Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r.


UCHWAŁA NR ....../....../06
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia ........................
2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości

24 331 990 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości

23 931 990 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1.

Nadwyżkę budżetową w wysokości

400 000 zł

z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie

100 000 zł

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie

300 000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości

330 000 zł

rozchody budżetu w wysokości

730 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.

W budżecie Gminy i Miasta tworzy się rezerwę ogólną w wysokości

15 500 zł.

§ 5. 1.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie
z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem
nr 7.

§ 6. 1.

Dochody w kwocie

165 000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie

145 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Wydatki w kwocie

20 000 zł

na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

§ 7.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego:

1) przychody w kwocie

2 719 500 zł

2) wydatki w kwocie

2 719 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Wolinie z tytułu dopłaty do utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych Gminy Wolin w kwocie

300 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę

637 500 zł

2) działających na terenie Gminy i Miasta niepublicznych szkół podstawowych w wysokości

513 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne Gminy i Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę

212 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody w kwocie

40 000 zł

2) wydatki w kwocie

40 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:

1) zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 do uchwały

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa
w roku następnym - na łączną kwotę

1 000 000 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

3) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na inwestycje oraz wynagrodzenia osobowe pracowników

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy i Miasta.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy i Miasta na koniec
2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-11-2006 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2006 14:20