Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nie ograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości obręb 4 Wolin / ulica Mickiewicza / I przetarg – działka Nr 20/27 pow. 8370 m2 cena wywoławcza 1.189.128,- zł.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nie ograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości

Obręb 4 Wolin / ulica Mickiewicza / I przetarg

1. działka Nr 20/27 pow. 8370 m2

cena wywoławcza 1.189.128,- KW 13131

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem użytkowym murowanym, jednokondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń w tym budynku wynosi 705,78 m2. Teren działki częściowo ogrodzony. Przez działkę przechodzą sieci infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej

Nieruchomość położona jest ponadto w sąsiedztwie dworca kolejowego i dworca PKS, oraz w pobliżu tworzącego się centrum handlowego i dróg wjazdowych i wyjazdowych z Wolina w kierunku Świnoujścia i Szczecina.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji usługowej.

Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr 53/2007 z dnia 24 maja 2007 roku, określająca warunki zabudowy dla budynku handlowo usługowego

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nabywca zobowiąże się do:

- wybudowania na nabytej nieruchomości budynku handlowo usługowego

w terminie 1 roku od dnia podpisania notarialnej umowy sprzedaży

nieruchomości

- wykonania ogrodzenia od strony południowej działki - wzdłuż terenu

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej po granicy działki

20/ 28, 20/29 i części działki 20/30

- wykonania przełączenia zasilania w energię elektryczną budynku stolarni

zgodnie z warunkami technicznymi nr ZR2/908/207 z dnia 20 czerwca

2007 roku

- wykonania przełączenia zasilania budynku hali transportu i budynku

biurowego w wodę

-wykonania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od komory

zlokalizowanej na rogu ulicy Świerczewskiego i Mickiewicza do

nowej bramy, według warunków wydanych przez ZGKiM Wolin

Wykonania w/w ogrodzenia oraz elementów sieci i przyłączy nabywca dokona w terminie 0,5 roku od przejęcia nieruchomości, w sposób nie zakłócający dostawy mediów.

Za nie wykonanie powyższego w określonym w ogłoszeniu terminie na nabywcę zostanie nałożona kara umowna w wysokości 300.000,- zł

Za nie zrealizowanie inwestycji tj. wybudowanie w terminie 1,5 roku budynku handlowo usługowego na nabytej nieruchomości Nabywca zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 200 % ceny netto uzyskanej w przetargu.

Dla potrzeb spełnienia warunków przetargu, za zrealizowanie inwestycji rozumie się moment uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 września 2007 roku.

Ponadto osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne - aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego, pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej. Do spisania protokołu wymagane są też numery NIP.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium oferenta, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a innym oferentom zostanie zwrócone.

W wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy sprzedaży - wadium nie podlega zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 października 2007 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 091 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2007-07-27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-07-2007 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2007 11:35