Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Łukasz Łukina, działającego jako pełnomocnik Stowarzyszenia ?Rekowo-Rozwój?, ul. Samosierry 46c, 71-179 Szczecin, w dniu 30 grudnia 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 143 i 116, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin. 2023-01-02 12:49
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Gruszeckiego, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV i 15kV wraz z budową stacji transformatorowej na terenie działek nr: 104, 72/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Płocin, gmina Wolin. 2023-01-02 12:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2022.AS z dnia 15.12.2022 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego OSTROMICE VII, realizowana na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej na gruntach wsi Ostromice, gmina Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. 2022-12-20 09:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2022.AS z dnia 15.12.2022 roku o zawieszeniu postępowania administracyjnego, na wniosek strony, w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego OSTROMICE 5, realizowana na części działki ewidencyjnej nr 124, położonej na gruntach wsi Ostromice, gmina Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?. 2022-12-20 09:46
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 06.12.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała (JNI: 14090036). - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 06.12.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała (JNI: 14090036). 2022-12-14 08:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022r. została wyda-na decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 90, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działek nr: 79, 16/2, położonych w obrębie ewidencyj-nym nr 3 miasta Wolin. 2022-12-09 14:03
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 01.12.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin. 2022-12-02 12:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2022-12-02 11:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża OSTROMICE IV, położonego w miejscowości Ostromice na nieruchomościach o nr ew. 121/4, 108/2, w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2022-11-29 10:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 23.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin? o wydaniu postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. planowanego przedsięwzięcia. 2022-11-29 10:07
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 21.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8, w obrębie ew. Dramino, gmina Wolin (proj. Dramino II). 2022-11-24 08:27
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. , poz. 2000) z a w i a d a m i a się wszystkie strony postępowania o wydanej decyzji Nr 108/2022 o warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr 212/23 oraz budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, oświetlenia, odwodnienia, drogi dojazdowej i ciągów pieszych na terenie działki nr 212/26 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin. 2022-11-23 10:45
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 listopada 2022r. została wydana decyzja Nr 18/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 12, 21, 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, gmina Wolin. 2022-11-22 11:23
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 października 2022r. Pani Agnieszki Struskiej, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie rozdzielczej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 90, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działek nr 79, 16/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin. 2022-11-18 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2022.MS z dnia 15.11.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin 2022-11-16 14:24
dokument Postanowienie BIO.6220.28.2021.AS z 10.11.2022 - dokument stracił ważność 2022-11-14 07:42
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.28.2021.AS z dnia 10.11.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 23 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 32/13 w obrębie Dramino w gminie Wolin, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-11-14 07:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 07.11.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała (JNI: 14090036). 2022-11-07 18:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.10.2022.AS z dnia 04.11.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 107/3 w obrębie Rekowo 2022-11-04 08:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 25 października 2022r. została wydana decyzja Nr 17/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 136/1 i 30, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2022-10-27 11:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2022.AS z dnia 14.10.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana w całości lub etapowo na działce ewidencyjnej nr 14/1, obręb Mierzęcin, gmina Wolin. 2022-10-20 16:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 12, 21, 30, 31, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, Gmina Wolin. 2022-10-18 10:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2022-10-18 10:44
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2022r. została wydana decyzja Nr 16/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin. 2022-10-17 11:10
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla?nowaniu I zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 12 października 2022r. została wydana decyzja Nr 15/2022 o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla Inwestycji polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmu?jących dwa budynki mieszkalne Domu Dziecka oraz budynek ad?ministracyjny - biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2022-10-13 12:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 10.10.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie. 2022-10-11 14:55
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 10.10.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla?nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 06 października 2022r. została wydana decyzja Nr 14/2022 o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 15/0,4 KV na terenie działki nr 187/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, Gmina Wolin 2022-10-11 10:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Wolina Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku ? Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. , poz. 2000) z a w i a d a m i a się wszystkie strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, niezbędnej infrastruktury technicznej, związanej z budynkiem na terenie działki nr 212/23 oraz budowie rozdzielczej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, oświetlenia, odwodnienia, drogi dojazdowej i ciągów pieszych na terenie działki nr 212/26 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin, gmina Wolin. 2022-10-10 09:37
