Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2019r. 2020-01-03 08:48
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.7.2019.AS z dnia 18.12.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : Zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, w tym złomu w Wolinie, przy ul. Gryfitów planowane do realizacji na działkach nr 21/11 i 21/17 w obr. 2 miasta Wolin, gmina Wolin. 2019-12-19 14:55
dokument Wolin, dnia 12 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że n zawiadamiam, że dnia 12 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1006Z w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin? na terenie działek nr: 7/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr: 16, 13/3, 13/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin, nr: 19, 114, 170, 177, 182 położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, nr: 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2019-12-13 10:56
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 12.12.2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 1A położonej na działce nr 185/2 w obrębie Recław w gminie Wolin. 2019-12-12 15:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 12.12.2019 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 1A położonej na działce nr 185/2 w obrębie Recław w gminie Wolin. 2019-12-12 15:08
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 12.12.2019 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 3 położonej na działce nr 189/13 w obrębie Dargobądz w gminie Wolin. 2019-12-12 15:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 12.12.2019 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 3 położonej na działce nr 189/13 w obrębie Dargobądz w gminie Wolin. 2019-12-12 15:06
dokument Wolin, dnia 06 grudnia 2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Mariusza Drzymały, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 29 listopada 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania ?Przebudowa ul. Owocowej w Wolinie? na terenie działek nr 16/2, 233/1, 234, 245/4, 218/4, 218/18, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2019-12-10 10:17
dokument Wolin, dnia 07 listopada 2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 07 listopada 2019r. została wydana decyzja nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 193, 100, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. 2019-11-13 11:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Jaros, działającego jako pełnomocnik Powiatu Kamieńskiego z siedzibą przy ul. Wolińskiej 7b, 72-400 Kamień Pomorski, w dniu 22 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1006Z w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin? na terenie działek nr: 7/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr: 16, 13/3, 13/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin, nr: 19, 114, 170, 177, 182 położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, nr: 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. 2019-11-08 13:11
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 września 2019r. na wniosek Pani Elwiry Kramm, działającej jako pełnomocnik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-420 Dziwnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ujęć wody, SUW wraz ze zbiornikami buforowymi i SPC oraz sieci wodociągowej magistralnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Kołczewo - Międzywodzie na terenie działek nr: 27, 69/1, 76, 83, 77/1, 79, 80, 81, 77/3, 82/1, 82/2, 84/1, 84/2, 84/3, 85, 86, 87 położonych w obrębie ewidencyjnym Żółwino, nr 429, 714/1 w części, 745, 719 w części, 700/1 w części, 700/2, 430/1, 430/2, 714/2, 638/2, 590/6, 450/3, 590/4, 754, 630/2, 633, 762, 491, 638/4, 638/3, 475, 670/1, 253, 285/2, 285/1, 683, 660/1, 660/2, 490/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, nr: 79/5, 79/1, 79/6, 101 w części, 23/3, 53, 80, 91/5, 91/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Chynowo, nr 96/1, 79/3, 83, 143, 134, 135, 140/1, 116 w części położonych w obrębie ewidencyjnym Rekowo, nr: 22, 49 w części, 63/1, 74 w części, 185/2, 185/1, 47, 63/2, 62 położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań, Gmina Wolin oraz na terenie działek nr: 215/7, 215/3, 205/6, 205/7, 750/7, 204, 205/11, 205/10, 750/8 w części, 750/6, 205/8, 205/9, 750/5, 196/8, 196/7, 1/9, 196/5, 1/3, 1/5, 753/3, 754, 897/2, 836/1, 153 położonych w obrębie ewidencyjnym Międzywodzie, gmina Dziwnów. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23 w pokoju nr 103 w godz. 800 do 1500, tel. (091) 32 20812. 2019-10-16 11:07
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Domysłów, opracowywanego w oparciu o uchwałę nr LV/703/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2018 r. - prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie planu, w dniach od 25 października 2019 r. do dnia 18 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w godz. od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 900 w pokoju nr 103. Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami], organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Wolina. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wolina, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia 02 grudnia 2019 r. . Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1579 z późniejszymi zmianami]. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny. 2019-10-10 13:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 września 2019r. na wniosek Pana Tomasza Mulawy, działającego jako pełnomocnik Pana Mariusza Cieślika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 193, 100 położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23 w pokoju nr 103 w godz. 800 do 1500, tel. (091) 32 20812. 2019-10-10 09:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2019.AS z dnia 12.09.2019 roku powiadamiające strony o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi powiatowej Nr 1006Z polegającej na budowie chodnika, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. 2019-09-12 12:46
