Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/326/05 Rady


UCHWAŁA NR XXX/326/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLIN

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 51/5 o pow. 0,0668 ha położonej w Wisełce.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej nie zabudowaną działkę Nr 51/5 o pow. 0,0668 ha położonej w obrębie Wisełka, od Danuty Stepaniuk z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują min. sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Decyzją nr 86/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Wolin ustalona została lokalizacja inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 51/1 położonej w miejscowości Wisełka w gminie Wolin, jako zamierzenie polegające na wydzieleniu drogi publicznej stanowiącej przedłużenie istniejącej drogi o numerze ewidencji geodezyjnej 221/2, do połączenia jej z ulicą Nowowiejską, co umożliwia obsługę komunikacyjną terenu w rejonie ulic: Lipowej, Sosnowej, Kasztanowej i Akacjowej.

Podział działki Nr 51/1 stanowiącej własność Danuty Stepaniuk, mający na celu wydzielenie drogi, spowodował zmianę sposobu korzystania z nieruchomości oraz obniżenie wartości działki przeznaczonej pod drogę oznaczonej po podziale jako działka nr 51/5. Właściciel wyraził zgodę na wykup przez Gminę Wolin wydzielonej pod drogę działki i określił cenę zbycia na kwotę 50.000,00 zł.

Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Leokadię Dubrawską aktualna wartość nieruchomości oznaczonej jako działka nr 51/5 przeznaczonej pod drogę klasy lokalnej wynosi 20.334,00 zł., a wartość nieruchomości przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej nieruchomości wynosi 49.839,00 zł.

Stosownie do art. 36 , 37 i 58 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492 i z 2005 r. Nr 113 poz. 954) właściciel miał prawo żądać od Gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, w związku ze zmianą sposobu korzystania z nieruchomości, o której mowa wyżej. Różnica pomiędzy aktualną wartością działki a wartością nieruchomości przed wydaniem decyzji w wysokości 29.505,00 zł. stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości wskutek zmian wywołanych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznych.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne nabycie w/w działki do zasobów komunalnych za ceną określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 20.334,00 zł. oraz na wypłatę odszkodowania w wysokości 29.505,00 zł..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 11:53