Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/323/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.


UCHWAŁA NR XXX/323/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

2.120.000 zł

z tego:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów

2.100.000 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w § 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

20.000 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

2.342.912 zł

z tego:

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

173.275 zł

w tym:

w § 0830 - Wpływy z usług

44.254 zł

w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

32.750 zł

w § 2705/2 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł

96.271 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2.100.000 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w § 0690 - Wpływy z różnych opłat

20.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

49.637 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

w § 0830 - Wpływy z usług

42.472 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 0830 - Wpływy z usług

7.165 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

222.912 zł

z tego:

w dziale 630 - Turystyka

w rozdziale 63095 - Pozostała działalność

173.275 zł

w tym:

w § 4015/2 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9.474 zł

w § 4115/2 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.633 zł

w § 4125/2 - Składki na Fundusz Pracy

232 zł

w § 4215/2 - Zakup materiałów i wyposażenia

12.145 zł

w § 4265/2 - Zakup energii

1.035 zł

w § 4285/2 - Zakup usług zdrowotnych

3.128 zł

w § 4305/2 - Zakup usług pozostałych

68.624 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją
XI edycji Festiwalu Wikingów w dniach 5-7 sierpnia 2005 r.

w § 4306/2 - Zakup usług pozostałych

55.716 zł

z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją
XI edycji Festiwalu Wikingów w dniach 5-7 sierpnia 2005 r. (udział własny Gminy Wolin)

w § 3000 - Wpłaty jednostek na fundusz celowy

5.120 zł

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Wolin w czasie trwania XI edycji Festiwalu Wikingów w dniach 5-7 sierpnia 2005 r.

w § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

3.000 zł

z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.168 zł

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

w § 4430 - Różne opłaty i składki

10.000 zł

z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

49.637 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

42.472 zł

z tego

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

29.500 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

9.472 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.500 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół podstawowych na terenie Gminy Wolin

w rozdziale 80110 - Gimnazja

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

7.165 zł

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjów na terenie Gminy Wolin.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 222.912 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

  • dostosowaniem planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Wolin do zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych,

  • zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wolin (kwota 49.637 zł),

  • II transzą dofinansowania w wysokości 96.271 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z organizacją XI edycji Festiwalu Wikingów w dniach 5-7 sierpnia 2005 r., zgodnie z umową grantową Nr 2/SW/M/02.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 11:49