Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał VIII kadencji

R E J E S T R   U C H W A Ł 

VIII   K A D E N C J I    R A D Y    M I E J S K I E J   W   W O L I N I E 

Lp.

Data ustanowienia

Nr uchwały

Przedmiot uchwały

1.

23.11.2018 r.

I/1/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie

2.

23.11.2018 r.

I/2/18

w    sprawie    wyboru    Wiceprzewodniczącego     Rady

Miejskiej w Wolinie

3.

4.12.2018 r.

II/3/18

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie

4.

4.12.2018 r.

II/4/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolinie

5.

4.12.2018 r.

II/5/18

w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej

zakresu działania i składu osobowego

6.

4.12.2018 r.

II/6/18

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej

w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

7.

4.12.2018 r.

II/7/18

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

8.

4.12.2018 r.

II/8/18

w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia

Związku Gmin Wyspy Wolin

9.

4.12.2018 r.

II/9/18

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wolin do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

10.

4.12.2018 r.

II/10/18

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina

11.

4.12.2018 r.

II/11/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

12.

4.12.2018 r.

II/12/18

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

13.

4.12.2018 r.

II/13/18

w sprawie opłaty targowej

14.

20.12.2018 r.

III/14/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2019 r.

15.

20.12.2018 r.

III/15/18

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

16.

20.12.2018 r.

III/16/18

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka

Sienkiewicza 8 w Wolinie

17.

20.12.2018 r.

III/17/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21

o pow. 353 m² w obrębie 4 Wolin

18.

20.12.2018 r.

III/18/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha

19.

20.12.2018 r.

III/19/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 61 m² położonej w obrębie 4 Wolin

20.

20.12.2018 r.

III/20/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 245/4

o pow. 48 m² w obrębie 3 Wolin

21.

20.12.2018 r.

III/21/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24

o pow. 780 m² w obrębie 4 Wolin

22.

20.12.2018 r.

III/22/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 317/1 o pow. 0,2829 ha

23.

20.12.2018 r.

III/23/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo, w działce

Nr 14/1 o pow. 0,65 ha

24.

20.12.2018 r. 

III/24/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo,

składającej się z działki Nr 196/5 o pow. 800 m²

25.

20.12.2018 r. 

III/25/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 132 o pow. 0,5544 ha oraz w działce nr 133 o pow. 0,5270 ha

26.

20.12.2018 r. 

III/26/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka,

składającej się z części działki Nr 90/9 o pow. 10 m²

27.

20.12.2018 r. 

III/27/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63

o pow. 120 m² w obrębie 6 Wolin

28.

20.12.2018 r. 

III/28/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 99/6 o pow. 280 m² w obrębie 3 Wolin

29.

20.12.2018 r. 

III/29/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej

się z części działki Nr 27 o pow. 1 080 m²

30.

20.12.2018 r. 

III/30/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 164/10

o pow. 110 m² w obrębie 3 Wolin

31.

20.12.2018 r.

III/31/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce

Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha

32.

20.12.2018 r.

III/32/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej

się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m²

33.

20.12.2018 r.

III/33/18

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9

o pow. 21 m², części działki nr 33/10 o pow. 21 m², działki nr 33/11 o pow. 23 m², części działki nr 33/13

o pow. 20,60 m², części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m², części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m², działki nr

33/16 o pow. 51 m² oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m², położonej w obrębie 4 Wolin

34.

20.12.2018 r.

III/34/18

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami w 2019 roku

35.

20.12.2018 r.

III/35/18

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2019 r.

36.

20.12.2018 r.

III/36/18

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 roku

37.

20.12.2018 r.

III/37/18

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r.

38.

20.12.2018 r.

III/38/18

zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 – 2033

39.

20.12.2018 r.

III/39/18

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

40.

20.12.2018 r.

III/40/18

w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023

41.

20.12.2018 r.

III/41/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

42.

20.12.2018 r.

III/42/18

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek

w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

43.

20.12.2018 r.

III/43/18

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na

lata 2019 – 2023

44.

20.12.2018 r.

III/44/18

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

45.

25.01.2019 r.

IV/45/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

46.

25.01.2019 r.

IV/46/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

47.

25.01.2019 r.

IV/47/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 700/2

o pow. 70 m² w obrębie Kołczewo

48.

25.01.2019 r.

IV/48/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania lokalu świetlicy wiejskiej

o pow. 32,90 m² z przynależnymi częściami wspólnymi nieruchomości, stanowiącej działkę nr 88 o pow.

0,21 ha, położonego w Zastaniu 13

49.

25.01.2019 r.

IV/49/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

50.

25.01.2019 r.

IV/50/19

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym

51.

25.01.2019 r.

IV/51/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

52.

25.01.2019 r.

IV/52/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo

w rozwoju", z siedzibą w Wolinie

53.

25.01.2019 r.

IV/53/19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji

celowej

54.

25.01.2019 r.

IV/54/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Miejskiej

w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

55.

25.01.2019 r.

IV/55/19

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie, określenia jej zakresu działania i składu osobowego

56.

25.01.2019 r.

IV/56/19

w sprawie odwołania skarbnika gminy

57.

25.01.2019 r.

IV/57/19

w sprawie powołania skarbnika gminy

58.

26.02.2019 r.

V/58/19

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego

zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin

59.

26.02.2019 r.

V/59/19

w sprawie uzgodnienia projektu zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zmieniającego

zarządzenie w sprawie określenia granic pasa ochronnego na terenie gminy Wolin

60.

26.02.2019 r.

V/60/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wisełka w działce nr 149/1 o pow. 1327 m² oraz w działce nr 149/2 o pow. 1034 m²

61.

26.02.2019 r.

V/61/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego przy ulicy Marii

Konopnickiej 5 w Wolinie

62.

26.02.2019 r.

V/62/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 45, 46, 63, położone w obrębie geodezyjnym Gogolice

63.

26.02.2019 r.

V/63/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

64.

26.02.2019 r.

V/64/19

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolin”

65.

26.02.2019 r.

V/65/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo

66.

26.02.2019 r.

V/66/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

67.

26.03.2019 r.

VI/67/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 12 o pow.

1 m², w obrębie 4 Wolin

68.

26.03.2019 r.

VI/68/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w działce

Nr 282/2 o pow. 144 m² w obrębie 3 Wolin

69.

26.03.2019 r.

VI/69/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów w działce Nr 178 o pow. 1,41 ha

70.

26.03.2019 r.

VI/70/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Sierosław

składającej się z działki nr 92/1 o pow. 0,70 ha

71.

26.03.2019 r.

VI/71/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 149 o pow. 0,8911 ha

72.

26.03.2019 r.

VI/72/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej w części

działki Nr 2/9 o pow. 120 m² w obrębie 3 Wolin

73.

26.03.2019 r.

VI/73/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości o pow. łącznej 2,0708 ha, położonej

w obrębie 5 Wolin, składającej się z działek nr 57/1, nr 57/3, nr 57/4 i części działki Nr 58

74.

26.03.2019 r.

VI/74/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin

w działce nr 58/50 o pow. 719 m²

75.

26.03.2019 r.

VI/75/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części

działki Nr 39/12 o pow. 0,30 ha

76.

26.03.2019 r.

VI/76/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 47/19 o powierzchni 0,0084 ha, położonej przy ulicy Zamkowej w Wolinie

77.

26.03.2019 r.

VI/77/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ulicy Niedamira

8 w Wolinie

78.

26.03.2019 r.

VI/78/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław

79.

26.03.2019 r.

VI/79/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

80.

26.03.2019 r.

VI/80/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2019 rok

81.

26.03.2019 r.

VI/81/19

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce

82.

26.03.2019 r.

VI/82/19

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2019 r.

83.

26.03.2019 r.

VI/83/19

w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

84.

26.03.2019 r.

VI/84/19

zmieniająca uchwałę nr II/13/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej

85.

26.03.2019 r.

VI/85/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

86.

18.04.2019 r.

VII/86/19

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2019 r.

87.

18.04.2019 r.

VII/87/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 343/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

88.

18.04.2019 r.

VII/88/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej

89.

18.04.2019 r.

VII/89/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

90.

18.04.2019 r.

VII/90/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 141, 147, 159, 160 położone w obrębie geodezyjnym Darzowice

91.

18.04.2019 r.

VII/91/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Wolin dla terenu

położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

92.

18.04.2019 r.

VII/92/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

93.

18.04.2019 r.

VII/93/19

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

94.

18.04.2019 r.

VII/94/19

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie

95.

14.05.2019 r.

VIII/95/19

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługujących radnym diet oraz zwrotu

kosztów podróży służbowych

96.

14.05.2019 r.

VIII/96/19

zmieniająca uchwałę Nr LVI/732/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo w działkach nr 204/26 o pow. 5,9066 ha i nr 852/2 o pow. 2,8606 ha

97.

14.05.2019 r.

VIII/97/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

98.

14.05.2019 r.

VIII/98/19

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Wolinie

99.

14.06.2019 r.

IX/99/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 267/3 o pow. 758 m²

100.

14.06.2019 r.

IX/100/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów

w działkach Nr 14/2 o pow. 2,12 ha i Nr 17/3 o pow. 1,25 ha

101.

14.06.2019 r.

IX/101/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 3 Wolin,

w działkach nr 164/35 o pow. 1014 m², nr 164/36 o pow. 1008 m², nr 164/37 o pow. 902 m², nr 164/38

o pow. 1118 m², nr 164/39 o pow. 799 m², nr 164/40 o pow. 778 m², nr 164/42 o pow. 1021 m² oraz nr

164/43 o pow. 1154 m²

102.

14.06.2019 r.

IX/102/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w budynku nr 1 w Jagniątkowie

103.

14.06.2019 r.

IX/103/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo

104.

14.06.2019 r.

IX/104/19

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

105.

14.06.2019 r.

IX/105/19

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Ośrodka Kultury Gminy Wolin i nadania instytucji nowego

Statutu

106.

14.06.2019 r.

IX/106/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

107.

28.06.2019 r.

X/107/19

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

108.

28.06.2019 r.

X/108/19

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2018 r. oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2018 r.

109.

28.06.2019 r.

X/109/19

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2018

110.

28.06.2019 r.

X/110/19

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru i oddelegowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Wolinie do składu Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

111.

08.08.2019 r.

XI/111/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr: 342 położoną w obrębie geodezyjnym Warnowo

112.

08.08.2019 r.

XI/112/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Piaski Wielkie do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/33 o pow.0,0965 ha, położonej w Piaskach Wielkich

113.

08.08.2019 r.

XI/113/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 Wolin w działce nr 37/1 o pow. 63 m²

114.

08.08.2019 r.

XI/114/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności

działki nr 56/52, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

115.

08.08.2019 r.

XI/115/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 14 w Draminie

116.

08.08.2019 r.

XI/116/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności

działek nr 56/50 i 56/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

117.

08.08.2019 r.

XI/117/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie pomieszczenia o powierzchni 2,60 m², położonego w budynku nr 18 przy ul. Wojska Polskiego w Wolinie

118.

08.08.2019 r.

XI/118/19

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolin obejmującego teren w obrębie ewidencyjnym Darzowice

119.

08.08.2019 r.

XI/119/19

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin

120.

08.08.2019 r.

XI/120/19

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 112/3,119/2 położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Domysłów

121.

08.08.2019 r.

XI/121/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ulicy Zamkowej

4 w Wolinie

122.

08.08.2019 r.

XI/122/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 194/2 o powierzchni 0,0102 ha, położonej w obrębie

ewidencyjnym 0003 Wolin”

123.

