Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/331/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zopiniowania projektu lasów ochronnych położonych na terenie gminy Wolin.


UCHWAŁA NR XXX/331/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych położonych na terenie gminy Wolin.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759) i art.16 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.435 tekst jednolity) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projekt lasów ochronnych, położonych na terenie gminy Wolin, przedstawiony przez Nadleśnictwo Międzyzdroje w piśmie z dnia 31.08.2005 r. znak:N-710/2/2005 oraz na załączonych mapach, obejmujących obszar 4244,06 ha w następujących kategoriach ochronności:

  1. lasy glebochronne- 134,25 ha

  2. lasy wodochronne- 1990,33 ha

  3. lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej- 346,31 ha

  4. lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody- 1773,17 ha.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Nadleśnictwo Międzyzdroje pismem z dnia 31.08.2005 r. znak:N-710/2/2005 wystąpiło do Rady Miejskiej w Wolinie z wnioskiem o zaopiniowanie projektu lasów ochronnych położonych na terenie gminy Wolin w związku z trwającymi pracami nad Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Międzyzdroje na lata 2006-2015. Projektowane do uznania za lasy ochronne obszary leśne przedstawione są na załącznikach mapowych otrzymanych z Nadleśnictwa Międzyzdroje.

Projekt przewiduje następujące kategorie ochronności:

  1. lasy glebochronne- 134,25 ha

  2. lasy wodochronne- 1990,33 ha

  3. lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej-346,31 ha

  4. lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody- 1773,17 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach lasy ochronne są lasami szczególnie chronionymi z uwagi na to, iż:

1/ chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują osuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;

2/ chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;

3/ ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków;

4/ są trwale uszkodzone na wskutek działalności przemysłu;

5/ stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej;

6/ mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa;

7/ są położone:

a/ w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców,

b/ w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk,

c/ w strefie górnej granicy lasów.

Mając na uwadze ogromne znaczenie lasów i ich korzystny wpływ na klimat, powietrze, wodę /na części wyspowej gminy Wolin znajduje się GZWP 102/, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą Rada Miejska postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt lasów ochronnych przedstawiony przez Nadleśnictwo Międzyzdroje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 11:51