dokument OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn ? Recław Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 pkt 11, art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1 art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn ? Recław, opracowanego w oparciu o uchwałę Nr XLI/514/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/438/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn ? Recław, - prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w w/w projekcie planu, w dniach od 18 września 2019 r. do 15 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, w godz. od 730 do 1530 pokój nr 103. 2019-09-06 11:18
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogolice, w gminie Wolin. Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust.1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami) 2019-08-21 14:52
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA z dnia 19 sierpnia 2019r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin obejmującego teren działek nr: 116/2, 116/4, 117/8 w obrębie Darzowice. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-08-21 10:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Wolin, dnia 7 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 7 sierpnia 2019r. została wydana decyzja nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 114, 159, 160, 141, 123/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, gmina Wolin. 2019-08-08 14:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2019.AS z dnia 30.07.2019 roku zawiadamiające strony o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi powiatowej Nr 1006Z polegającej na budowie chodnika, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. 2019-07-31 13:39
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Wolin, dnia 25 lipca 2019 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 25 lipca 2019r. została wydana decyzja nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz z zabudową stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie działek nr: a) 143, 139, 135, 211, 134, 128/1, 117, 127/1, 127/3, 127/4, 136/2, 176/7, 177, 138/1, 146/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Łuskowo; b) 52/1, 89/1, 88, 46, 45/2, 45/1, 87/3, 85, 86/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Korzęcin, gmina Wolin. 2019-07-29 10:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2019.AS z dnia 05.07.2019 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej Nr 1006Z polegającej na budowie chodnika, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. 2019-07-09 11:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.6.2019.AS z dnia 05.07.2019 roku zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie drogi powiatowej Nr 1006Z polegającej na budowie chodnika, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin-Unin. 2019-07-09 11:44
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina z dnia 03.07.2019 roku znak BIO.6228.2.2019.AS o naborze wniosków na rok 2019 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków. - dokument stracił ważność 2019-07-05 08:29
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że 12 czerwca 2019r. na wniosek Pana Łukasza Kordy, przedstawiciela Pracowni Projektowej ?ENER Projekt? S.C. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Gdańska 16A, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji 71-616 Szczecin, ul. Malczewskiego 5/7 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV wraz zabudową stacji transformatorowej 15/0,4kV na terenie działek nr: 143, 139, 135, 211, 134, 128/1, 117, 127/1, 127/3, 127/4, 36/2, 176/7, 177, 138/1, 146/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Łuskowo; nr: 52/1, 89/1, 88, 46, 45/2, 45/1, 87/3, 85, 86/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Korzęcin, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23 w pokoju nr 103 w godz. 800 do 1500, tel. (091) 32 20812. 2019-07-04 10:04
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin dla części obrębów Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Dobropole, Ostromice i Strzegowo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-07-01 09:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z później-szymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Krzysztofa Buraczek, JAR-POL sp. j. JiR Buraczek, z siedzibą w Zieleniewie przy ul. Rycerskiej 23, 78-100 Kołobrzeg, działającego jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-nego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr: 114, 159, 160, 141, 123/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. 2019-06-19 14:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2019.AS z dnia 05.06.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe w Wisełce, dz. nr: 198/71, 318/15, fragm. 78 obręb Wisełka, gm. Wolin. - dokument stracił ważność 2019-06-06 11:54
