Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie: "Propagowanie tradycji i kultury Słowian i Wikingów w oparciu o walory historyczne Wolina z okresu jego największej świetności przypadającej w VIII


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Wolina na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie :

„Propagowanie tradycji i kultury Słowian i Wikingów w oparciu o walory historyczne Wolina z okresu jego największej świetności przypadającej w VIII-XII w. w powiązaniu z XII Edycją imprezy edukacyjno - historycznej - Festiwalem Wikingów”

Zakres zadania:

Zadanie będzie obejmować urządzenie i prowadzenie biura informacyjnego przyjmującego zgłoszenia i weryfikującego oferty grup historycznych zgłaszających swoje zainteresowanie uczestnictwem w XII edycji Festiwalu Wikingów organizowanego w dniach 4-6 sierpnia 2006 r. .Dobór grup historycznych winien być podporządkowany realizacji założeń programowych Festiwalu odbywającego się w br pod hasłem „lud to doświadczony w walkach na lądzie i na morzu” wg Kroniki Ottona z Bambergu.

W trakcie trwania festiwalu, podmiot realizujący zadanie, będzie odpowiedzialny na wyspie Ostrów tj. „wczesnowiecznej dzielnicy”, za organizację pobytu grup festiwalowych i przeprowadzenie zatwierdzonego programu historycznego imprezy.

Równolegle podmiot będzie zobowiązany zorganizować II Międzynarodową Sesję Naukową, której tematem będzie „Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego” połączoną z Warsztatami Archeologii Eksperymentalnej, Sesja winna odbyć się (według wstępnej propozycji) w dniu 4 - 6 sierpnia br.

Poza okresem Festiwalu podmiot będzie winien prezentować historię miasta, dotychczasowy dorobek prac archeologicznych z Wolina, budowany skansen tj. Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej Wolin - Jomsborg - Vineta, tradycje i dokonania jedenastu edycji Festiwalu Wikingów, sztukę rzemiosł dawnych podczas regionalnych krajowych i międzynarodowych uroczystości, imprez, festiwali kultywujących kulturę wczesnego średniowiecza.

Efektem powyższych działań winno być uzyskanie poparcia medialnego, dofinansowanie działań inwestycyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych (w zakresie zanikających zawodów), szczególnie młodzieży szkolnej, podtrzymanie dotychczasowej współpracy z partnerami tj. bractwami, stowarzyszeniami, grupami historycznymi z kraju i zagranicy.

W budżecie gminy Wolin na 2006 r. zabezpieczona została na w s p a r c i e realizacji zadania dotacja - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

W roku 2005 podmiot realizujący zadanie tego samego rodzaju otrzymał dotację w wysokości -30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Ofertę, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Wiolinie (pokój 108), ul. Zamkowa 23, w terminie do 15 marca 2006 r. do godz. 15 30.

Jeżeli podmiot składający ofertę będzie chciał dodać do oferty informacje uzupełniające do punktów wymagających formy opisowej należy je zamieścić na dodatkowych kartkach i załączyć do oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Formularze oferty, na których należy przedłożyć ofertę jak również wzory: przyszłej umowy i sprawozdań realizacji rzeczowo - finansowych zadania, znajdują się do pobrania w pokoju 105 Urzędu Miasta w Wolinie.

Oceny Ofert i wybory najkorzystniejszej dokona Komisja powołana przez Burmistrza Wolina.

Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta według oceny za:

  1. możliwości organizacyjne podmiotu ( zasoby ludzkie, zaplecze - dostępność do internetu, tel., fax )

  2. doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze ( referencje organizatorów takich imprez )

  3. uczestnictwo w imprezach tego typu zarówno krajowych, jak i zagranicznych ( potwierdzone dokumentację typu umowa - zlecenie, zaproszenie itd. )

  4. za plan organizacyjny pobytu grup festiwalowych i propozycję programu historycznego imprezy .

e) plan II Międzynarodowej Sesji Naukowej, której tematem będzie „Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego” połączona z Warsztatami Archeologii Eksperymentalnej,

f) plan szkoleniowo - edukacyjny młodzieży,

g) cenę realizacji zadania, kalkulację kosztów obejmującą realizację zadania w zakresie pkt a - f , w tym udział środków własnych w ogólnej kwocie realizacji zadania .

Rozpatrzenie oferty nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert, a dokona jej powołana przez Burmistrza w tym celu komisja.

Oferty ocenione zostaną w skali od 0 do 100 pkt w tym:

- w zakresie elementów zadania wym. w pkt a -f - maksymalna ocena 60 pkt.

- za cenę realizacji zadania , kalkulację kosztów i udział środków własnych w ogólnej kwocie realizacji zadania - 40 pkt.

W wyniku konkursu ofert wybrana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans: planu realizacji zadania obejmującego zagadnienia wyszczególnione w pkt a- f i kosztów realizacji zadania- pkt g

Wybranemu podmiotowi do realizacji zadania sfery pożytku publicznego, na podstawie przedłożonej oferty, będzie udzielona dotacja i przekazywana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawiona w ofercie.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

Festiwal Wikingów jako impreza cykliczna organizowana w tym roku już po raz dwunasty jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem realizowanym przez gminę w ciągu roku z budżetem w przedziale 240 - 300 tys. zł., w zależności od pozyskanych sponsorów, wpływów z biletów wstępu na wyspę Ostrów i zabezpieczonych środków w budżecie gminy na ten cel .

Do oferty będą niezbędne następujące załączniki:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  2. sprawozdanie merytoryczne finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa ) za ostatni rok ,

  3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w ofercie partnera),

  4. harmonogram realizacji zadania,

5. oświadczenie o zapewnieniu fachowej obsługi finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej .

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Wolin, dn. 8 luty 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 13-02-2006 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2006 12:58