Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie NR 169/21 Burmistrza Wolina z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


ZARZĄDZENIE NR 169/21

Burmistrza Wolina

z dnia 23 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LIII/484/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.gminawolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjno - Administracyjnemu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Ewa Grzybowska

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr 169/21

Burmistrza Wolina

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Burmistrz Wolina

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2022 r. zadań publicznych Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Cel konkursu.

Zapewnienie dostępności do kultury fizycznej.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2020 i 2021 i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) .

Nr zadania

Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2020 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań

w 2021 r.

Wysokość

środków

przeznaczo-

nych na realizację

zadania z budżetu Gminy

w 2022 r.

OAS.1.2022.AM

Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

10 000,00 zł

15 000,00 zł

11 000,00 zł

OAS.2.2022.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególnci na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

 • organizowanie czasu wolnego poprzez sport,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych.

10 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

OAS.3.2022.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

10 000,00 zł

0,00 zł

3 000,00 zł

OAS.4.2022.AM

Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

295 000,00 zł

300 000,00 zł

250 000,00 zł

OAS.5.2022.AM

Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

43 000,00 zł

48 000,00 zł

33 000,00 zł

 • Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2020 i 2021, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.gminawolin.pl

Warunki konkursu:

1.Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”.

 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 3. Uwaga:

 1. Wymagany jest wkład własny finansowy.

 2. Oferent może dodatkowo wycenić wkład własny osobowy oraz nie jest wymagana wycena wkładu własnego rzeczowego, w związku z tym wypełnienie w ofercie, w części V, w tabeli V.B pn.: „űródła finasowania kosztów realizacji zadania”, pkt 3.2 pn.: „Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy)” - może dotyczyć tylko wyceny wkładu własnego osobowego (jeśli w ogóle dotyczy).

 3. W przypadku wyceny w ofercie, w tabeli V.B, pkt 3.2, zarówno wkładu własnego niefinansowego osobowego i rzeczowego, należy dokonać wyraźnego rozbicia wartości wkładu osobowego i wkładu rzeczowego i wpisania go w części VI oferty pn.: „Inne informacje”.

 1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego planu i harmonogramu działań, opisu zakładanych rezultatów lub kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie,
  ul. Zamkowa 23, w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku, w godzinach pracy Urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

 2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”.

 1. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Druk dostępny jest w załączniku do ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie, pod adresem: www.bip.gminawolin.pl.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

 1. Do oferty należy dołączyć:

  • Kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę.

 1. Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć każdą w odrębnej kopercie z kompletem załączników.

3. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

 2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

 • Przy podpisaniu umowy oferent zobowiązany będzie dostarczyć kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku).

 1. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja zestawienia kosztów nie zwiększy się o więcej niż 20 %. Dokonywanie przesunięć powyżej 20 % w odpowiedniej pozycji zestawienia kosztów wymaga każdorazowo zgody Zleceniodawcy. Zmniejszenie poszczególnych pozycji kosztów nie jest limitowane.

 2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

 3. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz.U. z 2020, poz. 1062).

4. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina.

Tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej do

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Wolin ustalony zarządzeniem Burmistrza Wolina.

 1. Komisja konkursowa oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez komisję konkursową terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.

Kryteria wyboru ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Kryteria formalne, w szczególności:

a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w ust. 1 pkt 4),

b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu (określonym w ust. 2 pkt 1),

c) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru (określonego w ust. 2 pkt 3),

d) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w ust. 2 pkt 5).

Oferty, które nie zostaną złożone w wyznaczonym terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne(w tym również uchybienia lub oczywiste omyłki) mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - zostaną odrzucone.

 1. Kryteria merytoryczne:

(ocena punktowa - zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wolin.)

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 2. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

 3. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 4. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

 5. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Termin dokonania wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 11 lutego 2022 r.,

 2. Wyniki otwartych konkursów ofert zostaną opublikowane: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.gminawolin.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, na stronie internetowej organu administracji publicznej.

5. Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem wszystkich danych osobowych zawartych w ofercie jest Burmistrz Gminy Wolin z siedzibą w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin.

 2. kontakt do inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wolinie - adres mailowy: iodo@gminawolin.pl.

 3. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 4. Dane nie będą podlegały udostępnieniu, z wyjątkiem podmiotów posiadających upoważnienie ustawowe w tym zakresie.

 5. Dane będą przechowywane:

  1. w przypadku negatywnego rozpatrzenia oferty lub odstąpienia od realizacji zadania - zgodnie z właściwą kategorią archiwalną;

  2. w przypadku pozytywnego rozpatrzenia oferty i przystąpienia do realizacji zadania - do czasu zaakceptowania przez Gminę sprawozdania częściowego lub końcowego z realizacji zadania, o którym mowa w pkt. 3, następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z właściwą kategorią archiwalną.

 6. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 7. Istnieje prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia, przetwarzania.

 8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych, istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2,

 9. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadania publicznego.

 10. Dane nie będą służyć do profilowania.

6. Informacje dodatkowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Burmistrz Wolina może unieważnić konkurs jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty,

 • żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Organizacyjno - Administracyjnym i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój 116 lub pod nr telefonu 512 186 827. Osoba do kontaktu: Anna Michalska.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 23-12-2021 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2021
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2021 09:22