Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOLIN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK.

 

Na podstawie § 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XXXV/356/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

 

Zgodnie z powołaną wyżej uchwałą w 2013 r. ustalono priorytetowe zadania publiczne. Założono, iż współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013 obejmować będzie w szczególności zadania w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:

 1. organizowanie lub udział w szkoleniach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie różnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

 2. organizowanie lub udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie różnych dyscyplin sportowych,

 3. organizacja lub uczestnictwo w różnych imprezach sportowo - rekreacyjnych, zawodach, rozgrywkach sportowych, regatach, turniejach, festynach, rajdach itp.,

 4. organizacja lub uczestnictwo w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 5. organizacja zajęć sportowych,

 6. promocja Gminy Wolin poprzez udział wolińskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,

 7. wspieranie utrzymywania i wyposażenia obiektów sportowo- rekreacyjnych,

 8. organizacja pozalekcyjnych działań sportowych,

 9. organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 10. zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie,

 11. wspieranie ratownictwa wodnego,

2) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, rozwoju wiedzy historycznej i kulturowej o regionie, w szczególności:

a) wspieranie działań Skansenu na wyspie Ostrów,

b) organizacja imprez historyczno - edukacyjnych promujących wiedzę o

dorobku materialnym i kulturowym regionu,

c) organizacja imprez edukacyjnych (w tym imprez historyczno - edukacyjnych)

dla dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja dorobku materialnego i kulturowego, w kraju i zagranicą.

3) W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

 1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
  w środowisku rodziny, dzieci i młodzieży,

 2. realizacja warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych obejmujących
  zagadnienia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, przemoc
  y
  rów
  ieśniczej oraz promocji zdrowia,

 3. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkań trzeźwości i imprez okolicznościowych,

 4. realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych z zakresu
  narkomanii adresowanych do dzieci i młodzieży
  ,

 5. realizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii,

 6. organizowanie i koordynowanie sposobu wykorzystania czasu wolnego
  przez dzieci i młodzież, między innymi poprzez organizację konkursów,
  imprez artystycznych i sportowych,

 7. prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką
  problemów uzależnień, organizowanie festynów itp.
  ,

4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji, w szczególności:

a) wspieranie utrzymania, odbudowy zabytków.

5) w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

a) pomoc rodzinom i osobom z terenu Gminy , znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej (osobom ubogim, bezrobotnym, bezdomnym), poprzez zabezpieczenie ich w niezbędną odzież, żywność oraz przedmioty codziennego użytku,

6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

a)działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

b) wspieranie działalności na rzecz aktywizacji osób z trenu Gminy, długotrwale bezrobotnych zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym organizacja spotkań w ramach klubów integracji społecznych, reintegracja społeczna i zawodowa poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć grup samopomocowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego.

7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

8) działania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,

9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo Gmina mogła wspierać zadania wymienione wyżej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków innych niż Gminy Wolin.

W budżecie Gminy na 2013 r. przeznaczono na współpracę z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogółem kwotę 579 700,00 zł. Organizacjom przekazano 569 700,00 zł na realizację zadań publicznych, z czego wykorzystano 562 700,00 .

Ogółem w 2013 r. zadania publiczne realizowało 9 organizacji pozarządowych. Zlecono do realizacji 11 zadań publicznych, z czego 1 zadanie realizowane było w formie powierzenia natomiast pozostałe zadania realizowane były w formie wsparcia wykonania zadań publicznych. W 2013 r. zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych.

 

Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych zawartych w programie
i zleconych do realizacji w 2013 r.:

 

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Zarządzeniem Nr 127/12 Burmistrza Wolina z dnia 21 grudnia 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Zadanie nr 1. Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta Wolin i okolicznych miejscowości

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER” Wolin, ul. Spokojna 1, 72 - 510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 22.01.2013 r. do 31.12.2013 r. W ramach zadania przeszkolono 36 uczniów z Gminy Wolin. Młodzież podzielona była na trzy kategorie wiekowe. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu z podziałem zawodników na poszczególne konkurencje lekkoatletyczne. Ogółem przeprowadzono 216 godzin zajęć treningowych. Klub zorganizował 8 imprez sportowych. Zawodnicy klubu wystartowali 27 razy na zawodach różnego szczebla. Klub zorganizował obóz sportowy w okresie zimowym.

Zadanie nr 2: Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w  Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 20.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

W realizacji zadania łącznie uczestniczyło 31 osób - zawodników TKS „JANTAR” w Wolinie, w kategoriach dzieci przedszkolne - 61 godzin, kategorie HG - 61 godzin, kategorie FE 58 godzin. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia z zakresu tańca sportowego w ilości 41 godzin. W ramach zadania odbył się turniej tańca sportowego „O Puchar Burmistrza Wolina. W turnieju brało udział ok. 140 par tanecznych. W ramach zadania zawodnicy uczestniczyli w letnim szkoleniowym obozie sportowym(27 uczestników).