08.08.2019 r.

XI/123/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

124.

 

 

 

125.

08.08.2019 r.

XI/125/19

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez

Gminę Wolin oraz określenie granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

126.

08.08.2019 r.

XI/126/19

w sprawie zmiany uchwały Nr LII/501/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 września 2009 roku, w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Wolin od dnia 1 września 2019 roku

127.

8.08.2019 r.

XI/127/19

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina

128.

13.08.2019 r.

XII//128/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

129.

28.08.2019 r.

XIII/129/19

w sprawie zaopiniowania projektu granicy przystani morskiej w Wolinie

130.

28.08.2019 r.

XIII/130/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

131.

17.09.2019 r.

XIV/131/19

w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Wolin pod firmą Przystań Morska Wolin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie

132.

30.09.2019 r.

XV/132/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

133.

30.09.2019 r.

XV/133/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

134.

30.09.2019 r.

XV/134/19

w sprawie powierzenia Burmistrzowi Wolina uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za

korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowym

i rekreacyjno-turystycznym oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone

w tych obiektach

135.

30.09.2019 r.

XV/135/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

136.

30.09.2019 r.

XV/136/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

137.

30.09.2019 r.

XV/137/19

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

138.

30.09.2019 r.

XV/138/19

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych

139.

15.10.2019 r.

XVI/139/19

w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

140.

15.10.2019 r.

XVI/140/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

141.

15.10.2019 r.

XVI/141/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

142.

15.10.2019 r.

XVI/142/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka

143.

30.10.2019 r.

XVII/143/19

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

144.

30.10.2019 r.

XVII/144/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

145.

30.10.2019 r.

XVII/145/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

146.

30.10.2019 r.

XVII/146/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 24/31

o pow. 46 m2 w obrębie 3 Wolin

147.

30.10.2019 r.

XVII/147/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow. 0,4239 ha

148.

30.10.2019 r.

XVII/148/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dobropole składającej się z działki nr 52 o pow. 0,98 ha

149.

30.10.2019 r.

XVII/149/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Skoszewo składającej się z działki nr 122 o pow. 0,3498 ha

150.

30.10.2019 r.

XVII/150/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ostromice składającej się z działki nr 103 o pow. 0,31 ha

151.

30.10.2019 r.

XVII/151/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce

nr 144/1 o pow. 0,1473 ha oraz działki nr 144/2 o pow. 0,2015 ha

152.

30.10.2019 r.

XVII/152/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/62 o pow.

2.742 m2 w obrębie 6 Wolin

153.

30.10.2019 r.

XVII/153/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha

154.

30.10.2019 r.

XVII/154/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 73 o pow. 0,3584 ha położonej w obrębie Wisełka

155.

30.10.2019 r.

XVII/155/19

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części

działki nr 163 o pow. 5,8699 ha

156.

30.10.2019 r.

XVII/156/19

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego nr 8 położonego w budynku nr 5 przy ulicy

Zamkowej w Wolinie

157.

30.10.2019 r.

XVII/157/19

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Płocin do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 95 o pow. 0,0925ha, położonej w Płocinie

158.

30.10.2019 r.

XVII/158/19

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego

w obrębie geodezyjnym Gogolice

159.

30.10.2019 r.

XVII/159/19

w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie

zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia granic pasa technicznego na terenie gminy Wolin

160.

30.10.2019 r.

XVII/160/19

w sprawie zatwierdzenia aktu o utworzeniu instytucji kultury dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu,

Turystyki i Rekreacji

161.

30.10.2019 r.

XVII/161/19

w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie, prowadzonych przez Gminę Wolin

162.

28.11.2019 r.

XVIII/162/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

163.

28.11.2019 r.

XVIII/163/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

164.

28.11.2019 r.

XVIII/164/19

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

165.

28.11.2019 r.

XVIII/165/19

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

166.

28.11.2019 r.

XVIII/166/19

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Żółwino,

w działce nr 13/18 o pow. 885 m²

167.

28.11.2019 r.

XVIII/167/19

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 21/11 i 21/17 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin

168.

28.11.2019 r.

XVIII/168/19

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

169.

26.11.2019 r.

XVIII/169/19

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

170.

28.11.2019 r.

XVIII/170/19

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV

Morzyczyn - Recław

171.

28.11.2019 r.

XVIII/171/19

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od

opłat i trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie

172.

28.11.2019 r.

XVIII/172/19

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

173.

19.12.2019 r.

XIX/173/19

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2020 r.

174.

19.12.2019 r.

XIX/174/19

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

175.

19.12.2019 r.

XIX/175/19

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

176.

19.12.2019 r.

XIX/176/19

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

177.

19.12.2019 r.

XIX/177/19

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2019/2020

178.

19.12.2019 r.

XIX/178/19

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2019 r.

179.

19.12.2019 r.

XIX/179/19

zmieniająca uchwałę Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 – 2033

180.

19.12.2019 r.

XIX/180/19

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

181.

31.01.2020 r.

XX/181/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako

działka nr 58/33 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin.

182.

31.01.2020 r.

XX/182/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Domysłowie: części działki nr 17/3 na części

działki nr 17/4

183.

31.01.2020 r.

XX/183/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 16 o powierzchni 0,0071 ha, położonej w Wisełce

184.

31.01.2020 r.

XX/184/20

w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin

185.

31.01.2020 r.

XX/185/20

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

186.

31.01.2020 r.

XX/186/20

w sprawie zmian w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

187.

31.01.2020 r.

XX/187/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

188.

31.01.2020 r.

XX/188/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

189.

31.01.2020 r.

XX/189/20

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 2020 – 2022

190.

31.01.2020 r.

XX/190/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin

191.

31.01.2020 r.

XX/191/20

w sprawie likwidacji filii Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Dargobądzu

192.

31.01.2020 r.

XX/192/20

o zmianie uchwały nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie

określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

193.

31.01.2020 r.

XX/193/20

w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji

194.

10.02.2020 r.

XXI/194/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

195.

10.02.2020 r.

XXI/195/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

196.

10.02.2020 r.

XXI/196/20

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których

Gmina Wolin jest organem prowadzącym

197.

25.02.2020 r.

XXII/197/20

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Wolina

198.

04.03.2020 r.

XXIII/198/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

199.

04.03.2020 r.

XXIII/199/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 64 o pow. 591 m² oraz nr 66 o pow. 1375 m², położonych w obrębie ewidencyjnym Wolin 4

200.

04.03.2020 r.

XXIII/200/20

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nr 3, położonym w budynku nr

10 w Mierzęcinie, wraz z udziałem 5617/43860 w nieruchomości wspólnej

201.

04.03.2020 r.

XXIII/201/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie drogi – ulicy Księżnej Zofii w Wolinie, oznaczonej jako działka nr 239/7 o powierzchni 0,2232 ha

202.

04.03.2020 r.

XXIII/202/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka składającej

się z części działki nr 159 o pow. 70 m2 i części działki nr 235/18 o pow. 218 m2

203.

04.03.2020 r.

XXIII/203/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 277/1 o pow.

156 m², w obrębie 3 Wolin

204.

04.03.2020 r.

XXIII/204/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 57/9 o pow. 262 m² oraz części działki nr 57/10 o pow. 32 m²

205.

04.03.2020 r.

XXIII/205/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 286/13 o pow.

194 m², w obrębie 3 Wolin

 

206.

04.03.2020 r.

XXIII/206/20

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem komina w obiekcie byłej ciepłowni, zlokalizowanego

w Wolinie przy ulicy Mickiewicza 14 na działce nr 70/2 w obrębie

5 Wolin wraz z niezbędnym terenem do zainstalowania urządzeń stacji bazowych telefonii

komórkowych, sieci telekomunikacyjnych i anten radiowych

207.

04.03.2020 r.

XXIII/207/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 57/1 o pow.

348,6 m² oraz części działki nr 57/8 o pow. 92 m² w obrębie Sierosław

208.

04.03.2020 r.

XXIII/208/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w części działki nr 33/1 o pow. 0,96 ha,

położonej w obrębie Sierosław

209.

04.03.2020 r.

XXIII/209/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Sierosław, oznaczonych jako działki: nr 57/10 o pow. 1300 m², nr 57/11 o pow. 1328 m², nr 57/12 o pow. 1406 m², nr 57/14 o pow. 1310 m², nr 57/15 o pow. 1327 m², nr 57/16 o pow. 1350 m²

210.

04.03.2020 r.

XXIII/210/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej

się z działki nr 236/17 o pow. 298 m2

211.

04.03.2020 r.

XXIII/211/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z części działki nr 151/17 o pow. 37 m²

212.

04.03.2020 r.

XXIII/212/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 213/24 o pow. 171 m² w obrębie 4 Wolin

213.

04.03.2020 r.

XXIII/213/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 164/10 o pow. 45 m² w obrębie 3 Wolin

214.

04.03.2020 r.

XXIII/214/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 9/2 o pow.

10 m² w obrębie 3 Wolin

215.

04.03.2020 r.

XXIII/215/16

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 213/25 o pow. 175 m² w obrębie 4 Wolin

216.

04.03.2020 r.

XXIII/216/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 24/14 o pow. 204 m² w obrębie 3 Wolin

217.

04.03.2020 r.

XXIII/217/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 124/1 o pow. 10 m², w obrębie 3 Wolin

218.

04.03.2020 r.

XXIII/218/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 24/21 o pow. 630 m²

219.

04.03.2020 r.

XXIII/219/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/22 o pow. 150 m² w obrębie 4 Wolin

220.

04.03.2020 r.

XXIII/220/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 236/21 o pow. 212 m² w obrębie 4 Wolin

221.

04.03.2020 r.

XXIII/221/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z działki nr 61/36 o pow. 108 m²

222.

04.03.2020 r.

XXIII/222/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 76 o pow. 280 m² w obrębie 4 Wolin

223.

04.03.2020 r.

XXIII/223/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki Nr 218/4

o pow. 21 m² położonej w obrębie 3 Wolin

224.

04.03.2020 r.

XXIII/224/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 39/11 o pow. 500 m², w obrębie 5 Wolin

225.

04.03.2020 r.

XXIII/225/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej

się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m²

226.

04.03.2020 r.

XXIII/226/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 70/24 o pow. 90 m², w obrębie 4 Wolin

227.

04.03.2020 r.

XXIII/227/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/17 o pow. 690 m²

228.

04.03.2020 r.

XXIII/228/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 286/22 o pow. 117 m²

229.

04.03.2020 r.

XXIII/229/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 27 o pow.

0,0280 ha, w obrębie 6 Wolin

230.

06.04.2020 r.

XXIV/230/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

231.

06.04.2020 r.

XXIV/231/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

232.

06.04.2020 r.

XXIV/232/20

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/ 392/17 z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych w Gminie Wolin

233.

06.04.2020 r.

XXIV/233/20

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

234.

06.04.2020 r.

XXIV/234/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 65

o powierzchni 0,1611 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

235.

06.04.2020 r.

XXIV/235/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 22, 23, 24/3 i 25/1 o łącznej powierzchni 10,6092 ha,

położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

236.

06.04.2020 r.

XXIV/236/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 29,9606 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/94 oraz części działki nr 261/87

237.

06.04.2020 r.

XXIV/237/20

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr:

347/4 oraz 367 położone w obrębie ewidencyjnym Skoszewo

238.

06.04.2020 r.

XXIV/238/20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego

w obrębie ewidencyjnym Domysłów

239.

06.04.2020 r.

