Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXIII/272/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin


0x08 graphic
UCHWAŁA NR XXIII/272/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Dz.U. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników: lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości:

1) woda - 2,26 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej - 2,20 zł/wodomierz/miesiąc.

  1. Do cen określonych w ust.1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.02.2005 r. do dnia 31.01.2006 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVI/167/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.3 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 19.11.2004 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie zaproponował taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości 2,47 zł/m3 + należny podatek VAT, tj. w wysokości o 14% wyższej od dotychczas obowiązującej. W 2005 r. planuje się realizację zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową i modernizacją stacji ujęcia wody w Wolinie. Realizacja tego zadania znacznie wpłynie na obniżenie kosztów produkcji wody, jak też na poprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W związku z powyższym uznaje się za zasadne podniesienie taryfy opłat o 4,7%, co odpowiada sumie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie IV kwartału 2003 r. i III kwartałów bieżącego roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 04-01-2005 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2005 11:08