchwałę Nr XXXI/317/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

628.

20.03.2014 r.

LII/628/14

zmieniająca uchwałę Nr XXXV/350/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

629.

20.03.2014 r.

LII/629/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54a w Wolinie

630.

20.03.2014 r.

LII/630/14

w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020”

631.

20.03.2014 r.

LII/631/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/5 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Warnowie

632.

20.03.2014 r.

LII/632/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/35 o powierzchni około 0,0135 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 4 - Wolin

633.

20.03.2014 r.

LII/633/14

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2014 r.

634.

20.03.2014 r.

LII/634/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 41/2 o pow. 19 m2 w obrębie 3 Wolin

635.

20.03.2014 r.

LII/635/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 185/3 o pow. 500 m2 w obrębie Recław

636.

20.03.2014 r.

LII/636/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 236/22 o pow. 150 m2 w obrębie 4 Wolin

637.

20.03.2014 r.

LII/637/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Mokrzyca w działce Nr 135/2 o pow. 0,3998 ha

638.

20.03.2014 r.

LII/638/14

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Wolin

639.

8.05.2014 r.

LIII/639/14

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Gminę Wolin poręczenia umowy o dofinansowanie Projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

640.

30.05.2014 r.

LIV/640/14

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin

641.

30.05.2014 r.

LIV/641/14

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Wolinie

642.

30.05.2014 r.

LIV/642/14

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin

643.

30.05.2014 r.

LIV/643/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 24/14 o pow. 204 m2 w obrębie 3 Wolin

644.

30.05.2014 r.

LIV/644/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/2 o pow. 28 m2 w obrębie 4 Wolin

645.

30.05.2014 r.

LIV/645/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/10 o pow. 15 ha

646.

30.05.2014 r.

LIV/646/14

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 39/4 o pow. 162 m2 położonej w obrębie 4 Wolin

647.

30.05.2014 r.

LIV/647/14

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie.

648.

30.05.2014 r.

LIV/648/14

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiących działki: nr 62/12 o pow. 0,1780 ha i nr 62/13 o pow. 0,1682 ha, położonych w Mierzęcinie, na rzecz sołectwa Troszyn

649.

30.05.2014 r.

LIV/649/14

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

650.

30.05.2014 r.

LIV/650/14

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 280 o powierzchni około 0,0009 ha, położonej w obrębie 3 - Wolin

651.

30.05.2014 r.

LIV/651/14

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Światowida w Wolinie

652.

30.05.2014 r.

LIV/652/14

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/109/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

653.

30.05.2014 r.

LIV/653/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 250/3 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin

654.

30.05.2014 r.

LIV/654/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/30 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin

655.

30.05.2014 r.

LIV/655/14

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/30 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w obrębie 4 - Wolin

656.

30.05.2014 r.

LIV/656/14

w sprawie przyjęcia programu gospodarczego „Działania aktywizujące realizowane w partnerstwie z Gminą Wolin”

657.

30.05.2014 r.

LIV/657/14

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2014 r.

658.

30.05.2014 r.

LIV/658/14

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020

659.

30.05.2014 r.

LIV/659/14

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo - Wartowo w gminie Wolin, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/165/2011 r. Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r.

660.

30.05.2014 r.

LIV/660/14

w sprawie skargi Bożeny Śremskiej

661.

30.05.2014 r.

LIV/661/14

w sprawie skargi Pawła Ukraińskiego

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Oleśków 20-10-2011 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Beata Polak 05-09-2014 13:36