XXIV/239/20

w sprawie przyjęcia regulaminów Stadionu Miejskiego w Wolinie oraz kompleksów boisk sportowych

„Orlik” zlokalizowanych w Wolinie i Kołczewie

240.

06.04.2020 r.

XXIV/240/20

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2020 r.

241.

06.04.2020 r.

XXIV/241/20

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Wolina

242.

06.04.2020 r.

XXIV/242/20

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 253 oraz 251/3, położone w obrębie ewidencyjnym Ostromice

243.

15.05.2020 r.

XXV/243/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r

244.

15.05.2020 r.

XXV/244/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

245.

15.05.2020 r.

XXV/245/20

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

246.

15.05.2020 r.

XXV/246/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie: działki nr 74/2 z obrębu 0002 Wolin na działkę nr 248 z obrębu 0004 Wolin

247.

15.05.2020 r.

XXV/247/20

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Wolinie: części działki nr 39/12 z obrębu

0005 Wolin na działkę nr 24 z obrębu 0002 Wolin

248.

15.05.2020 r.

XXV/248/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2, położonego w budynku nr 16B w Dargobądzu

249.

15.05.2020 r.

XXV/249/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku nr 21b w Chynowie

250.

15.05.2020 r.

XXV/250/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice

251.

15.05.2020 r.

XXV/251/20

w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

252.

15.05.2020 r.

XXV/252/20

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin

253.

15.05.2020 r.

XXV/253/20

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2020 r.

254.

15.05.2020 r.

XXV/254/20

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Warnowo do nieodpłatnego korzystania nieruchomości

niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,18 ha, położonej w Warnowie

255.

27.05.2020 r.

XXVI/255/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

256.

27.05.2020 r.

XXVI/256/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 29,9661 ha,

położonych w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/94 oraz działki nr 261/131

257.

27.05.2020 r.

XXVI/257/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin,

oznaczonej jako działka nr 536/1 o pow. 1144 m²

258.

27.05.2020 r.

XXVI/258/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego przy ulicy Słonecznej 1 w Kołczewie

259.

27.05.2020 r.

XXVI/259/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka, składającej

się z części działek nr 135/20 i 136/2 o łącznej powierzchni 1453 m²

260.

27.05.2020 r.

XXVI/260/20

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej w części działki nr 39/12 położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

261.

19.06.2020 r.

XXVII/261/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

262.

19.06.2020 r.

XXVII/262/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2033

263.

19.06.2020 r.

XXVII/263/20

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

264.

19.06.2020 r.

XXVII/264/20

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Kołczewie

265.

19.06.2020 r.

XXVII/265/20

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

266.

26.06.2020 r.

XXVIII/266/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o.

z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

267.

26.06.2020 r.

XXVIII/267/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

i objęcia w zamian nowych udziałów

268.

26.06.2020 r.

XXVIII/268/20

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

269.

26.06.2020 r.

XXVIII/269/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/5

o powierzchni 0,9992 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

270.

26.06.2020 r.

XXVIII/270/20

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kamieniu

Pomorskim o uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Wolinie

271.

26.06.2020 r.

XXVIII/271/20

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 czerwca 2020r. w przedmiocie akceptacji propozycji zmian w statucie Związku Gmin Wyspy Wolin polegających na nowym uregulowaniu procedury likwidacji Związku

272.

16.07.2020 r.

XXIX/272/20

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 208/18 o powierzchni 0,0892 ha, położonej w Łuskowie

273.

16.07.2020 r.

XXIX/273/20

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów: w prawie użytkowania wieczystego działki nr 372 o powierzchni 287 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1, a także w prawie własności budynku nr 16 w Dargobądzu

274.

16.07.2020 r.

XXIX/274/20

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie działki nr 24/5 o powierzchni 0,9992 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

275.

16.07.2020 r.

XXIX/275/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo, oznaczonej jako działka nr 476/3 o pow. 1904 m²

276.

28.08.2020 r.

XXX/276/20

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

277.

28.08.2020 r.

XXX/277/20

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2019 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2019 r.

278.

28.08.2020 r.

XXX/278/20

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolina z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2019

279.

28.08.2020 r.

XXX/279//20

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

280.

31.08.2020 r.

XXXI/280/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

281.

31.08.2020 r.

XXXI/281/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

282.

31.08.2020 r.

XXXI/282/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie

ewidencyjnym Sierosław, oznaczonych jako działki: nr 57/10 o pow. 1300 m², nr 57/11 o pow. 1328 m², nr

57/12 o pow. 1406 m², nr 57/14 o pow. 1310 m², nr 57/15 o pow. 1327 m², nr 57/16 o pow. 1350 m² wraz

z udziałami po 1/6 w wewnętrznej drodze dojazdowej oznaczonej numerem 57/13 o pow. 799 m²

283.

31.08.2020 r.

XXXI/283/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 218/1 o pow.

102 m² w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

284.

31.08.2020 r.

XXXI/284/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/1 o pow. 1146 m²

285.

31.08.2020 r.

XXXI/285/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151

o powierzchni 2,1384 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Wisełka

286.

31.08.2020 r.

XXXI/286/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

287.

31.08.2020 r.

XXXI/287/20

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2020/2021

288.

31.08.2020 r.

XXXI/288/20

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok

289.

31.08.2020 r.

XXXI/289/20

w sprawie powierzenia spółce Przystań Morska Wolin sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie wykonywania

zadań własnych Gminy Wolin z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych

i urządzeń sportowych oraz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz w sprawie

zmiany aktu założycielskiego spółki Przystań Morska Wolin sp. z o. o. z siedzibą w Wolinie

290.

31.08.2020 r.

XXXI/290/20

w sprawie przyjęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu

291.

24.09.2020 r.

XXXII/291/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

292.

24.09.2020 r.

XXXII/292/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

293.

24.09.2020 r.

XXXII/293/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym

0001 Wolin składających się z działek nr 9 o pow. 1,9109 ha, nr 17 o pow. 1,5180 ha, nr 21 o pow. 1,6680

ha, nr 12 o pow. 1,0188 ha, nr 19 o pow. 1,5288 ha, nr 15 o pow. 1,5501 ha

294.

24.09.2020 r.

XXXII/294/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej

się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m2

295.

24.09.2020 r.

XXXII/295/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału w wysokości 797/975, stanowiącego część

nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin składającej się z działki nr 5/34 o pow.

1208 m² i działki nr 5/36 o pow. 16 m²

296.

24.09.2020 r.

XXXII/296/20

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

297.

13.11.2020 r.

XXXIII/297/20

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

298.

13.11.2020 r.

XXXIII/298/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

299.

13.11.2020 r.

XXXIII/299/20

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

300.

13.11.2020 r.

XXXIII/300/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

301.

13.11.2020 r.

XXXIII301/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, oznaczonej jako działka nr 47/22 o pow. 799 m²

302.

13.11.2020 r.

XXXIII/302/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 0003 Wolin,

składającej się z części działki nr 151/22 o powierzchni 824 m²

303.

13.11.2020 r.

XXXIII/303/20

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Zagórze i Skoszewo

304.

13.11.2020 r.

XXXIII/304/20

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXII/254/16 Rady Miejskiej w Wolinie 31 maja 2016 r. fragmentu obrębu Recław w gminie Wolin

305.

13.11.2020 r.

XXXIII/305/20

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałego placu w Kołczewie

306.

13.11.2020 r.

XXXIII/306/20

w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie „Kraina Uśmiechu”

307.

13.11.2020 r.

XXVI/307/16

w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Wolinie oraz nadania mu Statutu

308.

13.11.2020 r.

XXXIII/308/20

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

309.

13.11.2020 r.

XXXII/309/20

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

310.

13.11.2020 r.

XXXIII/310/20

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

311.

20.11.2020 r.

XXXIV/311/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

312.

20.11.2020 r.

XXXIV/312/20

zmieniająca uchwałę Nr XXV/245/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dn. 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

313.

20.11.2020 r.

XXXIV/313/20

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych” eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2020-2024

314.

27.11.2020 r.

XXXV/314/20

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

315.

27.11.2020 r.

XXXV/315/20

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r.

316.

27.11.2020 r.

XXXV/316/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

317.

27.11.2020 r.

XXXV/317/20

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

318.

27.11.2020 r.

XXXV/318/20

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

319.

27.11.2020 r.

XXXV/319/20

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

320.

27.11.2020 r.

XXXV/320/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 25

o powierzchni 0,67 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

321.

27.11.2020 r.

XXXV/321/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 151/51 o powierzchni 0,0458 ha oraz części działki nr 151/29 o powierzchni 0,0037 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

322.

27.11.2020 r.

XXXV/322/20

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych,

zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

323.

27.11.2020 r.

XXXV/323/20

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

324.

27.11.2020 r.

XXXV/324/20

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

325.

27.11.2020 r.

XXXV/325/20

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

326.

27.11.2020 r.

XXXV/326/20

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

327.

18.12.2020 r.

XXXVI/327/20

w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Wolinie

328.

18.12.2020 r.

XXXVI/328/20

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji

zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Dziwnów

329.

18.12.2020 r.

XXXVI/329/20

zmieniająca uchwałę nr XXXIII/300/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

330.

18.12.2020 r.

XXXVI/330/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 15 o powierzchni 606 m², położonej w obrębie

ewidencyjnym 0001 Wisełka

331.

18.12.2020 r.

XXXVI/331/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/4 o powierzchni 0,7989 ha, położonej w obrębie

ewidencyjnym 0009 Sierosław

332.

18.12.2020 r.

XXXVI/332/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 80 m², stanowiącego część działki

nr 438/18, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

333.

18.12.2020 r.

XXXVI/333/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działek nr 4, nr 7, nr 8, nr 10, nr 11 o łącznej powierzchni 6,7997 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin

334.

18.12.2020 r.

XXXVI/334/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 160 m², stanowiącego część działki

nr 61/29, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

335.

18.12.2020 r.

XXXVI/335/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 251/46 o powierzchni 448 m² i działki

nr 265/3 o powierzchni 706 m², położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

336.

18.12.2020 r.

XXXVI/336/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału w wysokości do ½ nieruchomości zabudowanej,

oznaczonej jako działka nr 28/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

337.

18.12.2020 r.

XXXVI/337/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o łącznej powierzchni 2,2015 ha, stanowiących

części działek nr 238/2, nr 238/4, oraz działki nr 238/5, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

338.

18.12.2020 r.

XXXVI/338/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,6354 ha, stanowiącego cześć

działki nr 1/15, położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

339.

18.12.2020 r.

XXXVI/339/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 28 m², stanowiącego część działki

nr 70/2, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

340.

18.12.2020 r.

XXXVI/340/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 685 m², stanowiącego część działki

nr 58/22, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

341.

18.12.2020 r.

XXXVI/341/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 18 m², stanowiącego część działki

nr 700/2, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

342.

18.12.2020 r.

XXXVI/342/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 420 m², stanowiącego część działki

nr 148/12, położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

343.

18.12.2020 r.

XXXVI/343/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1457 m², stanowiącego działkę nr

151/41, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

344.

18.12.2020 r.

XXXVI/344/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 500 m², stanowiącego część działki

nr 239/24, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

345.

18.12.2020 r.

XXXVI/345/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 0,6084 ha stanowiącego część

działki nr 414/2, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

346.

18.12.2020 r.

XXXVI/346/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 15,0000 ha, stanowiącego część

działki nr 39/13, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

347.

18.12.2020 r.

XXXVI/347/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 63 m², stanowiącego część działki

nr 76, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

348.

18.12.2020 r.

XXXVI/348/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 0,4968 ha, stanowiącego działkę nr

185/3, położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

349.

