Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wała Nr XXXVI/377/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyz


UCHWAŁA NR XXXVI/377/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyj­nego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 oraz art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112; zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nau­czycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. w 2006 r. Dz. U. Nr 43, poz. 293) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/369/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 lutego 2006 roku trzymuje brzmienie:

„2. Ustala się szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, a w szczególności:

 1. uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników nauczania, potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,

 2. osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

 1. osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze, a w szczególności:

 1. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 2. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efek­tywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 1. wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, a w szczególności:

 1. wprowadzanie programów autorskich,

 2. wprowadzanie eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, a w szczególności:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 2. udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 3. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 4. prowadzenie nieodpłatnie kół zainteresowań,

 5. aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,

 1. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

 1. prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 2. przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,

 3. pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właści­wego wykorzystania na cele szkoły,

 4. podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,

 5. dobra współpraca z organami Gminy, radą rodziców i środowiskiem lokalnym,

 6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa pracy,

 1. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej, a w szczególności:

 1. podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w kraju i za granicą,

 2. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami z innych krajów Unii Europejskiej,

 3. działanie na rzecz zwiększania obecności szkoły w środowisku lokalnym,

 4. udział w imprezach, konkursach i przeglądach społeczno-kultu­ralnych organizowanych przez organ prowadzący, samorządy gminne powiatowe i wojewódzkie oraz instytucje społeczno kulturalne.”

§ 2. § 12 uchwały wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obo­wiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:40