dokument Obwieszczenie Burmistrz Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miescowego planu zagospodarowania przesrzennego gminy Wolin dla terenu poożonego w obrębie ewidencyjnym Zastań 2023-11-09 11:15
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Adama Celińskiego, Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolinie, w dniu 22 września 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 136/1 i 30, położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. 2022-09-30 13:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2022.MS z dnia 30.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 186 obr. 1 Dargobądz, gmina Wolin 2022-09-30 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 23.09.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin (proj. Dramino II). 2022-09-27 09:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pani Karoliny Adamowicz-Łyko, pełnomocnika Pana Dominika Mirowskiego, w dniu 07 września 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 116, położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin. 2022-09-26 14:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.23.2022.MS z dnia 26.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa czterech domów mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, a także pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie ulicy Parkowej 2022-09-26 08:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Józefa Malca, Starosty Kamieńskiego, w dniu 18 sierpnia 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujących dwa budynki Domu Dziecka oraz budynek administracyjny ? biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2022-09-21 13:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.20.2022.AS z dnia 14.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pod nazwą : eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego OSTROMICE VII, realizowana na części działki ewidencyjnej nr 84, położonej na gruntach wsi Ostromice, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie. 2022-09-16 11:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2022.AS z dnia 14.09.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na pod nazwą : eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego OSTROMICE 5, realizowana na części działki ewidencyjnej nr 124, położonej na gruntach wsi Ostromice, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie. 2022-09-16 11:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) 2022-09-13 14:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12.09.2022 roku znak BIO.3053.8.2019.ISz o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. ?Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Wolin? 2022-09-12 15:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 12.09.2022 roku znak BIO.3053.7.2019.ISz o otwartym naborze zgłoszeń o przyznanie grantu do projektu pn. ?Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Wolin? 2022-09-12 15:40
dokument Obwieszczenie o miżliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2022-09-07 15:48
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 2022-09-07 15:45
dokument POSTANOWIENIE BIO.6220.31.2021.AS z 30.08.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-01 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 30.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 1/6, 13/1 w obrębie ew. Piaski (obręb 0029), Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 4 w obrębie ew. Dramino (obręb 0028), Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 261/169 Recław (obręb 0025), Gmina Wolin wraz z liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji poprowadzonymi na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 w obrębie ew. Laska (obręb 0024), Gmina Wolin, na działkach nr ew. 258, 259, 257/1 w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 17/1, 18/1 w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia). o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-09-01 11:43
dokument POSTANOWIENIE BIO.6220.7.2022.AS z 30.08.2022 - dokument stracił ważność 2022-09-01 11:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2022.AS z dnia 30.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 90/2 w obrębie Ostromice w gminie Wolin o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-09-01 11:38
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino. 2022-08-30 10:37
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 1 położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino. 2022-08-30 10:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino. 2022-08-30 10:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2022.AS z dnia 23.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo. 2022-08-23 12:25
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2022.AS z dnia 23.08.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA decyzja Nr 13/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego dla inwestycji polegającej na budowie na rozdzielczej sieci wodociągowej od miejscowości Kołczewo 2022-08-16 15:36
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalającej wysokość odszkodowania 2022-08-16 15:14
dokument Postanowienie znak BIO.6220.8.2022.AS z dnia 16.08.2022 - dokument stracił ważność 2022-08-16 11:18
dokument Zawiadomienie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2022.AS z dnia 16.08.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 171 w obrębie Ostromice w gminie Wolin o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2022-08-16 11:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 05.08.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała 2022-08-10 11:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 29.07.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie.. 2022-07-29 15:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2021.AS z dnia 29.07.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 386/7 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin. 2022-07-29 15:17
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2022r. została wydana decyzja Nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr: 308/2, 151/3, 307/2, 137/2, 135/2, 133/2, 104/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Warnowo oraz na terenie działek nr: 475/1, 475/2, 476/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Ładzin, gmina Wolin. 2022-07-29 14:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Wolin oraz w obrębach ewidencyjnych Ostromice, Kołczewo 1 i Żółwino. 2022-07-29 13:16