18.12.2020 r.

XXXVI/349/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 2,1221 ha, stanowiącego działkę nr

8, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

350.

18.12.2020 r.

XXXVI/350/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,9932 ha stanowiącego działkę nr

42, położonego w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

351.

18.12.2020 r.

XXXVI/351/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 117 m², stanowiącego działkę nr

217/14, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

352.

18.12.2020 r.

XXXVI/352/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 800 m², stanowiącego działkę nr

196/5, położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

353.

18.12.2020 r.

XXXVI/353/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 45 m², stanowiącego działkę nr

 

 

 

99/3, położonego w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

 

354.

18.12.2020 r.

XXXVI/354/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1,2183 ha stanowiącego działkę nr 67/4, położonego w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

 

355.

18.12.2020 r.

XXXVI/355/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1015 m², stanowiącego część działki nr 393/3, położonego w obrębie ewidencyjnym Dargobądz

356.

18.12.2020 r.

XXXVI/356/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości nr 32, nr 131 o łącznej powierzchni

1,6561 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

357.

18.12.2020 r.

XXXVI/357/20

w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin

358.

18.12.2020 r.

XXXVI/358/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

359.

18.12.2020 r.

XXXVI/359/20

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/316/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi

z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

360.

29.12.2020 r.

XXXVII/360/20

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2021 r.

361.

29.12.2020 r.

XXXVII/361/20

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

362.

29.12.2020 r.

XXXVII/362/20

w    sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2020 r.

363.

29.12.2020 r.

XXXVII/363/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego nr 2 o powierzchni 398,64 m² położonego przy ul. Zamkowej 16 w Wolinie, działka nr 44/9 z obrębu 0004 Wolin

364.

29.12.2020 r.

XXXVII/364/20

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok

365.

29.12.2020 r.

XXXVII/365/20

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy

Wolin na lata 2017 – 2021

366.

29.12.2020 r.

XXXVII/366/20

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Wolin Panu Stanisławowi Łaszczowi

367.

29.12.2020 r.

XXXVII/367/20

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

368.

29.12.2020 r.

XXXVII/368/20

zmieniająca uchwałę Nr XIX/174/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2020-2035

369.

29.12.2020 r.

XXXVII/369/20

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wolin

370.

29.12.2020 r.

XXXVII/370/20

w    sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Wolin

371.

29.12.2020 r.

XXXVII/371/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 105,14 m² położonego

w obrębie 0004 Wolin

372.

29.12.2020 r.

XXXVII/372/20

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 12/2, o powierzchni 710 m²,

położonej w obrębie Żółwino

373.

29.12.2020 r.

XXXVII/373/20

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Wisełka,

składającej się z części działki nr 136/2 o łącznej powierzchni 478 m²

 

374.

29.01.2021 r.

XXXVIII/374/21

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

z siedzibą w Wolinie na lata 2021 – 2024”

375.

29.01.2021 r.

XXXVIII/375/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Zamkowej

4 w Wolinie

376.

29.01.2021 r.

XXXVIII/376/21

w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 24/33, o powierzchni 758 m²,

położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin

377.

29.01.2021 r.

XXXVIII/377/21

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w części działki nr 79/3

położonej w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

378.

29.01.2021 r.

XXXVIII/378/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 530 m², stanowiącego część działki

nr 27, położonego w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

379.

29.01.2021 r.

XXXVIII/379/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin

380.

29.01.2021 r.

XXXVIII/380/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębach ewidencyjnych nr 1 i nr 2 miasta Wolin

381.

29.01.2021 r.

XXXVIII/381/21

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego

382.

29.01.2021 r.

XXXVIII/382/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wolin porozumienia z Gminą Międzyzdroje

w sprawie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyzdrojach

383.

29.01.2021 r.

XXXVIII/383/21

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których

Gmina Wolin jest organem prowadzącym

384.

26.02.2021 r.

XXXIX/384/21

w sprawie zaopiniowania projektu granicy portu morskiego w Wolinie

385.

26.02.2021 r.

XXXIX/385/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 28, 1/1, 3/1, 4/1, 5 oraz 9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

386.

26.02.2021 r.

XXXIX/386/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 151/59, 151/60, 151/61 oraz 151/62, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

387.

26.02.2021 r.

XXXIX/387/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/63 o powierzchni 0,0460 ha oraz działki nr 151/57 o powierzchni 0,0038 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

388.

26.02.2021 r.

XXXIX/388/21

w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018

389.

26.02.2021 r.

XXXIX/389/21

w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Wolin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

390.

26.02.2021 r.

XXXIX/390/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

391.

26.02.2021 r.

XXXIX/391/21

w sprawie rozpatrzenia petycji

392.

30.03.2021 r.

XL/392/21

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” sp. z o.o.

393.

30.03.2021 r.

XL/393/21

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN –

Zachodni” sp. z o.o.

394.

30.03.2021 r.

XL/394/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 81/8

z obrębu ewidencyjnego Chynowo

395.

30.03.2021 r.

XL/395/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, oznaczonej jako działka nr 47/24 o pow. 654 m²

396.

30.03.2021 r.

XL/396/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek nr 131/29, 75/2 oraz 73,

położonych w obrębie ewidencyjnym Wisełka

397.

30.03.2021 r.

XL/397/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 24, 25, 35, 60, 61 oraz 62,

położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

398.

30.03.2021 r.

XL/398/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 1/65 oraz 1/66, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

399.

30.03.2021 r.

XL/399/21

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

400.

30.03.2021 r.

XL/400/21

w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie

401.

30.03.2021 r.

XL/401/21

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr: 88, 81/2 oraz 193, położone w obrębie ewidencyjnym Recław

402.

30.03.2021 r.

XL/402/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym nr 2 miasta Wolin w granicach działki nr 19/7

403.

30.03.2021 r.

XL/403/21

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

404.

30.03.2021 r.

XL/404/21

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

405.

30.03.2021 r.

XL/405/21

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2021r.

406.

30.03.2021 r.

XL/406/21

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych,

nagród i wyróżnień

407.

30.03.2021 r.

XL/407/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

408.

30.03.2021 r.

XL/408/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

409.

14.04.2021 r.

XLI/409/21

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorski” sp. z o.o.

410.

14.04.2021 r.

XLI/410/21

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa

na sfinalizowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN –

Zachodniopomorski” sp. z o.o.

411.

29.04.2021 r.

XLII/411/21

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2021 r.

412.

29.04.2021 r.

XLII/412/121

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin.

413.

29.04.2021 r.

XLII/413/21

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

414.

29.04.2021 r.

XLII/414/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej.

415.

29.04.2021 r.

XLII/415/21

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy

 

416.

06.05.2021 r.

XLIII/416/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

417.

06.05.2021 r.

XLIII/417/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

418.

06.05.2021 r.

XLIII/418/21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

419.

06.05.2021 r.

XLIII/419/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

420.

06.05.2021 r.

XLIII/420/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

421.

06.05.2021 r.

XLIII/421/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 148/14 o powierzchni 0,0940 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław

422.

06.05.2021 r.

XLIII/422/21

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 55/4 i 56/11 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin

423.

06.05.2021 r.

XLIII/423/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 244/7, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

424.

06.05.2021 r.

XLIII/424/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu o powierzchni 1162 m2 stanowiącego działkę nr 61/13 oraz terenu o powierzchni 329 m2, stanowiącą część działki nr 61/38, położonego w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

425.

06.05.2021 r.

XLIII/425/21

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

426.

06.05.2021 r.

XLIII/426/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 90/5 z obrębu ewidencyjnego Kołczewo 1

427.

26.05.2021 r.

XLIV/427/21

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku

o dodatek mieszkaniowy

428.

26.05.2021 r.

XLIV/428/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

429.

26.05.2021 r.

XLIV/429/21

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami

430.

26.05.2021 r.

XLIV/430/21

w sprawie zmiany Uchwały XXXV/318/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

431.

26.05.2021 r.

XLIV/431/21

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/317/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 listopada 2020 r. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

432.

26.05.2021 r.

XLIV/432/21

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

433.

02.06.2021 r.

XLV/433/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

434.

02.06.2021 r.

XLV/434/21

w sprawie organizacji publicznego transportu na terenie Gminy Wolin.

435.

02.06.2021 r.

XLV/435/21

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

436.

02.06.2021 r.

XLV/436/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 249/2,

położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

437.

02.06.2021 r.

XLV/437/21

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

438.

30.06.2021 r. 

XLVI/438/21

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

439.

30.06.2021 r. 

XLVI/439/21

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2020 r. oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2020 r.

440.

30.06.2021 r. 

XLVI/440/21

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2020

441.

30.06.2021 r. 

XLVI/441/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

442.

30.06.2021 r. 

XLVI/442/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/58 o powierzchni 0,1429 ha, położonej w Uninie

443.

30.06.2021 r. 

XLVI/443/21

w    sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Wolin

444.

30.06.2021 r. 

XLVI/444/21

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na 2021 rok

445.

28.07.2021 r. 

XLVII/445/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

446.

28.07.2021 r. 

XLVII/446/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

447.

28.07.2021 r. 

XLVII/447/21

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego

i objęcia w zamian nowych udziałów

448.

28.07.2021 r. 

XLVII/448/21

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2021/2022

449.

28.07.2021 r. 

XLVII/449/21

w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin   

450.

28.07.2021 r. 

XLVII/450/21

w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Dargobądzu

451.

28.07.2021 r. 

XLVII/451/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

452.

28.07.2021 r. 

XLVIII/452/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Wisełce

453.

12.08.2021 r. 

XLIX/453/21

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolin

454.

12.08.2021 r. 

XLIX/454/21

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 109/11, 109/13, 109/15 oraz 109/10 o łącznej powierzchni 0,1033 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

455.

17.09.2021 r. 

L/455/21

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2021  r.     

456.

17.09.2021 r. 

L/456/21

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

457.

17.09.2021 r. 

L/457/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

458.

17.09.2021 r. 

L/458/21

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolin na lata 2021 – 2030

459.

17.09.2021 r. 

L/459/21

w sprawie przejęcia przez Gminę Wolin zadania publicznego z zakresu właściwości województwa

460.

12.10.2021 r. 

LI/460/21

w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

461.

12.10.2021 r. 

LI/461/21

w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

462.

12.10.2021 r. 

LI/462/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 151/65 o pow. 1,0079 ha i działki nr 331 o pow. 0,0345 ha

463.

12.10.2021 r. 

LI/463/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, składającej się z części działki nr 27 o pow. 0,2332 ha

464.

12.10.2021 r. 

LI/464/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 91/11 o pow. 0,1443 ha

465.

12.10.2021 r. 

LI/465/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

466.

12.10.2021 r. 

LI/466/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 35/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino

467.

12.10.2021 r. 

LI/467/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

468.

03.11.2021 r.

LII/468/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

469.

03.11.2021 r.

LII/469/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

470.

03.11.2021 r.

LII/470/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 3,1053 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Recław: działki nr 261/133 oraz działki nr 261/171

471.

03.11.2021 r.

LII/471/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Słowiańskiej 1 w Wolinie

472.

03.11.2021 r.

LII/472/21

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

473.

03.11.2021 r.

LII/473/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

474.

03.11.2021 r.

LII/474/21

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin terenu położonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin

475.

23.11.2021 r.

LIII/475/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

476.

23.11.2021 r.

LIII/476/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

477.

23.11.2021 r.

LIII/477/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

478.

23.11.2021 r.

LIII/478/21

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

479.

23.11.2021 r.

LIII/479/21

w sprawie opłaty miejscowej

480.

23.11.2021 r.

