Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadanie:"Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Wolin w szczególności w m. Ładzin, Kodrąbek, Kodrąb, Rabiąż, Domys


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Wolina na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza publiczny konkurs ofert na zadanie:

Objęcie szkoleniem sportowym dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Gminy Wolin w szczególności w m .Ładzin, Kodrabek, Kodrab, Rabiąż , Domysłów, Mokrzyca Wielka i Mała, Warnowo, Dargobądz , krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwój sportowy osób uzdolnionych , dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie .

Powyższe cele winny być realizowane poprzez:

  • prowadzenie szkolenia grup dziecięcych i młodzieżowych w zakresie lekkiej atletyki,

  • udział drużyn i zawodników indywidualnych w zawodach sportowych na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym ,

  • organizowanie imprez sportowych,

  • organizowanie i przeprowadzania obozów sportowych.

Oferta winna uwzględniać koszty zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów, ubezpieczenie zawodników, wynajmu boisk i hal sportowych, koszty wyżywienia, transportu, koszty obozów sportowych, koszty obsługi księgowej i bankowej, inne wydatki potrzebne do prawidłowej realizacji zadania.

W budżecie gminy Wolin na 2006 r. zabezpieczona została na wsparcie realizacji w/wym. zadania dotacja w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

W roku 2005 nie przeznaczono na ten cel środków.

W wyniku konkursu ofert wybrana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans: kosztów realizacji zadania, programów szkoleniowych, liczby godzin zajęć sportowych, dotychczasowego doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć, przygotowania zawodowego, osiągniętych już sukcesów na tym polu i przedstawionej kalkulacji w odniesieniu do zabezpieczonych środków finansowych w budżecie.

Ofertę, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta w Wiolinie (pokój 108), ul. Zamkowa 23, w terminie do 15 marca 2006 r. do godz. 15 30.

Jeżeli podmiot składający ofertę będzie chciał dodać do oferty informacje uzupełniające do punktów wymagających formy opisowej należy je zamieścić na dodatkowych kartkach i załączyć do oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Formularze , na których należy przedłożyć ofertę jak również wzory: przyszłej umowy i sprawozdań realizacji rzeczowo - finansowych zadania, znajdują się do pobrania w pokoju 105 Urzędu Miasta w Wolinie.

Oceny Ofert i wybory najkorzystniejszej dokona Komisja powołana przez Burmistrza Wolina.

  • Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów w następujący sposób:

- za koszt realizacji rocznego programu, w tym udział środków własnych - 40 pkt,

- za liczbę godzin zajęć sportowych ( szkoleniowych, zawodów sportowych) w roku wg przedłożonego rocznego harmonogramu - 30 pkt,

- doświadczenie i przygotowanie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia z młodzieżą w ostatnich 5 latach - 30 pkt.

Wybranemu podmiotowi do realizacji zadania sfery pożytku publicznego, na podstawie przedłożonej oferty, będzie udzielona dotacja i przekazywana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej w ratach w powiązaniu z planowaną przez podmiot strukturą wydatków przedstawiona w ofercie.

Warunkiem udzielenia dotacji jest podpisanie umowy oraz zgodne z umową i ogólnie obowiązującymi przepisami jej wykorzystanie i rozliczenie.

Do oferty będą niezbędne następujące załączniki:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat , informacja dodatkowa ) za ostatni rok ,

  3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania w ofercie partnera),

  4. harmonogram realizacji zadania,

  5. oświadczenie o zapewnieniu fachowej obsługi finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości budżetowej .

Burmistrz Wolina
Bogdan Wilkowski

Wolin, dn. 8 luty 2006

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 13-02-2006 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-02-2006 13:02