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późniejszymi zmianami zawiadamiam, że na wniosek Pana Macieja Panka, działającego jako pełnomocnik CALBUD Sp. z o.o. 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2 w dniu 26 lipca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-apartamentowego wraz zagospodarowaniem terenu i murami oporowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu i mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się drogą elektroniczną: sobczak@gminawolin.pl, po wcześniejszej informacji telefonicznej: 500 024 750. 2022-07-27 13:50
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.32.2021.AS z dnia 22.07.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 135 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2022-07-25 09:21
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.32.2021.AS z dnia 22.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 135 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pani Agnieszki Struskiej, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie, w dniu 13 lipca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej od miejscowości Kołczewo, gmina Wolin do miejscowości Sierosław gmina Wolin na terenie działek nr: - 647, 638/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1; - 79/5, 101, 85, 86, położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo; - 19, 35, położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się drogą elektroniczną: sobczak@gminawolin.pl, po wcześniejszej informacji telefonicznej: 500 024 750. 2022-07-22 13:39
dokument Decyzja BIO.6220.2.2022.AS z 19.07.2022 - dokument stracił ważność 2022-07-19 13:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2022.AS z dnia 19.07.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do 15 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 15 MW) na działce nr 95/5 obręb Chynowo, w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie 2022-07-19 13:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2022.AS z dnia 19.07.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa do 15 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 15 MW) na działce nr 95/5 obręb Chynowo, w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie 2022-07-19 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2021.AS z dnia 14.07.2022 roku powiadamiające strony postępowania o zawiadamiającego strony postępowania o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak BIO.6220.26.2021.AS z dnia 25.05.2022 roku. 2022-07-18 12:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 08 lipca 2022r. została wydana decyzja Nr 11/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego dla inwestycji polegającej na budowie masztu flagowego na terenie części działki nr 475 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2022-07-11 13:56
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo 2022-07-08 11:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 07.07.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie. 2022-07-07 15:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jacka Derlatki, działającego jako pełnomocnik ENEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, w dniu 13 czerwca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr: 308/2, 151/3, 307/2, 137/2, 135/2, 133/2, 104/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Warnowo oraz na terenie działek nr: 475/1, 475/2, 476/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Ładzin, gmina Wolin. 2022-07-06 11:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 28.06.2022 roku o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działkach nr ew. 1/6, 13/1 w obrębie ew. Piaski (obręb 0029), Gmina Wolin, na działce nr ew. 2, 4 w obrębie ew. Dramino (obręb 0028), Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 261/169 Recław (obręb 0025), Gmina Wolin wraz z liniami kablowymi łączącymi poszczególne części inwestycji poprowadzonymi na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 34, 12, 13/1, 33, 43/2 w obrębie ew. Laska (obręb 0024), Gmina Wolin, na działkach nr ew. 258, 259, 257/1 w obrębie ew. Recław, Gmina Wolin, na działkach nr ew. 17/1, 18/1 w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin (proj. Dramino Ia) 2022-06-29 15:09
dokument Decyzja BIO.6220.3.2022.AS z 28.06.2022 - dokument stracił ważność 2022-06-29 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2022.AS z dnia 28.06.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podział działki geodezyjnej 60/6, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2022-06-29 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2022.AS z dnia 28.06.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Podział działki geodezyjnej 60/6, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2022-06-29 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2022.AS z dnia 24.06.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo. 2022-06-29 08:32
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu płożonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin w rejonie ulic: Katedralnej, Ciasnej, Wojska Polskiego, Św. Jana Pawła II 2022-06-28 14:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin. 2022-06-28 14:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Płocin, gmina Wolin 2022-06-28 14:39
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 47 położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin. 2022-06-28 14:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Niewinczanego Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wolinie, w dniu 20 czerwca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie masztu flagowego na terenie części działki nr 475 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2022-06-22 09:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Strzegowo, Mokrzyca, Łuskowo i Żółwino. 2022-06-29 15:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.11.2022.AS z dnia 10.06.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa ośmiu budynków mieszkalnych oraz drogi na działkach o nr ew. 94/12, 94/13, 94/14, 94/15, 94/19 w obrębie Kodrąbek, gmina Wolin 2022-06-29 15:06
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2021.AS z dnia 03.06.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Recław o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewidencyjnym 261/155 obręb Recław, gm. Wolin - KATALOG -