LIII/480/21

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty

481.

23.11.2021 r.

LIII/481/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/431/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wolin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

482.

23.11.2021 r.

LIII/482/21

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7852 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Żółwino: działki nr 2/7 oraz działki nr 2/8

483.

23.11.2021 r.

LIII/483/21

w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

484.

23.11.2021 r.

LIII/484/21

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 

485.

03.12.2021 r.

LIV/485/21

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/164/19 Rady Miejskiej w Wolinie z 28 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

486.

03.12.2021 r.

LIV/486/21

w sprawie emisji obligacji Gminy Wolin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

487.

03.12.2021 r.

LIV/487/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

488.

03.12.2021 r.

LIV/488/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2035

489.

03.12.2021 r.

LIV/489/21

zmieniająca uchwałę nr XL/387/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

490.

03.12.2021 r.

LIV/490/21

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

491.

22.12.2021 r.

LV/491/21

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2022 r.

492.

22.12.2021 r.

LV/492/21

w sprawie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

493.

22.12.2021 r.

LV/493/21

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok

494.

22.12.2021 r.

LV/494/21

w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin na lata 2022 – 2026

495.

22.12.2021 r.

LV/495/21

w sprawie nadania nazwy urzędowej drogom publicznym w obrębie Kołczewo – 1

496.

22.12.2021 r.

LV/496/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb składającej się z działki nr 150 o pow. 4,2057 ha

 497.

22.12.2021 r.

LV/497/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo w działce nr 844 o pow. 0,5911 ha

498.

22.12.2021 r.

LV/498/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63 o pow. 120 m² w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

499.

22.12.2021 r.

LV/499/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów w działce nr 205 o pow. 2,02 ha

500.

22.12.2021 r.

LV/500/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, składającej się z działki nr 18/169 o pow. 0,0937 ha

501.

22.12.2021 r.

LV/501/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb, w działce nr 144 o pow. 1,7631 ha

502.

22.12.2021 r.

LV/502/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kodrąb składającej się z działki nr 79 o pow. 1,4208 ha

503.

22.12.2021 r.

LV/503/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha

504.

22.12.2021 r.

LV/504/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca w działce nr 135/2 o pow. 0,3998 ha

505.

22.12.2021 r.

LV/505/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, w działce nr 14/1 o pow. 0,65 ha

506.

22.12.2021 r.

LV/506/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 203 o pow. 0,0561 ha w obrębie ewidencyjnym Skoszewo

507.

22.12.2021 r.

LV/507/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów, w działce nr 191 o pow. 0,86 ha

508.

22.12.2021 r.

LV/508/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo w działce nr 7/2 o pow. 1,72 ha

509.

22.12.2021 r.

LV/509/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z części działki nr 47/53 o pow. 53 m²

510.

22.12.2021 r.

LV/510/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, w części działki nr 39/15 o pow. 0,70 ha

511.

22.12.2021 r.

LV/511/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Troszyn, w działce nr 64/4 o pow. 0,0235 ha

512.

22.12.2021 r.

LV/512/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wiejkowo, w części działki nr 3/64 o pow. 0,0420 ha

513.

22.12.2021 r.

LV/513/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 24/32 o pow. 32 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

514.

22.12.2021 r.

LV/514/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo w działce nr 84/88 o pow. 0,0061 ha

515.

22.12.2021 r.

LV/515/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łuskowo, w części działki nr 121/1 o pow. 0,70 ha

516.

22.12.2021 r.

LV/516/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z części działki nr 90/9 o pow. 10 m²

517.

22.12.2021 r.

LV/517/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, składającej się z działki nr 125 o pow. 2803 m² i części działki nr 130/5 o pow. 1120 m²

518.

22.12.2021 r.

LV/518/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, w części działki nr 86/1 o pow. 0,0140 ha

519.

22.12.2021 r.

LV/519/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 286/20 o pow. 194 m², działki nr 286/16 o pow. 276 m² i części działki nr 277/2 o pow. 23 m²

520.

22.12.2021 r.

LV/520/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 692 m² w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

521.

22.12.2021 r.

LV/521/21

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego

522.

22.12.2021 r.

LV/522/21

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2021 r.

523.

22.12.2021 r.

LV/523/21

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/361/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2021-2039

524.

22.12.2021 r.

LV/524/21

w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom z terenu gminy Wolin

525.

22.12.2021 r.

LV/525/21

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Wolina

526.

22.12.2021 r.

LV/526/21

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 2: działki nr 3/2 o powierzchni 800 m² oraz działki nr 3/11 o powierzchni 1100 m², a także nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1: części działki nr 848/1 o powierzchni 836 m² oraz części działki nr 849 o powierzchni 130 m².

527.

26.01.2022 r.

LVI/527/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

528.

26.01.2022 r.

LVI/528/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

529.

26.01.2022 r.

LVI/529/22

w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałym ulicom w Wolinie – obręb 2

530.

26.01.2022 r.

LVI/530/22

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

531.

26.01.2022 r.

LVI/531/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 27 o powierzchni 0,51 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Domysłów

532.

26.01.2022 r.

LVI/532/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 189/15 o powierzchni 0,0165 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1

533.

26.01.2022 r.

LVI/533/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 116/3 o powierzchni 0,0233 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

534.

26.01.2022 r.

LVI/534/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1,0181 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 306, 308, 309 oraz 310

535.

26.01.2022 r.

LVI/535/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 194, 224, 320, 321, 322, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 343 i 351

536.

26.01.2022 r.

LVI/536/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 18/199 o powierzchni 0,0564 ha, położonej w Uninie

537.

26.01.2022 r.

LVI/537/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 12 położonego przy ul. Mickiewicza 4g w Wolinie

538.

26.01.2022 r.

LVI/538/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

539.

26.01.2022 r.

LVI/539/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

540.

26.01.2022 r.

LVI/540/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Darzowice dla działek nr: 116/2, 116/4, 117/8

541.

26.01.2022 r.

LVI/541/22

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

542.

26.01.2022 r.

LVI/542/22

w sprawie opłaty targowej

543.

26.01.2022 r.

LVI/543/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

544.

26.01.2022 r.

LVI/544/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

545.

26.01.2022 r.

LVI/545/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

546.

26.01.2022 r.

LVI/546/22

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

547.

02.03.2022 r.

LVII/547/22

w sprawie wsparcia Ukrainy.

548.

02.03.2022 r.

LVII/548/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

549.

02.03.2022 r.

LVII/549/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

550.

02.03.2022 r.

LVII/550/22

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

551.

02.03.2022 r.

LVII/551/22

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/541/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

552.

02.03.2022 r.

LVII/552/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu

553.

02.03.2022 r.

LVII/553/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej

554.

02.03.2022 r.

LVII/554/22

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej.

555.

02.03.2022 r.

LVII/555/22

w sprawie wniesienia przez Gminę Wolin wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.

556.

02.03.2022 r.

LVII/556/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 175, 176, 177, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 217, 219, 220, 273, 275, 276, 277, 278, 282, 283, 284, 287 i 288

557.

02.03.2022 r.

LVII/557/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 4/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

558.

02.03.2022 r.

LVII/558/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 65, 69/1, 70/1 i 71/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, a także działek nr 1/3 i 1/9, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

559.

02.03.2022 r.

LVII/559/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin: działki nr 66/2 o powierzchni 0,1064 ha oraz nr 64 o powierzchni 0,0591 ha

560.

02.03.2022 r.

LVII/560/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 10/12 o pow. 0,0760 ha

561.

02.03.2022 r.

LVII/561/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 70/21 o pow. 0,0033 ha

562.

02.03.2022 r.

LVII/562/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 116/4 o pow. 0,0181 ha

563.

02.03.2022 r.

LVII/563/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 250/5 o pow. 0,0022 ha

564.

02.03.2022 r.

LVII/564/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 236/23 o pow. 0,0720 ha

565.

02.03.2022 r.

LVII/565/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 61/29 o pow. 0,0150 ha oraz części działki nr 61/38 o pow. 0,0240 ha

566.

02.03.2022 r.

LVII/566/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 61/38 o pow. 0,1170 ha

567.

02.03.2022 r.

LVII/567/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 42/49

568.

02.03.2022 r.

LVII/568/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 213/30 o pow. 0,0178 ha

569.

02.03.2022 r.

LVII/569/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 213/26 o pow. 0,0177 ha

570.

02.03.2022 r.

LVII/570/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w działce nr 121/8 o pow. 0,0823 ha.

571.

02.03.2022 r.

LVII/571/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice w działce nr 12 o pow. 2,1796 ha

572.

02.03.2022 r.

LVII/572/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 180 m² i działek nr 438/9, nr 438/10, nr 438/11, nr 438/13, nr 438/14, nr 438/15, nr 438/16, nr 438/17 o łącznej pow. 172 m² w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

573.

02.03.2022 r.

LVII/573/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo w działce nr 146 o pow. 1,1837 ha, nr 147/1 o pow. 0,5250 ha, nr 148 o pow. 1,7715 ha.

574.

02.03.2022 r.

LVII/574/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonych jako działki: nr 182/3 o pow. 0,1267 ha, nr 182/4 o pow. 0,1335 ha, nr 182/5 o pow. 0,1372 ha

575.

02.03.2022 r.

LVII/575/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/103/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo

576.

02.03.2022 r.

LVII/576/22

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/370/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

577.

02.03.2022 r.

LVII/577/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów.

578.

02.03.2022 r.

LVII/578/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

579.

02.03.2022 r.

LVII/579/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław

580.

02.03.2022 r.

LVII/580/22

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

581.

02.03.2022 r.

LVII/581/22

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

582.

29.03.2022 r.

LVIII/582/22

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2022 r.

583.

29.03.2022 r.

LVIII/583/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

584.

29.03.2022 r.

LVIII/584/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

585.

29.03.2022 r.

LVIII/585/22

w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

586.

29.03.2022 r.

LVIII/586/22

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2022 r.

587.

29.03.2022 r.

LVIII/587/22

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów.

588.

29.03.2022 r.

LVIII/588/22

w sprawie zmieniająca uchwałę nr LI/460/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzeń za inkaso

589.

29.03.2022 r.

LVIII/589/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 17/3 o powierzchni 0,0339 ha, położonej w obrębie 0005 Wolin

590.

29.03.2022 r.

LVIII/590/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 109/14 o powierzchni 0,0443 ha, położonej w Wisełce.

591.

29.03.2022 r.

LVIII/591/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 63, 65, 66, 68, 69, 70, 82, 84, 85 i 87, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

592.

29.03.2022 r.

LVIII/592/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 265/1 o powierzchni 0,0014 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin.

593.

29.03.2022 r.

LVIII/593/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 244/6 o powierzchni 0,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

594.

29.03.2022 r.

LVIII/594/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 211 o pow. 66 m², z działki nr 210/1 o pow. 48 m² oraz nr 210/2 o pow. 11 m².

595.

29.03.2022 r.

LVIII/595/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 2/3 o pow. 123 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.

596.

29.03.2022 r.

LVIII/596/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 83/16 o pow. 16 m²

597.

29.03.2022 r.

LVIII/597/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 264 o pow. 522 m².

598.

29.03.2022 r.

LVIII/598/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 218/1 o pow. 200 m².

599.

29.03.2022 r.

LVIII/599/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej działkę nr 99/6 o pow. 280 m².

600.

29.03.2022 r.

LVIII/600/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z działki nr 286/21 o pow. 106 m² oraz działki nr 286/19 o pow. 52 m².

601.

29.03.2022 r.

LVIII/601/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 124/1 o pow. 20 m².

602.

29.03.2022 r.