Zawodnicy Klubu brali także udział na turniejach tańca poza obszarem naszej gminy.

Zadanie nr 3: „Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży sportów walki w dziedzinie zapasów.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 60.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 22.01.2013r. do 31.12.2013 r.

W ramach tego zadania prowadzono treningi trzy razy w tygodniu, w trzech grupach wiekowych. W zajęciach treningowych uczęszczało 50 zawodników i 10 sympatyków uczęszczających niesystematycznie. Zorganizowano 25 wyjazdów na zawody, turnieje, sparingi lub konsultacje. Zorganizowano 2 obozy sportowo - rekreacyjne(zimowy i letni). W każdym z obozów wzięło udział po 16 zawodników i 2 trenerów-opiekunów.

Zadanie nr 4: „Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano: Woliński Klub Karate Kyokushin, ul. Emilii Plater 3/6, 72-500 Międzyzdroje. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 10.700 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 22.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania prowadzono systematyczne treningi karate. Przeprowadzono 136,5 godzin treningowych. Zakupiono niezbędny sprzęt. Zawodnicy brali udział w zawodach karate na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami. Poznawali zasady karate(przysięga i jej przesłanie) i ich stosowanie w życiu codziennym.

Zadanie nr 5: Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Kołczewa i okolicznych miejscowości.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” Kołczewo, ul. Zwycięstwa 3, 72-514 Kołczewo. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 16.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 01.02.2013r. do 30.12.2013 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia treningowe w zakresie piłki ręcznej, nożnej, koszykowej, tenisa stołowego oraz zajęcia LA, w których uczestniczyło 40 dzieci. Prowadzono także zajęcia aerobiku w których uczestniczyło 20 kobiet. Zawodnicy uczestniczyli w szkolnych rozgrywkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Klub organizował także imprezy sportowe(Sportowiec Roku - 32 uczestników, turniej piłki nożnej - 60 zawodników).

Zadanie 6 „Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu Miasta Wolin i okolicznych miejscowości”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Wolin ul. Spokojna 1, 72-510 Wolin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 25.01.2013r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania przeszkolono 70 osób w trzech grupach wiekowych. Szkolenia odbywały się w różnych dyscyplinach sportowych, tj.: piłce nożnej, koszykowej, ręcznej, lekkiej atletyce, tenisie stołowym, zajęciach na basenie, grach i zabawach. Przeprowadzono 240 godzin treningowych Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach sportowych na terenie Gminy Wolin oraz poza jej granicami. Klub organizował także imprezy sportowe.

Zadanie 7 Upowszechnianie różnorodnych aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży wiejskiej z Gminy Wolin”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Ludowy Zespół Sportowy Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „WYSPA” Ładzin, Ładzin 82a, 72-518 Ładzin.

Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 7 000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 01.04.2013r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania odbywały się stałe zajęcia treningowe w okresie od kwietnia do grudnia. Zawodnicy uczestniczyli we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin oraz na zawodach wyjazdowych poza terenem gminy.

Zadanie nr 8: Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „VINETA” Wolin, ul. Świerczewskiego 3, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 270.000 zł. Zadanie realizowane było
w terminie od
25.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania Klub organizował lub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej w różnych grupach wiekowych pod patronatem PZPN Szczecin. Ponadto zawodnicy brali udział w treningach sparingach, turniejach. Treningi seniorów odbywały się 3 razy w tygodniu, natomiast treningi juniorów, trampkarzy, orlików i żaków 2 razy w tygodniu. Klub zorganizował w ramach zadania 4 obozy sportowo - rekreacyjnej.

Ogółem w ramach zadania przeprowadzono:

 • IV liga Seniorzy: 136 treningów, 15 sparingów, 5 meczów o Puchar Polski, 30 meczów o Mistrzostwo IV Ligi,

 • Juniorzy: 95 treningów, 7 sparingów, 21 meczy o Mistrzostwo I kl. Juniorów,

 • Trampkarze: 95 treningów, 8 sparingów, 5 turniejów, 22 mecze,

 • Orliki: 95 treningów, 15 turniejów

 • Żaki: 45 treningów, 15 spotkań,

 •  

Zarządzeniem Nr 13/13 Burmistrza Wolina z dnia 11 lutego 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

 

Zadanie nr 9: „Popularyzacja żeglarstwa w Gminie Wolin.”

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1, 72-510 Wolin. Na realizację zadania przekazano dotację w kwocie 36.000 zł.

Zadanie realizowane było w terminie od 11.03.2013r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania prowadzone były zajęcia szkoleniowe teoretyczne i praktyczne oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa na wodzie.

