Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 35/14 Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 35/14

Burmistrza Wolina

z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVIII/576/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie. 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

                                                                                                                                                                               Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

                                                                                               do Zarządzenia nr  35/14

                                                                                                                    Burmistrza Wolina z dnia 31 marca 2014 r.

Burmistrz Wolina

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2014 r. zadania publicznego Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2013 i związanych z nim kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2013 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu Gminy w 2014 r.

BIO.10.2014.AM

Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate.

Opis zadania:

  • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,
  • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
  • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,
  • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
  • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych.

10 700,00 zł

25 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2013, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.wolin.pl

 

Warunki konkursu:

 

1.Zasady przyznawania dotacji.

1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2) Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.

5) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Termin i miejsce składania ofert.

1) Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie do 23 kwietnia 2014 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

2) Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”.

 

3) Oferty należy składać nadruku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie, pod adresem: www.bip.wolin.pl.

4) Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

 

5) Do oferty należy dołączyć:

  • Aktualny odpis, jego kopia lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
  • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
  •  

W przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę.

 

Uwaga:

Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/,zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

 3. Terminy i warunki realizacji zadania.

1) Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

2) Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

 

4. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.

1) Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina.  Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań    publicznych Gminy Wolin ustalony zarządzeniem Burmistrza Wolina.

2) Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

3) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4) Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.

 

 Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w pkt 1),

b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu (określonym w pkt 2),

c) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru(określonego w pkt 2),

d) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w pkt 2).

 

Oferty, które nie zostaną złożone w terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – zostaną odrzucone.

 

Kryteria merytoryczne:

(ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej)

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 Termin dokonania wyboru ofert.

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 maja 2014 r.,

2) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl,

b)  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie,

c) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 

5. Informacje dodatkowe:

1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2) Burmistrz Wolina może unieważnić konkurs jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty,

b) żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

3) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój 116 lub pod nr telefonu 91/3220874. Osoba do kontaktu: Anna Michalska.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 31-03-2014 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 31-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2014 13:53