Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości


UCHWAŁA NR XLI/440/06
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,41 zł.,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej

18,04 zł.,

z tym, że:

- od budynków lub ich części, w których przechowywane są stale maszyny rolnicze nie służące prowadzeniu gospodarstwa rolnego podatnika

9,02 zł.,

- od budynków lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym

1,08 zł.,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

8,66 zł.,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

3,74 zł.,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,41 zł.,

z tym, że:

- od letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,23 zł.,

2) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 z późn. zm.)

2%.,

z tym, że:

- od budowli parków elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą

1,4%.,

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,55 zł.,

z tym, że:

- pól golfowych

0,40 zł.,

- ogólnodostępnych terenów zapewniających dostęp do kąpieli w cieśninach, mających dopuszczenie sanitarne oraz spełniające inne wymagania określone odrębnymi przepisami

0,01 zł.,

- związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w danym roku podatkowym

0,01 zł.,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

3,60 zł.,

c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni

0,17 zł.

§ 2. Zasady poboru podatku określa odrębna uchwała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXII/343/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 107, poz. 2262).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

W świetle przepisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb budżetu gminy uzasadniona jest konieczność ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007 na proponowanym poziomie, który uwzględnia wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. - 0,9% (ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r.).

Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały w proponowanym zapisie jest uzasadnione.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-11-2006 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2006 14:16