W ramach zadania członkowie Klubu uczestniczyli w regatach m.in. takich jak: Regaty Międzyzdrojska Błękitna Wstęga Zalewu Szczecińskiego Trzebież-Wapnica, Regaty Oldtimerów Epifanes, XV Jubileuszowe Regaty Międzymieliźniane. Klub był zaangażowany w organizację pobytu uczestników 49 Etapowych Regat Turystycznych.

W ramach zadania zorganizowano 9 dniowy obóz sportowo-szkoleniowy w którym uczestniczyła 8-osobowa grupa. Bezpieczeństwo na wodzie zapewniała drużyna WOPR w 10 osobowym składzie. Drużyna WOPR zabezpieczała imprezy organizowane przez Klub oraz brała udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych oraz prowadziła bieżące patrole.

 

Zadanie z zakresu: działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Zarządzeniem Nr 114/12 Burmistrza Wolina z dnia 03 grudnia 2012 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach”.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72-510 Wolin.

Na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 70.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

W ramach zadania dowożono dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostromicach. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych odbywało się każdego dnia nauki określonego rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. W ramach zadania zorganizowano poranny dowóz uczniów do OREW na zajęcia, popołudniowy odwóz uczniów po zajęciach oraz przewóz uczniów na wycieczki i uroczystości organizowane w ramach obowiązkowych zajęć.

 

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym alkoholizmowi i narkomanii

 

Zadanie: Zarządzeniem Nr 18/13 Burmistrza Wolina z dnia 22 lutego 2013 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w 2013 r. z zakresu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin.

W drodze konkursu do realizacji zadania wybrano Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Terenowy w Wolinie, ul. Mostowa 1. Zadanie realizowane było w terminie od 25.03.2013 do 31.12.2013 r. W wyniku konkursu zlecono do realizacji następujące zadania:

 1. w ramach profilaktyki w środowisku  dzieci i młodzieży realizacja programu „Edukacji Morskiej” oraz realizacja warsztatów interpersonalnych z elementami arteterapii,

 2. zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, między innymi poprzez:

- organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zajęć o charakterze
  świetlicowym,

- organizację wypoczynku letniego,

 1. organizację imprez okolicznościowych, artystycznych i sportowych.

Na realizację w/w zadania przekazana została dotacja w wysokości 30.000 .

1) w okresie od 25.03. do 31.12.2013 r. zrealizowano zajęcia tematyczne
z zakresu programu „Edukacji morskiej” i wiedzy o regionie. Zajęcia w formie prezentacji multimedialnych, konkursów oraz zajęć warsztatowych skierowane były głównie do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 18 lat z terenów wiejskich - sołectw Gminy Wolin,

2) w czasie zajęć szkolnych zrealizowano 85 godzin zajęć warsztatowych interpersonalnych z elementami arteterapii, w trakcie których 35 uczestników pogłębiło znajomość siebie, swoich potrzeb i uczuć związanych z relacjami  z innymi i rozwinęło umiejętność ich wyrażania - świadomość siebie i swoich relacji z ludźmi, doskonaliło umiejętność słuchania, rozpoznawało swoje zasoby - mocne i słabe strony, nauczyło się rozpoznawać i wyrażać emocje w sposób akceptowany przez otoczenie, zdobyło umiejętności takie jak: radzenie sobie ze stresem, komunikacja interpersonalna, praca nad trudnościami życiowymi związanymi z komunikacją w rodzinie, grupie szkolnej i środowiskowej.

3) dla grupy 15 osób ( dzieci i młodzież wywodząca się z rodzin dysfunkcjonalnych niewydolnych wychowawczo ) przeprowadzono 150 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych. Celem zajęć było motywowanie do nauki, podejmowania różnego typu aktywności, dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń i mechanizmów różnego rodzaju uzależnień, przemocy i akceptowalnych form wyrażania złości. Ponadto prowadzone były zajęcia rekreacyjno-sportowo-turystyczne, uczestnicy zajęć brali udział w organizowanych wycieczkach do Stepnicy, Szczecina - The Tall Ship Races 2013, Świnoujścia-Łunowo.

4) w okresie od 1 - 8 sierpnia 2013 r. dla 10 uczestników zorganizowano wypoczynek letni Bornym Sulinowie. Zorganizowana kolonia miała charakter nie tylko wypoczynkowy ale i profilaktyczno-wychowawczy.

5) w ramach podsumowania działalności w miesiącu wrześniu 2013 r. zorganizowano imprezę sportową o charakterze otwartym z udziałem zaproszonych gości. W imprezie tej udział wzięło 60 osób.

 

 

                                                                                                                                                                                  Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

 

Sprawozdanie sporządziła : Anna Michalska

(na podstawie sprawozdań merytorycznych

oraz dokumentacji konkursowej)

 

Wolin, dn. 31.03.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 28-04-2014 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 28-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Michalska 28-04-2014 14:58