Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku zawiadamiające strony postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Wydobycie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) Sułomino w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnym 2/2, 3/2, 4/2 i 5/4 (obręb 0016 Sułomino) w m. Sułomino, gm. Wolin, pow. Kamieński, woj. Zachodniopomorskie?, o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:24:46
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obręb 2 miasto Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:22:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.2.2023.AB z dnia 30.10.2023 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ?Budowa parku handlowo ? usługowego ze stacją paliw, myjnią i parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 29, obręb 2 miasto Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-10-31 08:21:39
UCHWAŁA NR LXXXIII/849/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej Artur Słocki 2023-10-31 08:12:41
UCHWAŁA NR LXXXIII/848/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2023 r. w sprawie przyjęcia zmiany ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin? Artur Słocki 2023-10-31 08:12:20
UCHWAŁA NR LXXXIII/847/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039 Artur Słocki 2023-10-31 08:11:55
UCHWAŁA NR LXXXIII/846/23 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 2 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r. Artur Słocki 2023-10-31 08:11:22
Sesja LXXXIII Artur Słocki 2023-10-31 08:10:40
Artur Słocki 2023-10-31 08:09:36
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Daniel Nesteruk 2023-10-30 15:37:09
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2023-10-30 10:11:32
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Recław Daniel Nesteruk 2023-10-30 10:11:13
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Łuskowo. Daniel Nesteruk 2023-10-27 13:38:59
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury znak: DOK-3.7700.261.2021 Daniel Nesteruk 2023-10-27 11:56:44
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 17 października 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-10-27 10:35:48
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin Daniel Nesteruk 2023-10-26 11:16:19
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie nr SZ.ZUZ.4.4210.277.2023.ED Daniel Nesteruk 2023-10-25 14:55:23
PROJEKT uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Anna Michalska 2023-10-25 13:53:32
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Anna Michalska 2023-10-25 13:40:39
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok. Anna Michalska 2023-10-25 13:38:30
Program współpracy na 2024 rok Anna Michalska 2023-10-25 13:36:54
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak: BIO.6733.11.2023.AB zawiadamiające, że w dniu 23 października 2023r. została wydana decyzja Nr 10/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 185/2, 630/2, 634, 638/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-10-24 09:14:40
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.8.2023.AB z dnia 23.10.2023r. zawiadamiające, że dnia 23.10.2023r. została wydane decyzja nr 9/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 84/73, 85, 101, położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo; 96/1, 143, 135, położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo; 49, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań; gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-10-24 08:56:49
OAS.0050.289.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kodrąbek: działka nr 118/4 pow. 750 m2, działka nr 118/5 pow. 757 m2 Bernadetta Zyguś 2023-10-24 08:21:08
OAS.0050.289.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza piąty nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kodrąbek: działka nr 118/4 pow. 750 m2, działka nr 118/5 pow. 757 m2 Bernadetta Zyguś 2023-10-24 08:20:30
Zawiadomienie o LXXXIV sesji wraz z porządkiem obrad Artur Słocki 2023-10-23 14:57:43
OAS.0050.288.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb 4 Wolin Nieruchomość niezabudowana o pow. łącznej 1639 m2, położona przy ulicy Polnej, składająca się z działek: nr 61/11 o pow. 932 m2, nr 59/1 o pow. 459 m2, nr 61/33 o pow. 248 m2 Bernadetta Zyguś 2023-10-23 13:49:44
Daniel Nesteruk 2023-10-23 12:21:43
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo oraz prognozy oddziaływania na środowisko Daniel Nesteruk 2023-10-23 12:21:29
Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Daniel Nesteruk 2023-10-23 12:19:23
Wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin wraz prognozą oddziaływania na środowisko. Daniel Nesteruk 2023-10-23 12:19:11
Wynik głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Daniel Nesteruk 2023-10-20 15:33:25
OAS.0050.285.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bernadetta Zyguś 2023-10-19 14:25:59
OAS.0050.284.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVIII/815/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2023 r roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 137/23 z dnia 18 października 2023 r. działka nr 189/18 o powierzchni 0,0166 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Dargobądz Bernadetta Zyguś 2023-10-19 12:52:56
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.17.2022.KS z dnia 17.10.2023r. w sprawie zmiany decyzji numer 15/2022 z dnia 12.10.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych obejmujących dwa budynki Domu Dziecka oraz budynek administracyjny - biuro wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki numer 179/2, obr. 3 miasta Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-10-19 12:41:05
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, z dnia 17.10.2023r., znak: BIO.6730.164.2023.AB w sprawie wszczęcia postępowania adminsitracyjnego, na wniosek Pana Leszka Hunek, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 66/54, położonej w obrębie ew. Ostromice, gmina Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-10-19 12:11:48
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mierzęcin Daniel Nesteruk 2023-10-18 15:23:06
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dargobądz Daniel Nesteruk 2023-10-18 15:22:51
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skoszewo Daniel Nesteruk 2023-10-18 15:22:36
OAS.0050.283.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4, 71/2 położonych w obrębie 5 Wolin oraz Zarządzeniem nr 111/2023 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2023 r. Magdalena Kus 2023-10-18 14:59:15