LVIII/602/22

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego realizowanego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora” na 2022 rok.

603.

29.03.2022 r.

LVIII/603/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 164/10 o pow. 110 m², w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin.

604.

29.03.2022 r.

LVIII/604/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej działkę nr 56/18 o pow. 72 m² oraz część działki nr 55/9 o pow. 6 m².

605.

29.03.2022 r.

LVIII/605/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo.

606.

29.03.2022 r.

LVIII/606/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1.

607.

29.03.2022 r.

LVIII/607/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/555/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gogolice gminy Wolin.

608.

29.03.2022 r.

LVIII/608/22

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/554/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

609.

29.03.2022 r.

LVIII/609/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka.

610.

27.04.2022 r.

LIX/610/22

w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

611.

27.04.2022 r.

LIX/611/22

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy

612.

27.04.2022 r.

LIX/612/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

613.

27.04.2022 r.

LIX/613/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin: działek nr 192, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 328 i 329

614.

27.04.2022 r.

LIX/614/22

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

615.

27.04.2022 r.

LIX/615/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 438/18 o pow. 160 m² w obrębie Kołczewo

616.

27.04.2022 r.

LIX/616/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z działki nr 73/7 o pow. 14 m²

617.

27.04.2022 r.

LIX/617/22

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Wolin a Powiatem Kamieńskim

618.

27.04.2022 r.

LIX/618/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

619.

27.04.2022 r.

LIX/619/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 18 lutego 2022 r.

620.

27.04.2022 r.

LIX/620/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 21 lutego 2022 r.

621.

27.04.2022 r.

LIX/621/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina z dnia 23 lutego 2022 r.

622.

27.04.2022 r.

LIX/622/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wolina i Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

623.

30.05.2022 r.

LX/623/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 91/10 o pow. 0,1425 ha

624.

30.05.2022 r.

LX/624/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej garażem, położonej w działce nr 70/4 o pow. 42 m² w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

625.

30.05.2022 r.

LX/625/22

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

626.

15.06.2022 r.

LXI/626/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

627.

15.06.2022 r.

LXI/627/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

628.

15.06.2022 r.

LXI/628/22

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”

629.

15.06.2022 r.

LXI/629/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

630.

15.06.2022 r.

LXI/630/22

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płocin, gmina Wolin

631.

15.06.2022 r.

LXI/631/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin

632.

15.06.2022 r.

LXI/632/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu płożonego w obrębie nr 3 w mieście Wolin w rejonie ulic: Katedralnej, Ciasnej, Wojska Polskiego, Św. Jana Pawła II

633.

15.06.2022 r.

LXI/633/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/418/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 6 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej z Województwem Zachodniopomorskim oraz udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w formie dotacji celowej

634.

15.06.2022 r.

LXI/634/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Leśnej w Wolinie”

635.

15.06.2022 r.

LXI/635/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Dargobądz-Karnocice”

636.

29.06.2022 r.

LXII/636/22

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

637.

29.06.2022 r.

LXII/637/22

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2021 r.

638.

29.06.2022 r.

LXII/638/22

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2021

639.

09.08.2022 r.

LXIII/639/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino

640.

09.08.2022 r.

LXIII/640/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sułomino

641.

09.08.2022 r.

LXIII/641/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino

642.

09.08.2022 r.

LXIII/642/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław

643.

09.08.2022 r.

LXIII/643/22

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolin, w roku szkolnym 2022/2023

644.

09.08.2022 r.

LXIII/644/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 151/66 o powierzchni 0,0208 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

645.

09.08.2022 r.

LXIII/645/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, oznaczonej jako działka nr 154/3 o pow. 0,6984 ha

646.

09.08.2022 r.

LXIII/646/22

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2022 r.

647.

09.08.2022 r.

LXIII/647/22

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

648.

31.08.2022 r.

LXIV/648/22

w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, gm. Wolin

649.

31.08.2022 r.

LXIV/649/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Gogolice

650.

31.08.2022 r.

LXIV/650/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, oznaczonej jako działka nr 1/69 o pow. 0,5366 ha

651.

31.08.2022 r.

LXIV/651/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Żółwino w części działki nr 11/1 o powierzchni 0,0023 ha

652.

31.08.2022 r.

LXIV/652/22

w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie nazw ulic w miejscowości Zastań

653.

31.08.2022 r.

LXIV/653/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

654.

31.08.2022 r.

LXIV/654/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

655.

31.08.2022 r.

LXIV/655/22

w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich

656.

31.08.2022 r.

LXIV/656/22

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

657.

31.08.2022 r.

LXIV/657/22

w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Wolin i Skarb Państwa -Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Dramino”

658.

29.09.2022 r.

LXV/658/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

659.

29.09.2022 r.

LXV/659/22

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

660.

29.09.2022 r.

LXV/660/22

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”

661.

29.09.2022 r.

LXV/661/22

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

662.

29.09.2022 r.

LXV/662/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice, oznaczonej jako działka nr 153 o pow. 0,0401 ha

663.

29.09.2022 r.

LXV/663/22

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

664.

27.10.2022 r.

LXVI/664/22

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

665.

27.10.2022 r.

LXVI/665/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

666.

27.10.2022 r.

LXVI/666/22

zmieniająca uchwałę Nr LV/492/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2022-2039

667.

27.10.2022 r.

LXVI/667/22

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Jarzębowo

668.

27.10.2022 r.

LXVI/668/22

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Kołczewie

669.

27.10.2022 r.

LXVI/669/22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 294/7 o powierzchni 0,0248 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin

670.

21.11.2022 r.

LXVII/670/22

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

671.

21.11.2022 r.

LXVII/671/22

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

672.

21.11.2022 r.

LXVII/672/22

w sprawie opłaty miejscowej

673.

21.11.2022 r.

LXVII/673/22

w sprawie opłaty targowej

674.

21.11.2022 r.

LXVII/674/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 w Mokrzycy Małej 12

675.

21.11.2022 r.

LXVII/675/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, składającej się z części działki nr 5/21 o pow. 2,88 m², części działki nr 239/24 o pow. 4,32 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, części działki nr 700/2 o pow. 2,88 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, część działki nr 265/1 o pow. 2,88 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz

676.

21.11.2022 r.

LXVII/676/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej części działki nr 58/4 o pow. 70 m²

677.

21.11.2022 r.

LXVII/677/22

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/25 o powierzchni 0,0175 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

678.

21.11.2022 r.

LXVII/678/22

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolin w latach 2023 - 2027

679.

21.11.2022 r.

LXVII/679/22

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wolin Przedszkolu Miejskim w Wolinie „Kraina Uśmiechu” oraz Punktach Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych

680.

21.11.2022 r.

LXVII/680/22

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

681.

29.11.2022 r.

LXVIII/681/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

682.

21.12.2022 r.

LXIX/682/22

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2023 r.

683.

21.12.2022 r.

LXIX/683/22

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

684.

21.12.2022 r.

LXIX/684/22

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

685.

21.12.2022 r.

LXIX/685/22

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wolin na lata 2023 – 2025

686.

21.12.2022 r.

LXIX/686/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 251/34 o pow. 61 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

687.

21.12.2022 r.

LXIX/687/22

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 37/2 położoną w obrębie geodezyjnym Wisełka

688.

28.12.2022 r.

LXX/688/22

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2022 r.

689.

28.12.2022 r.

LXX/689/22

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie

690.

28.12.2022 r.

LXX/690/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 2: działki nr 3/2 o powierzchni 800 m² oraz działki nr 3/11 o powierzchni 1100 m², a także nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1: części działki nr 848/1 o powierzchni 836 m² oraz części działki nr 849 o powierzchni 130 m²

691.

28.12.2022 r.

LXX/691/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, składającej się z działki nr 217/11 o pow. 380 m²

692.

28.12.2022 r.

LXX/692/22

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z działki nr 286/22 o pow. 117 m²

693.

28.12.2022 r.

LXX/693/22

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nadmorski Bór Storczykowy"

694.

28.12.2022 r.

LXX/694/22

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów Sołectw Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze,

695.

09.01.2023 r.

LXXI/695/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

696.

09.01.2023 r.

LXXI/696/23

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”

697.

31.01.2023 r.

LXXII/697/23

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2023 r.

698.

31.01.2023 r.

LXXII/698/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 109/5, 109/12, 109/14 oraz 109/16 o łącznej powierzchni 0,2388 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

699.

31.01.2023 r.

LXXII/699/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek 59/8 o pow. 0,0786 ha, 59/9 o pow. 0,0659 ha oraz 59/10 o pow. 0,1054 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Troszyn

700.

31.01.2023 r.

LXXII/700/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1/72, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

701.

31.01.2023 r.

LXXII/701/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 1/71 i 1/73 o łącznej powierzchni 0,9916 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

702.

31.01.2023 r.

LXXII/702/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 251/31, 251/33, 251/37 oraz 251/38 o łącznej powierzchni 0,2744 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

703.

31.01.2023 r.

LXXII/703/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 268/8 o powierzchni 0,0021 ha oraz działki nr 268/9 o powierzchni 0,0017 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

704.

31.01.2023 r.

LXXII/704/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. Jaracza 4 w Wolinie

705.

31.01.2023 r.

LXXII/705/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego nr 1 w Sierosławiu 34

706.

31.01.2023 r.

LXXII/706/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

707.

31.01.2023 r.

LXXII/707/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

708.

31.01.2023 r.

LXXII/708/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego w sprawie powołania Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opracowania strategii ZIT oraz zarządzania ZIT Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego

709.

31.01.2023 r.

LXXII/709/23

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin

710.

31.01.2023 r.

LXXII/710/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

711.

31.01.2023 r.

LXXII/711/23

w sprawie zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

712.

31.01.2023 r.

LXXII/712/23

zmieniająca uchwałę Nr LXVII/671/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

713.

10.02.2023 r.

LXXIII/713/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

714.

10.02.2023 r.

LXXIII/714/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

715.

10.02.2023 r.

LXXIII/715/23

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

716.

10.02.2023 r.

LXXIII/716/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chynowo

717.

10.02.2023 r.

LXXIII/717/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dargobądz

718.

10.02.2023 r.

LXXIII/718/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Darzowice

719.

10.02.2023 r.

LXXIII/719/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobropole

720.

10.02.2023 r.

LXXIII/720/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Domysłów

721.

10.02.2023 r.

LXXIII/721/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Jarzębowo

722.

10.02.2023 r.

LXXIII/722/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kodrąb

723.

10.02.2023 r.

LXXIII/723/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kodrąbek

724.

10.02.2023 r.

LXXIII/724/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kołczewo

725.

10.02.2023 r.

LXXIII/725/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Koniewo

726.

10.02.2023 r.

LXXIII/726/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Korzęcin

727.

10.02.2023 r.

LXXIII/727/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Laska

728.

10.02.2023 r.

LXXIII/728/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ładzin

729.

10.02.2023 r.

LXXIII/729/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łuskowo

730.

10.02.2023 r.

LXXIII/730/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mokrzyca Wielka

731.

10.02.2023 r.

LXXIII/731/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mokrzyca Mała

732.

10.02.2023 r.

LXXIII/732/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ostromice

733.

10.02.2023 r.

LXXIII/733/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Płocin

734.

10.02.2023 r.

LXXIII/734/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piaski Wielkie

735.

10.02.2023 r.

LXXIII/735/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Recław

736.

10.02.2023 r.

LXXIII/736/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rzeczyn

737.

10.02.2023 r.

LXXIII/737/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sierosław

738.

10.02.2023 r.

LXXIII/738/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Skoszewo

739.

10.02.2023 r.