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław. 2022-06-03 10:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2022-06-03 10:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.13.2022.AS z dnia 30.05.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1011Z w miejscowości Skoszewo 2022-05-30 15:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2022.AS z dnia 30.05.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą: Podział działki geodezyjnej 60/6 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 2022-05-30 15:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka 2022-05-27 12:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2021.AS z dnia 25.05.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 34 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2022-05-25 08:37
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2021.AS z dnia 25.05.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 34 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2022.AS z dnia 20.05.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie do 15 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 15 MW) na działce nr 95/5 obręb Chynowo, w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. 2022-05-23 09:53
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 18.05.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 18.05.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin 2022-05-18 10:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Radosława Baranowskiego, w dniu 10 kwietnia 2022r. zostało wszczęte po-stępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji in-westycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie części działki nr 590/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2022-05-16 10:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Rekowo 2022-05-10 12:55
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2022r. została wydana decyzja Nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji ce-lu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazo-wej średniego ciśnienia o średnicy dn 40 mm PE na terenie działki nr 114, położonej w obrębie ewidencyjnym Darzowice, gmina Wolin. 2022-05-06 15:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2022r. została wydana decyzja Nr 9/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 mm PE na terenie działek nr 16/2, 158/2, 156, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2022-05-06 15:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2022r. została wydana decyzja Nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DE 90mm PE SDR 17 na terenie działek nr 49, 74, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2022-05-05 12:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 04 maja 2022r. została wydana decyzja Nr 8/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn 160 mm PE na terenie działek nr 215/4, 215/5, 90, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin oraz działek nr 40/33, 40/34 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2022-05-05 12:55
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 29.04.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. 2022-04-29 13:29
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 29.04.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina o wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice 2022-04-29 09:52
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2021.AS z dnia 28.04.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 386/7 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin. 2022-04-29 08:56
dokument Postanowienia Burmistrza Wolina znak BIO.6220.31.2021.AS z dnia 25.04.2022 roku o sprostowaniu treści oczywistej omyłki pisarskiej w Obwieszczeniu z dnia 11.04.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2022-04-26 08:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2022.AS z dnia 20.04.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Retencja korytowa - Program Nawodnień Rolniczych w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach - odbudowa 2 zastawek na rzece Struga Ostromicka, odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Struga Przybiernowska, odbudowa 3 przepustów z piętrzeniem na kanale Siniechowo, odbudowa przepustu z piętrzeniem na kanale Koniewo. 2022-04-22 13:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2022.AS z dnia 19.04.2022 roku o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 15 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 15 MW) na działce nr 95/5 obręb Chynowo, w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie. 2022-04-22 13:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.32.2021.AS z dnia 19.04.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 135 w obrębie Gogolice, gmina Wolin. 2022-04-19 14:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Koziarskiego, działającego jako peł-nomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, w dniu 17 lutego 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lo-kalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DE 90mm PE SDR 17 na terenie działek nr 49, 74, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2022-04-15 14:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 13.04.2022r. znak BIO.3053.8.2019.ISz 2022-04-13 12:48
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 13.04.2022r. znak BIO.3053.7.2019.ISz 2022-04-13 12:47
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Koziarskiego, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 10 marca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 90 PE na terenie działek nr 16/2, 158/2, 156, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2022-04-07 14:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Koziarskiego, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 10 marca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 160 PE na terenie działek nr 215/4, 215/5, 90, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin oraz działek nr 40/33, 40/34, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2022-04-07 12:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 533) za-wiadamiam, że na wniosek Pana Waldemara Koziarskiego, działającego ja-ko pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w dniu 10 marca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy dn 40 PE na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Darzowice, gmina Wolin. 2022-04-07 12:58
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Wolin oraz obrębach ewidencyjnych Ostromice, Kołczewo 1 i Żółwino 2022-04-04 11:31
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 29.03.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. 2022-03-30 16:34
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 29.03.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. - KATALOG -
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 75/4 położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. 2022-03-24 14:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.26.2021.AS z dnia 23.03.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 34 w obrębie Jarzębowo, gmina Wolin. 2022-03-23 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 17.03.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. 2022-03-17 15:52