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 27 maja 2019r. została wydana decyzja nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami oraz sieci wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie na terenie działek nr: - 33/11 i 33/10 (przed podziałem 33/8), 40/33 i 40/34 (przed podziałem 40/30), 32/7 (przed podziałem 32/5), 40/31, 41, 89, 38 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin; - 214/1, 215/3, 215/4 i 215/5 (przed podziałem 215/1), 215/2, 217/25, 217/22, 239/7, 90, 246, 100, 238/4, 101/4, 237, 224/2, 218/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. 2019-05-28 11:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Wisełka. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-05-15 08:52
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Wojciecha Zarzeki, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 17 kwietnia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przepompowniami oraz sieci wodociągowej dla osiedla Światowid w Wolinie na terenie działek nr: 33/8, 40/30, 32/5, 40/31, 41, 89, 38 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin; nr 214/1, 215/1, 215/2, 217/25, 217/22, 239/7, 90, 246, 100, 238/4, 101/4, 237, 224/2, 218/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnie-nia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23 w pokoju nr 103 w godz. 800 do 1500, tel. (091) 32 20812. 2019-05-08 09:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-05-06 09:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2018.AS z dnia 16.04.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 112 (obręb 0033) w miejscowości Dobropole, gmina Wolin. 2019-04-18 15:09
dokument Wolin, dnia 5 kwietnia 2019r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu działek nr 192/5, 192/10, położonych w obrębie ewidencyjnym Zastań. 2019-04-08 10:54
dokument Wolin, dnia 4 kwietnia 2019r. O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Sierosław. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-04-08 10:46
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zastań. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-03-15 12:49
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] 2019-03-14 11:40
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 1 marca 2019r. została wydana decyzja nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 212/1, 186, 168, 176, 24, 62/3, 39/3, 119/2, 165, 51, 537/1, 251/1, 18/1 płożonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. 2019-03-04 08:03
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 8 lutego 2019r. została wydana decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? ? promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze oraz części działki nr 347/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. 2019-02-12 15:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). 2019-02-12 12:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). 2019-02-08 15:24
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 4 lutego 2019r. została wydana decyzja nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: ? Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola miejskiego na cele edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne? na terenie działek nr 33/2, 32/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2019-02-05 13:07
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 31 stycznia 2019r. została wydana decyzja nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr: 862, 590/3, 590/6, 114/18, 857/27, 857/29, 569/2, 752 położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2019-02-01 11:59
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiada-miam, że na wniosek Pana Sławomira Cackowskiego, działającego jako pełnomocnik Gminy Wolin, w dniu 10 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwe-stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 212/1, 186, 168, 176, 24, 62/3, 39/3, 119/2, 165, 51, 537/1, 251/1, 18/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Domysłów, gmina Wolin. 2019-01-30 14:02
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2019r. zo-stała wydana decyzja nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE mm na terenie działki nr 74 położonej w obrębie ewidencyjnym Zastań, gmina Wolin. 2019-01-30 14:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2019r. została wydana decyzja nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w ul. Słowackiego na terenie działek nr: 16/2, 158/2, 156 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2019-01-30 14:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2019r. zo-stała wydana decyzja nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn160 mm na terenie działki nr 630/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin. 2019-01-30 14:00
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) zawiada-miam, że na wniosek Pani Agnieszki Struskiej, Kie-rownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Wolinie, działającej z ramienia Gminy Wolin, w dniu 10 stycznia 2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i miejscami postojowymi w ramach zadania pn.: ?Adaptacja zdegradowanego budynku przedszkola miejskiego na cele edukacyjne wraz z za-gospodarowaniem terenu przy przedszkolu na cele edukacyjne i rekreacyjne? na terenie działek nr 33/2, 32/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2019-01-14 09:44