Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet na 2009 rok


UCHWAŁA NR XXXVIII/373/09
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia
14 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Wolin w wysokości

30 947 201 zł

z tego:

 

1) dochody bieżące

28 282 201 zł

2) dochody majątkowe

2 665 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Wolin w wysokości

29 517 201 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

 

 

§ 3.

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości

1 430 000 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie

1 280 000 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie

150 000 zł

 

 

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Wolin w wysokości

1 430 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 

 

§ 5.

W budżecie Gminy Wolin tworzy się rezerwy:

 

a) ogólna w wysokości

5 224 zł

b) celową w wysokości

2 000 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

 

 

 

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 w wysokości

 

4 322 037 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

 

 

§ 7.

Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody

3 032 500 zł

2) wydatki

3 032 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

 

 

§ 8. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody

30 000 zł

2) wydatki

30 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

 

 

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

 

 

300 000 zł.

 

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań:

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym - na łączną kwotę
500 000 zł.

3) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty.

§ 11.

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

 

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości

1 271 000 zł

b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości

300 000 zł

c) celowe na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości

 

115 697 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości

 

313 000 zł

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 12,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem
nr 13.

 

 

§ 13. 1.

Ustala się dochody w wysokości

190 000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

2. Ustala się wydatki w wysokości

164 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

3. Ustala się wydatki w wysokości

26 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

 

 

 

2

 

 

1

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-01-2009 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Kleszczyński 19-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 22-01-2009 14:31