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 17.03.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 17.03.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin 2022-03-17 15:47
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 17.03.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.24.2021.AS z dnia 15.03.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 137/3, 138/3 (obręb 0010) w miejscowości Łuskowo, Gmina Wolin. 2022-03-15 16:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2022.AS z dnia 07.03.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do 15 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o mocy do 1 MW każda (łączna moc do 15 MW) na działce nr 95/1 obręb Chynowo, w gminie Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie 2022-03-09 15:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.32.2022.AS z dnia 07.03.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 135 w obrębie Gogolice, gmina Wolin 2022-03-09 15:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.27.2021.AS z dnia 07.03.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr ew. 1/6 (obręb 0029) w obrębie ew. Piaski, Gmina Wolin oraz na działce nr ew. 2, 4, (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone na działkach nr ew. 1, 3, 5, 7, 8 (obręb 0028) w obrębie ew. Dramino, Gmina Wolin (proj. Dramino II). 2022-03-09 15:40
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Kołczewo 2022-02-25 14:22
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie Kołczewo 2022-02-25 14:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 lutego 2022r. została wydana decyzja Nr 5/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4kV w miejscowości Wolin przy ul. Słowiańskiej, Parkowej na terenie działek nr 155/2, 153, 155/1, 151/49 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Wolin i nr 142/25 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Wolin. 2022-02-24 13:30
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z póź-niejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Przemysława Opo-wicza, działającego jako pełnomocnik LENKO Sp. z o.o. Ostromice 56, w dniu 17 stycznia 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pole-gającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i rozbiórce odcinka napowietrznej linii SN 15kV terenie działek nr 122/2, 121/4, 108/2, 81/3, 97, 255/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gm. Wolin 2022-02-24 13:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Przemysława Opowicza, działającego jako pełnomocnik LENKO Sp. z o.o. Ostromice 56, w dniu 17 stycznia 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i rozbiórce odcinka napowietrznej linii SN 15kV terenie działek nr 122/2, 121/4, 108/2, 81/3, 97, 255/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gm. Wolin. 2022-02-23 14:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 18.02.2022 roku o wydaniu postanowienia w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w Decyzji Burmistrza Wolina z dnia 1 lutego 2022r., znak: BIO.6220.14.2021.AS, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin na działce nr 458, obręb 320706_5.0003 Domysłów. 2022-02-22 15:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2021.AS z dnia 17.02.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 386/7 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin. 2022-02-18 11:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 14.02.2022 roku znak BIO.6228.1.2022.PF o naborze wniosków na rok 2022 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. 2022-02-18 08:13
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.19.2021.AS z dnia 17.02.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzynastu budynków wolnostojących mieszkalnych jednorodzinnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach nr 105/7, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12 obręb Domysłów, gmina Wolin, w m. Domysłów. 2022-02-17 15:02
dokument Zawiadomienie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.25.2021.AS z dnia 02.02.2022 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 i 84 w obrębie Ostromice, gmina Wolin o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 2022-02-02 15:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.12.2021.AS z dnia 01.02.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o umorzeniu na wniosek strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozszerzeniu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Ostromice II, położonego na nieruchomościach o nr ew. 85 i 89 w obrębie Ostromice, gmina Wolin. 2022-02-02 15:35
katalog Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2021.AS z dnia 01.02.2022 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości w miejscowości Domysłów, gmina Wolin, na działce nr 458, obręb 320706_5.0003 Domysłów - KATALOG -
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2022r. została wydana decyzja Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 3/6, 3/69, 3/54, 5 obręb Wiejkowo, gmina Wolin. 2022-02-01 09:18
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2022r. została wydana decyzja Nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr 100/12, 101, 109/1, położonych w obrębie Siniechowo, gmina Wolin. 2022-02-01 09:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.18.2021.AS z dnia 28.01.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Recław na terenie części działki nr 69/1, obręb Recław, gm. Wolin. 2022-01-31 10:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2021.AS z dnia 28.01.2022 roku o wydaniu postanowienia w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej w Decyzji Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021r., znak: BIO.6220.8.2021.AS, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 159 w obrębie Koniewo, gmina Wolin 2022-01-31 10:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2021.AS z dnia 25.01.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 63 w obrębie 5 miasta Wolin, gmina Wolin. 2022-01-27 16:12
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.17.2021.AS z dnia 25.01.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogą wewnętrzną na działce nr 170 w obr. ew. Dargobądz 1, Gmina Wolin. 2022-01-27 16:08
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Pawła Paczyńskiego, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, w dniu 30 grudnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nn 0,4 kV w miejscowości Wolin przy ul. Słowiańskiej, Parkowej na terenie działek nr 155/2, 153, 155/1, 151/49, obręb ewidencyjny nr 3 mia-sta Wolin i nr 142/25 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Wolin. 2022-01-18 13:27