LXXIII/739/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Troszyn

740.

10.02.2023 r.

LXXIII/740/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Unin

741.

10.02.2023 r.

LXXIII/741/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Warnowo

742.

10.02.2023 r.

LXXIII/742/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wisełka

743.

10.02.2023 r.

LXXIII/743/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wiejkowo

744.

10.02.2023 r.

LXXIII/744/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zagórze

745.

10.02.2023 r.

LXXIII/745/23

w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zastań

746.

27.02.2023 r.

LXXIV/746/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, składającej się z działki nr 61/10 o pow. 681 m²

747.

27.02.2023 r.

LXXIV/747/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 9/2 o pow. 10 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

748.

27.02.2023 r.

LXXIV/748/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 124/1 o pow. 10 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

749.

27.02.2023 r.

LXXIV/749/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 438/18 o pow. 40 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

750.

27.02.2023 r.

LXXIV/750/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, składającej się z części działki nr 238/3 o pow. 756 m²

751.

27.02.2023 r.

LXXIV/751/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 27 o pow. 250 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

752.

27.02.2023 r.

LXXIV/752/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 57/1 o pow. 348,6 m² oraz części działki nr 57/8 o pow. 92 m², położonej w obrębie ewidencyjnym Sierosław

753.

27.02.2023 r.

LXXIV/753/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 245/4 o pow. 48 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

754.

27.02.2023 r.

LXXIV/754/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 141 o pow. 0,6224 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

755.

27.02.2023 r.

LXXIV/755/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 277/1 o pow. 156 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

756.

27.02.2023 r.

LXXIV/756/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 286/13 o pow. 194 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

757.

27.02.2023 r.

LXXIV/757/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, stanowiącej działkę nr 18/40 o pow. 2,04 ha

758.

27.02.2023 r.

LXXIV/758/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 213/25 o pow. 175 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

759.

27.02.2023 r.

LXXIV/759/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, stanowiącej działkę nr 247/4 o pow. 0,4123 ha

760.

27.02.2023 r.

LXXIV/760/23

w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej

761.

27.02.2023 r.

LXXIV/761/23

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych

762.

27.02.2023 r.

LXXIV/762/23

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Wolina

763.

27.02.2023 r.

LXXIV/763/23

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023

764.

29.03.2023 r.

LXXV/764/23

w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. „Woliński Klaster Energii”

765.

29.03.2023 r.

LXXV/765/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

766.

29.03.2023 r.

LXXV/766/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

767.

29.03.2023 r.

LXXV/767/23

w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/641/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 09 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Żółwino

768.

29.03.2023 r.

LXXV/768/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

769.

29.03.2023 r.

LXXV/769/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów

770.

29.03.2023 r.

LXXV/770/23

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

771.

29.03.2023 r.

LXXV/771/23

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego realizowanego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

772.

29.03.2023 r.

LXXV/772/23

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2023 r.

773.

29.03.2023 r.

LXXV/773/23

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

774.

29.03.2023 r.

LXXV/774/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 3455/17105 we własności nieruchomości zabudowanych, oznaczonych jako działki nr 21 i 24/8 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin

775.

29.03.2023 r.

LXXV/775/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 39/13, położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

776.

29.03.2023 r.

LXXV/776/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej część działki nr 70/24 o pow. 780 m²

777.

29.03.2023 r.

LXXV/777/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz, stanowiącej działkę nr 317/1 o powierzchni 0,2829 ha

778.

29.03.2023 r.

LXXV/778/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, stanowiącej działkę nr 430/2 o pow. 0,1299 ha

779.

29.03.2023 r.

LXXV/779/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, stanowiącej działkę nr 78 o powierzchni 0,8529 ha

780.

29.03.2023 r.

LXXV/780/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, składającej się z działki nr 244/4 o pow. 0,6239 ha

781.

29.03.2023 r.

LXXV/781/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej działkę nr 244/9 o pow. 5,4290 ha

782.

29.03.2023 r.

LXXV/782/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/8 o pow. 18 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

783.

29.03.2023 r.

LXXV/783/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Woli, stanowiącej działkę nr 236/21 o pow. 212 m²

784.

29.03.2023 r.

LXXV/784/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, stanowiącej część działki nr 25/2 o pow. 1520 m²

785.

29.03.2023 r.

LXXV/785/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, stanowiącej działkę nr 513/2 o powierzchni 0,8495 ha

786.

29.03.2023 r.

LXXV/786/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin, stanowiącej część działki nr 39/15 o powierzchni 1,0560 ha

787.

29.03.2023 r.

LXXV/787/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej się z części działki nr 166/1 o pow. 550 m²

788.

29.03.2023 r.

LXXV/788/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 148/2 o pow. 0,7719 ha, położonej w obrębie Ładzin

789.

29.03.2023 r.

LXXV/789/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 39/4 o pow. 18 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

790.

29.03.2023 r.

LXXV/790/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej działkę nr 61/36 o pow. 108 m²

791.

29.03.2023 r.

LXXV/791/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnej Sułomino, stanowiącej część działki nr 24/3 o pow. 146 m²

792.

29.03.2023 r.

LXXV/792/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia gospodarczego o pow. 6 m² znajdującego się w części działki nr 50/2, w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

793.

29.03.2023 r.

LXXV/793/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, stanowiącej część działki nr 221/12 o powierzchni 143 m²

794.

29.03.2023 r.

LXXV/794/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/53 o powierzchni 0,0752 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

795.

29.03.2023 r.

LXXV/795/23

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego udział 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/2 z obrębu ewidencyjnego Warnowo

796.

29.03.2023 r.

LXXV/796/23

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 246 położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Wolin

797.

28.04.2023 r.

LXXVI/797/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

798.

28.04.2023 r.

LXXVI/798/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 236/22 o pow. 150 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

799.

28.04.2023 r.

LXXVI/799/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 250/4 położoną w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, część działki nr 71 położoną w obrębie ewidencyjnym Ładzin oraz część działki nr 346 w obrębie ewidencyjnym Kołczewo

800.

28.04.2023 r.

LXXVI/800/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1/42, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin

801.

28.04.2023 r.

LXXVI/801/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Rybackiej 9 w Wolinie

802.

30.05.2023 r.

LXXVII/802/23

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

803.

30.05.2023 r.

LXXVII/803/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

804.

30.05.2023 r.

LXXVII/804/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin o łącznej powierzchni 1639 m², składającej się z działek nr 61/11 o pow. 932 m², nr 59/1 o pow. 459 m², nr 61/33 o pow. 248 m²

805.

30.05.2023 r.

LXXVII/805/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, składającej się z działki nr 514/6 o pow. 0,1160 ha

806.

30.05.2023 r.

LXXVII/806/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin, składającej się z działki nr 514/7 o pow. 0,1160 ha

807.

30.05.2023 r.

LXXVII/807/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 61/31 o powierzchni 0,0248 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

808.

30.05.2023 r.

LXXVII/808/23

w sprawie przekazania na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 104/2 o pow. 0,19 ha oraz nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 104/3 o pow. 0,35 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1K/00024176/3, przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych

809.

30.05.2023 r.

LXXVII/809/23

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 9 marca 2023 r. oznaczonego sygn. akt: II SA/Sz 928/22

810.

30.05.2023 r.

LXXVII/810/23

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przystań Morska Wolin Sp. z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

811.

30.05.2023 r.

LXXVII/811/23

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin

812.

30.05.2023 r.

LXXVII/812/23

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami

813.

20.06.2023 r.

LXXVIII/813/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

814.

20.06.2023 r.

LXXVII/814/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

815.

20.06.2023 r.

LXXVII/815/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 189/18, położonej w obrębie ewidencyjnym Dargobądz 1 oraz obciążenia działki nr 189/17 z obrębu Dargobądz 1 służebnością drogową

816.

29.06.2023 r.

LXXIX/816/23

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wolina wotum zaufania

817.

29.06.2023 r.

LXXIX/817/23

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2022 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2022 r.

818.

29.06.2023 r.

LXXIX/818/23

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2022

819.

29.06.2023 r.

LXXIX/819/23

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolin

820.

29.06.2023 r.

LXXIX/820/23

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

821.

04.07.2023 r.

LXXX/821/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

822.

04.07.2023 r.

LXXX/822/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

823.

04.07.2023 r.

LXXX/823/23

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

824.

04.07.2023 r.

LXXX/824/23

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 127/18 oraz nr 126/4, położone w obrębie geodezyjnym 0003 Wolin

825.

04.07.2023 r.

LXXX/825/23

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rekowo, w gminie Wolin

826.

04.07.2023 r.

LXXX/826/23

uchylająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin

827.

04.07.2023 r.

LXXX/827/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

828.

04.07.2023 r.

LXXX/828/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

829.

04.07.2023 r.

LXXX/829/23

w sprawie rozpatrzenia wniosku Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie z dnia 13 marca 2023 r.

830.

04.07.2023 r.

LXXX/830/23

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 17 marca 2023 r. Uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie

831.

04.07.2023 r.

LXXX/831/23

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie postawienia postumentu lub tablicy upamiętniającej Rzeź Wołyńską

832.

15.09.2023 r.

LXXXI/832/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

833.

15.09.2023 r.

LXXX/833/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Łuskowo.

834.

15.09.2023 r.

LXXXI/834/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów

835.

15.09.2023 r.

LXXX/835/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

836.

15.09.2023 r.

LXXXI/836/23

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wolin

837.

15.09.2023 r.

LXXX/837/23

w sprawie wyrażenia woli na przejęcie przez Gminę Wolin drogi L-03, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, zaprojektowanej w ramach budowy drogi S3, na odcinku Dargobądz (węzłem) – Troszyn

838.

28.09.2023 r.

LXXXII/838/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

839.

28.09.2023 r.

LXXXII/839/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

840.

28.09.2023 r.

LXXXII/840/23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wolin w przedmiocie przyjęcia projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Obszaru Funkcjonalnego Kamienia Pomorskiego”

841.

28.09.2023 r.

LXXXII/841/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 91/7, 91/9 oraz 90/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

842.

28.09.2023 r.

LXXXII/842/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 124/3, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

843.

28.09.2023 r.

LXXXII/843/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek nr 61/55 i 61/29 z obrębu ewidencyjnego 0004 Wolin

844.

28.09.2023 r.

LXXXII/844/23

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Kodrąbiu: działki nr 196/2 na działki nr 106/6 i 106/4

845.

28.09.2023 r.

LXXXII/845/23

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ½ w lokalu mieszkalnym nr 5 położonym przy ul. Henryka Sienkiewicza 4A w Wolinie, wraz z udziałem 5296/563396 w nieruchomości wspólnej

846.

2.10.2023 r.

LXXXIII/846/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

847.

2.10.2023 r.

LXXXIII/847/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

848.

2.10.2023 r.

LXXXIII/848/23

w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin”

849.

2.10.2023 r.

LXXXIII/849/23

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu w formie dotacji celowej

850.

31.10.2023 r.

LXXXIV/850/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

851.

31.10.2023 r.

LXXXIV/851/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

852.

31.10.2023 r.

LXXXIV/852/23

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

853.

31.10.2023 r.

LXXXIV/853/23

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golczewo w formie dotacji celowej

854.

31.10.2023 r.

LXXXIV/854/23

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

855.

31.10.2023 r.

LXXXIV/855/23

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2024-2030

856.

31.10.2023 r.

LXXXIV/856/23

w sprawie zmiany uchwały w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych, zasad ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

857.

31.10.2023 r.

LXXXIV/857/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 70/21 o pow. 320 m² położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

858.

31.10.2023 r.

