Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 3/15 Burmistrza Wolina z dnia 8 stycznia 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


ZARZĄDZENIE NR 3/15

Burmistrza Wolina

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U.
z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr LX/748/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr 3/15

Burmistrza Wolina z dnia 8 stycznia 2015 r.

Burmistrz Wolina

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2015 r. zadań publicznych Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2014 i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

Nr zadania

Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2014 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu Gminy w 2015 r.

BIO.1.2015.AM

Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.
Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez uprawianie lekkiej atletyki.

32 000,00 zł

32 000,00 zł

BIO.2.2015.AM

Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży

Opis zadania :

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

28 000,00 zł

28 000,00 zł

BIO.3.2015.AM

Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie zapasów .

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

90 000,00 zł

80 000,00 zł

BIO.4.2015.AM

Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej w dziedzinie karate.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

25 000,00 zł

25 000,00 zł

BIO.5.2015.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego poprzez sport,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych.

16 000,00 zł

16 000,00 zł

BIO.6.2015.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

22 000,00 zł

22 000,00 zł

BIO.7.2015.AM

Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w turniejach sportowych,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

320 000,00 zł

320 000,00 zł

BIO.8.2015.AM

Popularyzacja sportów wodnych, w szczególności żeglarstwa w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych,

 • zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

40 000,00 zł

40 000,00 zł

BIO.9.2015.AM

Popularyzacja sportów walki w Gminie Wolin.

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,

 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,

 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo -

rekreacyjnych.

0,00 zł

25 000,00 zł

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2014, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.wolin.pl

Warunki konkursu:

1.Zasady przyznawania dotacji.

 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie,
  ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie do 2 lutego 2015 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

 2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”.

 1. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie, pod adresem: www.bip.wolin.pl.

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

 1. Do oferty należy dołączyć:

  • Aktualny odpis, jego kopia lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

W przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę.

Uwaga:

Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/, zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

 1. Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć każdą w odrębnej kopercie z kompletem załączników.

3. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 r.

 2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania

4. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.

 1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina.

Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej do

opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań

publicznych Gminy Wolin ustalony zarządzeniem Burmistrza Wolina.

 1. Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

 2. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 3. Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.

Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w pkt 1),

b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu (określonym w pkt 2),

c) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru(określonego w pkt 2),

d) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w pkt 2).

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie - zostaną odrzucone.

Kryteria merytoryczne:

(ocena punktowa - zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej)

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

 1. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 2. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

 3. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

 4. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

 5. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Termin dokonania wyboru ofert.

 1. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 16 lutego 2015 r.,

 2. Wyniki otwartych konkursów ofert zostaną opublikowane:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl;

 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.

5. Informacje dodatkowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 2. Burmistrz Wolina może unieważnić konkurs jeżeli:

   1. nie złożono żadnej oferty,

   2. żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 3. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój 116 lub pod nr telefonu 91/3220874. Osoba do kontaktu: Anna Michalska.

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 08-01-2015 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2015 12:50