Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 1/14 Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 1/14

Burmistrza Wolina

z dnia 7 stycznia 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

  

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVIII/576/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłaszam otwarte konkursy ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr  1/14

Burmistrza Wolina z dnia 7 stycznia 2014 r.

Burmistrz Wolina

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji w 2014 r. zadań publicznych Gminy Wolin w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

I. Rodzaj zadania.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Numer, nazwa zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację oraz informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2013 i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w 2013 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania z budżetu Gminy w 2014 r.

BIO.1.2014.AM

Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.
Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,
 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez uprawianie  lekkiej atletyki.

30 000,00 zł

32 000,00 zł

BIO.2.2014.AM

Popularyzacja tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Opis zadania :

 • organizowanie lub uczestniczeniew szkoleniach,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych.

20 000,00 zł

28 000,00 zł

BIO.3.2014.AM

Upowszechnianie sportów  walki w dziedzinie zapasów.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych.

60 000,00 zł

90 000,00 zł

BIO.4.2014.AM

Propagowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży sportów walk w dziedzinie karate.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych.

10 700,00 zł

10 000,00 zł

BIO.5.2014.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej w szczególności na terenie Kołczewa i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie czasu wolnego poprzez sport,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo – rekreacyjnych.

16 000,00 zł

16 000,00 zł

BIO.6.2014.AM

Upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szczególności na terenie Miasta Wolin i okolicznych miejscowości.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo - rekreacyjnych,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w szkoleniowych obozach sportowo – rekreacyjnych.

20 000,00 zł

22 000,00 zł

BIO.7.2014.AM

Upowszechnianie różnorodnych aktywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie wiejskim Gminy Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez sport,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo – rekreacyjnych.

7 000,00 zł

7 000,00 zł

BIO.8.2014.AM

Popularyzacja piłki nożnej w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach sportowych,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo-rekreacyjnych,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w turniejach sportowych,
 • możliwość organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo-rekreacyjnych.

270 000,00 zł

320 000,00 zł

BIO.9.2014.AM

Popularyzacja żeglarstwa w Gminie Wolin.

Opis zadania:

 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniach,
 • organizowanie lub uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym na terenie Gminy Wolin i poza jej granicami,
 • organizowanie lub uczestniczenie w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie lub uczestniczenie w szkoleniowych obozach sportowo - rekreacyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie.

36 000,00 zł

40 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju w roku 2013, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych na ich realizację dostępne na stronie www.bip.wolin.pl

Warunki konkursu:

 

1.Zasady przyznawania dotacji.

1) Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

2) Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3) W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem.

4) Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizację zadania publicznego.

5) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoją ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Termin i miejsce składania ofert.

1) Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie,
ul. Zamkowa 23, (pokój nr 12, parter) w terminie do 30 stycznia 2014 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolinie). Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

2) Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (numer lub nazwa zadania)”. 

3) Oferty należy składać nadruku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie, pod adresem: www.bip.wolin.pl.

4) Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/-ów.

5) Do oferty należy dołączyć:

 

 • Aktualny odpis, jego kopia lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 • W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 • W przypadku składania kserokopii dokumentów, powinny one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę. 

  Uwaga:

  Wydruk odpisu KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/?zawierający adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z której został wydrukowany, formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku ma charakter urzędowego dokumentu i jest z nim równoważny. Wydruku nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem. 

  6) Podmiot, który składa oferty na kilka zadań, powinien złożyć każdą w odrębnej kopercie z kompletem załączników

   

  3. Terminy i warunki realizacji zadania.

  1) Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r.

  2) Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Wolin a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania

  4. Tryb, kryteria i termin wyboru ofert.

  1) Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Wolina. Tryb pracy Komisji Konkursowej określa regulamin ustalony zarządzeniem Burmistrza Wolina.            

  2) Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

  3) Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Wolina w formie zarządzenia. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  4) Istnieje możliwość wyboru kilku ofert w celu realizacji jednego zadania.

   

   Kryteria wyboru ofert.

  Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

  Kryteria formalne:

  a) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony (określony w pkt 1),

  b) czy oferta została złożona w terminie i miejscu (określonym w pkt 2),

  c) czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru(określonego w pkt 2),

  d) czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki (określone w pkt 2).

   Oferty, które nie zostaną złożone w terminie i miejscu lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone. Pozostałe braki formalne mogą zostać uzupełnione, w terminie określonym przez komisję konkursową. Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie – zostaną odrzucone.

   

  Kryteria merytoryczne:

  (ocena punktowa – zgodnie z formularzem oceny merytorycznej oferty określonym w regulaminie pracy komisji konkursowej)

  a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

  b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

  c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

  d) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

  e) uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

  f) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

   

   Termin dokonania wyboru ofert.

  1) Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do dnia 14 lutego 2014 r.,

  2) Wyniki otwartych konkursów ofert zostaną opublikowane:

  a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl;

  b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie.

  c) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

   

  5. Informacje dodatkowe:

  1) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

  2) Burmistrz Wolina może unieważnić konkurs jeżeli:

  a) nie złożono żadnej oferty,

  b) żadna z ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

  3) Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój 116 lub pod nr telefonu 91/3220874. Osoba do kontaktu: Anna Michalska.

   

   

   

   

   

   

                     Burmistrz Wolina

  mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz 

   

   

  Załączniki do pobrania

  Pobierz Rozpakuj
  Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Anna Michalska 07-01-2014 11:38
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Michalska 07-01-2014
  Ostatnia aktualizacja: Anna Michalska 07-01-2014 13:25