LXXXIV/858/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, składającej się z części działki nr 27 o pow. 0,1010 ha

859.

31.10.2023 r.

LXXXIV/859/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 116/3 o pow. 233 m² w obrębie 4 Wolin

860.

31.10.2023 r.

LXXXIV/860/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Wolin składających się z działek nr 9 o pow. 1,9109 ha, nr 12 o pow. 1,0188 ha, nr 15 o pow. 1,5501 ha, nr 17 o pow. 1,5180 ha, nr 19 o pow. 1,5288 ha, nr 21 o pow. 1,6680 ha

861.

31.10.2023 r.

LXXXIV/861/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej działki nr 21/15, położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

862.

31.10.2023 r.

LXXXIV/862/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin: działki nr 61/56 o powierzchni 0,0928 ha oraz działki nr 61/52 o powierzchni 0,0329 ha

863.

31.10.2023 r.

LXXXIV/863/23

w sprawie nadania nazwy urzędowej dla ronda w obrębie ew. 3 – Wolin

864.

31.10.2023 r.

LXXXIV/864/23

w sprawie nadania nazwy urzędowej dla ronda w obrębie ew. 4 – Wolin

865.

22.11.2023 r.

LXXXV/865/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

866.

22.11.2023 r.

LXXXV/866/23

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.

867.

22.11.2023 r.

LXXXV/867/23

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna na 2024 r.

868.

22.11.2023 r.

LXXXV/868/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Płocin, gmina Wolin

869.

22.11.2023 r.

LXXXV/869/23

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin

870.

22.11.2023 r.

LXXXV/870/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 151/69, 151/70, 151/71 oraz 151/72, położonych w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

871.

22.11.2023 r.

LXXXV/871/23

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024 – 2028

872.

22.11.2023 r.

LXXXV/872/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

873.

22.11.2023 r.

LXXXV/873/23

w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

874.

22.11.2023 r.

LXXXV/874/23

w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

875.

07.12.2023 r.

LXXXVI/875/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

876.

07.12.2023 r.

LXXXVI/876/23

zmieniająca uchwałę Nr LXIX/683/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2023-2039

877.

07.12.2023 r.

LXXXVI/877/23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 219/5 o powierzchni 0,0269 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1

878.

07.12.2023 r.

LXXXVI/878/23

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

879.

22.12.2023 r.

LXXXVII/879/23

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2024 rok

880.

22.12.2023 r.

LXXXVII/880/23

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2024-2039

881.

22.12.2023 r.

LXXXVII/881/23

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

882.

22.12.2023 r.

LXXXVII/882/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wolin i Gminą Dziwnów w przedmiocie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolin i Gminy Dziwnów”

883.

22.12.2023 r.

LXXXVII/883/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działek nr 3/11 i 3/2, 848/1, 849 z obrębu ewidencyjnego Kołczewo

884.

22.12.2023 r.

LXXXVII/884/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo, stanowiącej działkę nr 467/6 o pow. 0,0156 ha

885.

22.12.2023 r.

LXXXVII/885/23

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 245/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Ładzin

886.

22.12.2023 r.

LXXXVII/886/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, składającej się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m²

887.

22.12.2023 r.

LXXXVII/887/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr 2/3 o pow. 123 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

888.

22.12.2023 r.

LXXXVII/888/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 76 o pow. 280 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

889.

22.12.2023 r.

LXXXVII/889/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 124/1 o pow. 10 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

890.

22.12.2023 r.

LXXXVII/890/23

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka składającej się z części działki nr 159 o pow. 70 m² i części działki nr 235/18 o pow. 218 m²

891.

22.12.2023 r.

LXXXVII/891/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 70/24 o pow. 90 m², w obrębie 4 Wolin

892.

22.12.2023 r.

LXXXVII/892/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 218/1 o pow. 200 m²

893.

22.12.2023 r.

LXXXVII/893/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 213/24 o pow. 171 m² w obrębie 4 Wolin

894.

22.12.2023 r.

LXXXVII/894/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 151/17 o pow. 37 m²

895.

22.12.2023 r.

LXXXVII/895/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 164/10 o pow. 110 m², w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

896.

22.12.2023 r.

LXXXVII/896/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9 o pow. 21 m², części działki nr 33/10 o pow. 21 m², działki nr 33/11 o pow. 23 m², części działki nr 33/13 o pow. 20,60 m², części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m², części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m², działki nr 33/16 o pow. 51 m² oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m², położonej w obrębie 4 Wolin

897.

22.12.2023 r.

LXXXVII/897/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Kołczewo w działkach nr 204/26 o pow. 5,9066 ha i nr 852/2 o pow. 2,8606 ha

898.

22.12.2023 r.

LXXXVII/898/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 282/2 o pow. 144 m², położona w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

899.

22.12.2023 r.

LXXXVII/899/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, składającej się z części działki nr 211 o pow. 66 m², z działki nr 210/1 o pow. 48 m² oraz nr 210/2 o pow. 11 m²

900.

22.12.2023 r.

LXXXVII/900/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, stanowiącej część działki nr 56/18 o pow. 52 m² oraz część działki nr 55/9 o pow. 6 m²

901.

22.12.2023 r.

LXXXVII/901/23

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki nr 264 o pow. 704 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

902.

22.12.2023 r.

LXXXVII/902/23

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2023 r.

903.

22.12.2023 r.

LXXXVII/903/23

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Wolin za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

904.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/904/24

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Recław

905.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/905/24

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r.

906.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/906/24

zmieniająca uchwałę Nr LXXXVII/880/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolin na lata 2024-2039

907.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/907/24

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przystań Morska Wolin z o.o. z siedzibą w Wolinie, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów

908.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/908/24

w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolinie zadań własnych gminy Wolin

909.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/909/24

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Rekowo

910.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/910/24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Płocin

911.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/911/24

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 62/1 położoną w obrębie geodezyjnym 0004 Wolin

912.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/912/24

w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

913.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/913/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie Domysłów stanowiących działkę nr 17/5 o pow. 1,16 ha oraz nr 17/7 o pow. 0,0755 ha

914.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/910/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 15/1 o powierzchni 0,0501 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka

915.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/911/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie udziału ½ w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Warnowo, stanowiącej działkę nr 24/1 o pow. 0,1671 ha

916.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/912/24

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym

917.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/913/24

w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Wolin na lata 2024-2026

918.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/918/24

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia działań poprawiających czystość nadmorskich plaż na terenie gminy Wolin

919.

31.01.2024 r.

LXXXVIII/919/24

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 w sprawie podjęcia uchwały wyrażającej poparcie dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec

920.

05.03.2024 r.

LXXXIX/920/24

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2024 r.

921.

05.03.2024 r.

LXXXIX/921/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Mostowej 12 w Wolinie

922.

05.03.2024 r.

LXXXIX/922/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chynowie nr 2b, gm. Wolin

923.

05.03.2024 r.

LXXXIX/923/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 47/27 o pow. 0,0075 ha w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

924.

05.03.2024 r.

LXXXIX/924/24

w sprawie zmiany uchwały nr LXXXII/844/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Kodrąbiu: działki nr 196/2 na działki nr 106/6 i 106/4

925.

05.03.2024 r.

LXXXIX/925/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiącej działkę nr 77 o pow. 3,3430 ha

926.

05.03.2024 r.

LXXXIX/926/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działki nr 70/4 o pow. 877 m², nr 70/2 o pow. 12.654 m² oraz nr 71/2 o pow. 3.530 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

927.

05.03.2024 r.

LXXXIX/927/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej części działki nr 61/55 o pow. 980 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

928.

05.03.2024 r.

LXXXIX/928/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/14 o pow. 204 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

929.

05.03.2024 r.

LXXXIX/929/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z działki nr 286/21 o pow. 106 m² oraz działki nr 286/19 o pow. 52 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

930.

05.03.2024 r.

LXXXIX/930/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 61/29 o pow. 0,0550 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

931.

05.03.2024 r.

LXXXIX/931/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr 39/4 o pow. 486 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin

932.

05.03.2024 r.

LXXXIX/932/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej działkę nr 39/11 o pow. 500 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 0005 Wolin

933.

05.03.2024 r.

LXXXIX/933/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Piaski Wielkie, stanowiącej działkę nr 5/92 o pow. 0,5256 ha

934.

05.03.2024 r.

LXXXIX/934/24

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 126/3 oraz nr 124/4, położone w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

935.

05.03.2024 r.

LXXXIX/935/24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 62/2 położonego w obrębie ewidencyjnym Mierzęcin

936.

05.03.2024 r.

LXXXIX/936/24

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo 1, w gminie Wolin

937.

05.03.2024 r.

LXXXIX/937/24

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działki nr 79/1 położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań

938.

05.03.2024 r.

LXXXIX/938/24

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kołczewo 1, gmina Wolin

939.

05.03.2024 r.

LXXXIX/939/24

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych Dargobądz 1 i 2, w gminie Wolin

940.

05.03.2024 r.

LXXXIX/940/24

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Wolin

941.

05.03.2024 r.

LXXXIX/941/24

w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego realizowanego w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok

942.

05.03.2024 r.

LXXXIX/942/24

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Wolinie oraz regulaminu korzystania z Wieży Widokowej na terenie Parku Miejskiego w Wolinie

943.

05.03.2024 r.

LXXXIX/943/24

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2024 r.

944.

05.03.2024 r.

LXXXIX/944/24

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r.

945.

05.03.2024 r.

LXXXIX/945/24

zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024

946.

05.03.2024 r.

LXXXIX/946/24

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziwnów w formie dotacji celowej

947.

05.03.2024 r.

LXXXIX/947/24

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego - działki nr 170 z obrębu ewidencyjnego 0003 Wolin

948.

09.04.2024 r.

XC/948/24

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2024 r.

949.

09.04.2024 r.

XC/949/24

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych” eksploatowanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie na terenie Gminy Wolin na lata 2024-2027

950.

25.04.2024 r.

XCI/950/24

W sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2024 r.

951.

25.04.2024 r.

XCI/951/24

w sprawie określenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Wolinie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

952.

25.04.2024 r.

XCI/952/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek 164/58 o pow. 0,0013 ha oraz 164/59 o pow. 0,0107 ha w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin

953.

25.04.2024 r.

XCI/953/24

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu w działce nr 199 położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin

954.

25.04.2024 r.

XCI/954/24

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 2/16 w lokalu mieszkalnym nr 6 położonym przy ul. Wojska Polskiego 18 w Wolinie, wraz z udziałem 3868/63058 w nieruchomościach wspólnych

955.

25.04.2024 r.

XCI/955/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0004 Wolin, w części działki nr 70/21 o pow. 0,0018 ha

956.

25.04.2024 r.

XCI/956/24

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin, stanowiącej część działki nr 218/1 o pow. 102 m²

957.

25.04.2024 r.

XCI/957/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/7 o pow. 0,0660 ha

958.

25.04.2024 r.

XCI/958/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/6 o pow. 0,0652 ha

959.

25.04.2024 r.

XCI/959/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/5 o pow. 0,0644 ha

960.

25.04.2024 r.

XCI/960/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/4 o pow. 0,0619 ha

961.

25.04.2024 r.

XCI/961/24

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Ładzin, oznaczonej jako działka nr 536/3 o pow. 0,0632 ha

962.

25.04.2024 r.

XCI/962/24

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie wprowadzenia działań poprawiających czystość nadmorskich plaż na terenie gminy Wolin

963.

25.04.2024 r.

XCI/963/24

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na zachowanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołczewie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Słocki 25-02-2021 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Artur Słocki 12-05-2024 17:38